Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO III

 

Văn-Pḥng Đại-Đạo

Đàn Ngọ thời, 11-6 Tân-Hợi (1-8-1971)

Pháp Đàn: Ngọc-Như-Liên * Đồng Tử: Huỳnh-Hoa, Hoa-Thủy

____________

(Tiếp điển:)

Thi:

THƯỜNG trụ tâm phàm đạo chuyển mê,

trần bất nhiễm bút lai đề,

NAM bang hạnh ngộ B́nh-Minh xuất,

HẢI thọ Diêu-Tŕ chuyển sắc phê.

      THƯỜNG-CƯ NAM-HẢI — Bần-Nữ mừng chư đẳng chúng sanh. Tôn-Sư mừng chung chư môn đồ an tọa.

      Hỡi nầy chư đẳng chúng sanh, sự khốc liệt trong kỳ Hạ Nguơn diễn bày tại thế, đó là luật tuần-huờn đă định. Chư đẳng chúng sanh, sanh trưởng hiện thân phàm tục nơi cơi nầy phải chịu lắm điều phiền muộn, đớn đau, ngang trái, ngày càng tiến đến chỗ diệt vong, bởi sự tiến hóa của chúng sanh ngoài phạm vi đạo-đức, ḷng nhơn-đạo đă mỏi ṃn v́ bị làn sóng đời văn minh lấp mất. Nền căn bản đạo lư chỉ c̣n là một lằn quang tuyến mờ lu với hiện thân vật chất để phục sinh ḷng đạo đức, bởi càn khôn chấn động, thủy kiệt sơn băng, phong vân mạt trắc làm cho ḷng người hồi-hộp. Sự sinh diệt phi thường, đó là một trở lực vô h́nh, để ngăn sự lũi-lầm của trần gian măi theo đường vật dục. Muốn thay vào nền Thánh-Đức, nên thay nền Đại-Đạo mục đích chỉnh lại phong hóa cương thường, đem đạo lư tô vào tâm tục, lấy chơn thành ấn nhận tâm-tư, dụng muối dưa sưởi mát ḷng phàm, dụng áo bả nâu-sồng để chùi gươm trí-tuệ. Đó là những mục tiêu để xoa tan dịu ḷng đau khổ của chúng sanh khi thất chí, lúc buồn ḷng có chỗ nương tựa để dập tắt ḷng cô đơn của t́nh đời và tiêu diệt lần oan nghiệt.

      Thương thay! Lôi-Âm-Tự phá cổ, Ngọc-Hư-Cung bát luật, chọn lọc đời tu nơi thế sự lọng dù, đều lồng vào môi trường đạo-đức, xây am-tự trong lúc đời cùng thế tận nghiệp chướng phát sinh, nơi cổ-tự đổi thay qua bao trường tranh đấu, chốn Phật-đài thay đổi luật nhà tu. Đời tận, bao lớp cơi thế phù, dụng cửu khiếu đánh tan ḷng ám muội; xây am-tự, tô tập tục, cởi mở ḷng phàm, xây dựng lại đời Thánh-Đức kỳ-ba khai đại-xá, xây đạo-lư diệt trừ lục-dục cho nhơn sanh phục hồi phẩm vị.

      Vậy giờ đây, chư chúng sanh cần ghi nhớ.

Bài:

       Thân tứ đại vun trồng cội phúc,

       Lấy tinh thần gạn đục lóng trong,

              Ḱa xem lưu thủy một ḍng,

Độn đào doi-vịnh tuôn ḍng đại dương.

       Luật biến động trần miền tiêu trưởng,

       Máy càn-khôn hạ thượng phân minh,

              Bảo tồn thế giới hữu h́nh,

Vận hành động tịnh u-minh xác phàm.

       Vườn cô-độc, Già-Lam xuất hiện,

       Ngọc pha-ly vận chuyển giới-ba,

              Bát-Nhă Ba-La Mật-Đa,

Ấn vào trí-tuệ Diêu-Ṭa dời chơn.

       V́ môn đệ, dụng đờn tạo-hóa,

       Máy huyền-vi giáo cả vạn linh,

              Nội thân ngăn lấp thất-t́nh,

Áng che quang-điển khó sinh ánh hào.

       Dục xuất hiện bao nhà đen đỏ,

       Dục tâm tà lấp ngơ Bồng-Lai,

              Dục là mối hại tâm nầy,

Dục đường thiện-lạc Như-Lai điều ḥa.

       Dục tư-tưởng phát ra ư thiện,

       Dục từ-bi vận chuyển tâm điền,

              Dục về đất Phật, bạn Tiên,

Dục tâm từ-ái, dục miền phàm phu.

       Dục ḷng tà muốn mù mắt tục,

       Dục lợi danh hạnh phúc không bền,

              Dục đành sát hại tuổi tên,

Dục đường ám muội, móng nền tiêu tan.

       Dục chí-sĩ đầy màn danh lợi,

       Dục nữ-lưu thẳng tới Diêu-Đài,

              Dục cần ngăn chận sắc tài,

Dục đường vật chất khó quày dấu chơn.

       Dục đưa đến Bồng-Sơn tâm thiện,

       Dục Như-Lai vận chuyển tâm linh,

              Dục cần khử ám hồi minh,

Dục ḷng thanh lọc, đời t́nh vượt qua.

       Dục sắc dục, đọa sa linh tánh,

       Dục lợi quyền, lâm cảnh trần ô,

              Dục ḷng khí huyết hấp hô,

Dục tâm tủi nhục hà mô đạt thành.

       Cần trau luyện lưu danh ĐẠI-ĐẠO,

       Lấy tinh thần cải tạo suy tầm,

              Phật, Tiên, Thần, Thánh do tâm,

Hay là ngạ-quỉ, bởi tâm xuất h́nh.

       Lo ǵn giữ tâm linh điển tụ,

       Khai thông đường vũ-trụ là tâm,

              Con đường thẳng đến luân trầm,

Cũng là tại thử, bởi tâm xuất hành.

       Đời cuối tận xây thành ĐẠI-ĐẠO,

       Lo tầm phương đào tạo con tâm,

              Bồ-đoàn luyện tánh cao thâm,

Nê-hà vượt mức khỏi lâm khổ sầu.

       Sóng trùng dương bể dâu tan-tác,

       Gió lợi quyền rào-rạc thân ma,

              Nhành dương tẩm nước Ma-Ha,

Lên thuyền qua bảng vượt mà Bồng-Lai.

            Vậy Bần-Nữ ban ân chung phận sự. Điển hồi. Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh