Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO III

 

Văn-Pḥng Đại-Đạo

Đàn Ngọ thời, 29-08 Tân-Hợi (17-10-1971)

Pháp Đàn: Huỳnh-Mai-Nương * Đồng Tử: Huỳnh-Hoa, Hoa-Thủy

____________

Thi:

HẢI thọ Diêu-Cung báo tả Kinh,

TRIỀU hoàng sứ mạng chuyển thanh b́nh,

THÁNH tâm trau luyện tùng Thiên-Lư,

NHƠN thể huờn lai, ám phục minh.

      HẢI-TRIỀU THÁNH-NHƠN — Tôn-Sư mừng chư môn đồ an tọa nghe Tôn-Sư luận.

      Kỳ Hạ-Nguơn chuyển Thượng, Tôn-Sư thọ chiếu Mẫu Hoàng lập kỳ công quả cho chư môn đồ noi gương mà tu học hầu đạt phẩm vị ngôi xưa. Ḱa như Nguơn-Thỉ, Tôn Bá Linh cùng Tôn-Sư đều là bậc Đại-Tiên, nào đâu mê luyến hồng trần, nào đâu đắm mùi danh lợi, huyền pháp chỉ một phất tay đủ làm cho thiên khuynh địa chích, bao ngàn năm vân du nơi Tiên-cảnh. Chư môn đồ là bậc giác-linh hạ thế, bởi mùi danh lợi che lấp, lương tri bị mờ ám nên phải chịu trong cảnh mê đồ, nên Đức THƯỢNG-ĐẾ khai truyền nền ĐẠI-ĐẠO, chư Phật Tiên đều hạ trần dẫn dắt môn đồ trở về phẩm vị. Vậy nên Tôn-Sư thọ lịnh báo đàn, lănh trách nhiệm triệu thỉnh chư Tiên ngự đàn đề bút cho chư môn đồ nh́n vào hầu tăng tiến tinh-thần đạo-pháp.

      Nay, quyển B̀NH-MINH sắp hoàn thành, Tôn-Sư kết luận đề tài lưu lại cho chư môn đồ noi gương mà tác động tinh-thần đạo-pháp, v́ đạo-pháp bắt nguồn từ nhơn-đạo chuyển sang. Nhơn-đạo tức là hành thiện; hành thiện là nguồn gốc của cơ Tái-Tạo. Chư hiền đồ măi vẫn tiến thân trên con đường trọng đại mà quên đi phần nào nhơn-đạo th́ khác nào chư môn đồ dựng một ṭa nhà trên băi cát, sẽ sụp đổ nay mai. Vậy chư môn đồ nên đi từ bước đường, qua từng giai đoạn, để đến khi kết luận cuộc đời, có sẵn một phương-châm, một nền tảng vững chắc, khỏi phải suy sụp ở hậu lai.

      Nay Tôn-Sư lưu lại, chư môn đồ cần suy nghiệm.

Bài:

       Từ xuất thế càn-khôn hữu vị,

       Hiện xác thân nguyên lư điều hành,

              Non Bồng luyện thuốc trường sanh,

V́ đời tao loạn, quách-thành ngửa nghiêng.

       Ta xuống thế thâu truyền đồ đệ,

       Luyện phép Tiên hầu để giúp đời,

              Tử-Lăng thọ lănh lịnh Trời,

Hạ trần pḥ chúa giúp thời Tần-bang.

       Thâu lục quốc sắc tràng NGỌC-ĐẾ,

       Dựng nghiệp nhà hậu thế lưu lai,

              Vương-Tiễn đồng thọ lịnh nầy,

Yên, Tề nạn khổ dân thay máu đào.

       V́ đồ đệ, sắc trao lịnh tiễn,

       Giúp Tần-bang thực hiện sắc Trời,

              Nào hay chống trả luật Trời,

Bá-Linh xuống thế sát thời Tần-binh.

       Vương-Tiễn bại v́ t́nh đệ tử,

       Cùng Tử-Lăng khó giữ binh nhung,

              Trận tiền Tôn-Tẩn hành hung,

Tần binh rối loạn vô cùng thảm thương.

       Tần-Thủy-Hoàng vô phương tiến thủ,

       Cầu Tôn-Sư chỉ dụ giúp Tần,

              Tử-Lăng lănh lịnh phi thân,

Tôn-Sư hạ thế phàm trần thuận Thiên.

       Cùng Bá-Linh trận tiền giao chiến,

       Thiết trận đồ vận chuyển KIM-SA,

              TRU-TIÊN thiết lập bày ra,

Biết bao sanh sát binh mà lưỡng bang.

       V́ huyền linh đổi sang mặt trận,

       Hậu vi tiền chuyển vận Ngũ-Lôi,

              Cát bay đá chạy mịt trời,

Binh Tần rối loạn bị thời thần thông.

       V́ đệ-tử Ta không yên đặng,

       Bao trận đồ mà chẳng thành công,

              Triệu chư Tiên hạ trần hồng,

Cùng chư đồ-đệ khai thông trận tiền.

       B̀NH-LINH trận, chư Tiên phản vị,

       Phạm sát sanh nguyên thỉ khó tồn,

              Thề rằng chẳng dạy đồ-môn,

Đó là tránh đặng sinh tồn chơn linh.

       V́ lời thề phát sinh bao kỷ,

       Bế động Tiên, khỏi lụy phiền thân,

              Kỳ-Ba thọ sắc giáng trần,

Ban truyền huấn-dụ, lời phân hiền đồ.

       Nên nhớ lấy điểm tô tâm đạo,

       Nghĩa, Hiếu, Trung đào tạo nơi ḷng,

              Tu như tâm chí bá ṭng,

Bốn mùa mưa nắng cội ṭng trơ-trơ.

       Hay giông tố mịt mờ gió bốc,

       Khi tuyết chan mưa móc mùa Đông,

              Giá buốt ḷng chẳng nao ḷng,

Ấy là bền chí bá ṭng đời tu.

       Khoe sắc thắm mùa Thu hoa đẹp,

       Nắng phai màu gió nép thân mai,

              Hương hoa đâu hưởng đêm ngày,

Gặp cơn tầm tă, hoa khai, hoa tàn.

       Sống chung chạ, Phụng-Hoàng, Ô-Thước,

       Cũng đồng loài Khổng-Tước danh cao,

              ẩn thân ruộng lư, vườn đào,

Khác hơn Ô-Thước bay nhào biển Đông.

       V́ sanh thực, ḍng sông t́m kiếm,

       Nào biết đâu nguy hiểm thân nầy,

              Đó là sống trong ṿng vây,

Đạn tên chờ đợi, thi thây bám vào.

       C̣n Phụng-Hoàng tiêu dao cảnh thượng,

       Ngự non thần trưởng dưỡng thân qua,

              ẩn thân núi thẳm rừng già,

Mặc cho đồng loại, vượt qua thế trần.

       Tánh ung-dung bước lần sang bước,

       Không lấn chen Khổng-Tước đồng sanh,

              Điều ḥa kiếp sống nhàn thanh,

Ngọn đồi qua lại trên cành lá dao.

       Không mê luyến không vào bể cạn,

       Không lộ h́nh chỉ bảng danh đề,

              Nào là các tía xinh-xuê,

Nào cung điện báu, tựa kề cung Tiên.

       Hưởng thanh đạm đâu phiền dạ nọ,

       Muốn dạo chơi khắp ngơ dễ dàng,

              Muốn lần điện các Tiên-bang,

Vào cung điện ngọc đền vàng khó chi.

       Loài Ô-Thước lắm th́ trược tánh,

       Tiếng la vang trong cảnh b́nh-minh,

              Lạ thay kiếp sống đời t́nh,

Ghét ghen Ô-Thước loại sinh cầm nầy.

       Buổi Hạ-Nguơn đổi xây tái-tạo,

       Giáng phàm trần khải giáo B̀NH-MINH,

              Lập thành nền tảng Đạo Huỳnh,

Chuyển đời Thánh-Đức nhơn sinh hưởng nhờ.

       B̀NH-MINH hoàn, Thiên-thơ ứng lộ,

       Cho môn đồ giải khổ thoát nguy,

              Bản thân phàm tục sá ǵ,

Nay thay mai đổi, có chi tại tồn!

       Thọ sắc chỉ Từ-Tôn lưu thế,

       B̀NH-MINH hoàn, sử để lưu truyền,

              Giă từ đồ-đệ trần miền,

Măn rồi sứ mạng, cảnh Tiên phản hồi.

Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh