Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

KINH B̀NH-MINH ĐỆ-NHỊ

 

* * * * * * *

      Thừa lịnh Đức Diêu-Tŕ Kim-Mẫu do Đức Lư-Giáo Tông ban truyền trong đàn cơ Ngọ thời ngày 30 tháng 8 năm Kỷ-Dậu tại Tam-Giáo-Điện (Minh-Tân), dạy tôi Huỳnh-Đức đề tựa giới thiệu quyển Kinh B́nh-Minh Đệ-Nhị.

      Đây là một hồng ân mà Ơn-Trên ban phát cho tôi, v́ giới thiệu quyển Kinh quư báu này là phương tiện hoằng pháp lợi sanh giúp cho tôi được thêm phần công đức.

      Hoàn cảnh loạn lạc, đất nước điêu linh, nhơn sanh đau khổ, các tôn-giáo đều đua nhau hướng đến con đường tu đức để cứu độ chúng sanh, đem lại cảnh thanh b́nh cho thế giới.

      Đức là ǵ? Theo thực tế, Đức là Từ-Thiện, ân huệ hay những hạnh tốt đẹp, thuần túy, hợp với Đạo-lư có sở đắc ở Tâm. Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín là năm Đức chánh của Đạo Nho, mà đó cũng là năm phương tiện tu hành của các tôn giáo về luân lư thông thường, ư nghĩa chữ Đức là thế. Nhưng về siêu-h́nh, “Đạo-Đức Kinh” dạy: Đạo th́ hư vô, nhưng Đức của nó là nguồn gốc sanh ra Trời Đất vạn vật. Đức là mầm sống ngấm ngầm của chúng sanh. Cũng trong “Đạo-Đức Kinh” có đoạn dạy: Đạo sanh chi, Đức súc chi, trưởng chi, dục chi, đ́nh chi, dưỡng chi, phúc chi... (Đạo sanh đó, Đức nuôi đó, cấp dưỡng đó, nuôi nấng đó, đùm bọc đó, bồi sức đó, dưỡng dục đó, che chở đó...). Đạo th́ sanh, Đức th́ nuôi nấng, đùm bọc, che chở, bởi vậy trong “Đạo-Đức Kinh” gọi Đức là Huyền-Tẫn (Mẹ nhiệm mầu). Ảnh hưởng Đức bao trùm vạn vật. Oai lực Đức thuyết phục muôn loài, cải hóa chúng sanh: từ chỗ ác đi đến chỗ thiện, đưa loài người đến con đường Minh-Đức Tân-Dân, để sau nầy xây dựng đời Thượng-Nguơn Thánh-Đức.

      V́ vậy Đức Chí-Tôn, Đức Diêu-Tŕ Kim-Mẫu cùng chư Phật Tiên Thánh Thần giáng đàn dạy bảo chúng ta cố gắng lập công bồi đức, cứu thế độ đời qua khỏi nạn chiến tranh thảm khốc.

      Sống trong hai mươi lăm năm khói lửa, khác nào chúng ta sống trong đêm dài đen tối đầy nguy hiểm. Nay Kinh B́nh-Minh Đệ-Nhị của Đức Mẹ ra đời báo hiệu cảnh đêm đă tàn, ngày sáng lạn vui tươi sắp đến. Kẻ tu hành phải sửa tánh tu tâm, tô bồi công đức, dọn ḿnh trong sạch trọn lành để hưởng cảnh B́nh-Minh, khỏi phải bị lọc lừa đào thải. Lành thay các Đấng Thiêng-Liêng chẳng quản cơi trần ô trược, vâng lệnh Đức Mẹ, giáng đàn khuyên dạy, nêu gương Thánh-Đức để anh chị em đạo-tâm lấy đó làm kiểu mẫu học hành theo. Đây cũng là một hồng ân của Đức Mẹ ban cho các con Ngài.

      Vậy tôi xin trân trọng giới thiệu quyển KINH B̀NH-MINH ĐỆ-NHỊ, và cầu chúc cho anh chị em đạo-tâm tinh tấn trên con đường tu học.

 

        Ngày 30 tháng 9 Kỷ-Dậu (9-11-1969)

        Cẩn bút: Phan-Khắc-Sửu

        Đạo hiệu: Huỳnh-Đức
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh