Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Lời giới thiệu

* * * * * * *

Văn Uyển ngàn xưa sử sách truyền,

Pḥng cơn mạt-hạ độ trần duyên,

Đại đồng thế giới kỳ tam lập,

Đạo đức giồi trau đạt hiện tiền.

Mừng đón Báu Kinh ban cứu thế,

Kinh vàng bao thuở lộ Nam miền,

B́nh thời cộng hưởng an nhàn đáo,

Minh mẫn tâm linh ngộ Thánh Hiền.

      Kinh B́nh-Minh ra đời trong buổi Hạ-Nguơn mạt kiếp, chấn động nơi cơi trần gian hỗn loạn, hầu ngăn chận lằn bạo động đương cơn bộc phát lẫy lừng, nhắm vào mục tiêu hộ trợ phương châm tu luyện, dẫn dắt nhơn sanh, cầu mong được phản bổn huờn nguyên.

      Thế giới ngày nay như đắm say vào ḷ Hậu-Thiên Bát Quái, lăn lộn theo nếp sống hiện sinh khoa-học hóa, con người vật chất toàn diện, nên con người v́ sự xa-hoa ham muốn, dấn thân vào đường trụy lạc, nên Kinh B́nh Minh Đệ Nhị xuất hiện, hầu cải thiện con người trở lại con đường đạo-đức.

      Bản chất Kinh B́nh-Minh Đệ Nhị là một khuôn phép mầu nhiệm bằng sự thật uyên thâm diệu bút, một ánh sáng thiện từ rọi cả vũ-trụ, làm tan dần những chỗ u ám, đem lại quang minh chánh đại cho con Hồng cháu Lạc, an hưởng trong đời Thượng-Nguơn Thánh-Đức hầu kề.

      Kinh B́nh-Minh Đệ Nhị chỉ dẫn cho người tu hành được học hỏi cao siêu, t́m về nguồn gốc Đạo-pháp, th́ người chơn tu phải nương theo phương tiện dắt d́u về mức Thượng-Thừa chơn pháp, nên cố gắng kiên nhẫn, luôn luôn thức tỉnh cơi ḷng mới ấn chứng, mở được khiếu quan, tâm linh minh mẫn, mới biết giá trị quyển Kinh như thế nào, thấu triệt chơn lư diệu huyền mà các Đấng Thiêng-Liêng đă dày công dùng huyền cơ diệu bút để giảng giải cứu vớt chúng sanh trong thời hỗn loạn.

      Nếu người tu hành ngộ được lời vàng tiếng ngọc của Kinh B́nh-Minh Đệ Nhị, lănh hội thấm nhuần vào tâm linh toàn giác, để nhận thức những vạn hữu trần gian, diệt phàm tâm bản ngă đến mực tế vi, thuần khiết, tập trung Tam-Bửu, chủ động linh hồn, bởi một điểm linh quang tự tại, th́ con đường siêu thoát sẽ đến với chư Thiện Tâm chẳng c̣n xa.

Văn-Pḥng Đại-Đạo

Tân-Định

TH.H.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh