Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO III

 

Văn-Pḥng Đại-Đạo

Đàn Ngọ thời, 12-05 nhuần Tân-Hợi (4-7-1971)

Pháp Đàn: Huỳnh-Mai-Nương * Đồng Tử: Huỳnh-Hoa, Hoa-Thủy

____________

(Tiếp điển:)

Thi:

BẠCH sắc kỳ tam chuyển khắp trời,

QUANG minh chánh pháp vượt ḍng khơi,

THÁNH tâm thiện niệm vui Bồng-Đảo,

MẪU triệu B́nh-Minh hạ bút thời.

      BẠCH-QUANG THÁNH-MẪU — Tôn-Sư mừng chung chư môn đồ an tọa.

      Giờ thọ lịnh tả Kinh lưu đề một đoạn. Nầy chư môn đồ! nh́n lên bầu trời lúc đêm trường vằng-vặc, biết bao tinh tú xẹt tia để tạo cho môn đồ một ảo tưởng. Ảo tưởng đó là chư môn đồ thọ lănh một điểm linh quang từ trên cơi toàn dương sa xuống. Sự phóng khứ điển quang của cơ huyền bí chỉ chớp nhoáng như đến rồi đi. Đó là một trong những cơ nhiệm mầu tạo hóa mà chư môn đồ rất là quen thuộc. Từ vạn vật đến nhơn phẩm đều chung chạ nhau một luồng quang tuyến của bầu trời phát xuất, không phân biệt. Đối với phần nhục nhăn của chư môn đồ, bởi cơ thể thiếu tinh vi, nên không phân tách được kỳ-quan của Đạo. Sự vận dụng thường xuyên của luật công bằng do Tạo-Công đă chấm mức.

      Kỳ Hạ-Nguơn khai nền Đại-Đạo tại trần mà Nam-bang là nơi tiên thụ. Một lằn điển quang đang sáng chói chiếu vào bản thân chư môn đồ ngày thêm tăng nhiệt độ. Đó là điều làm cho chư môn đồ để tẩy sạch những tế vi bám vào ngoại thân hoặc nơi tâm hồn đă bị loại vi trùng nầy chi phối, hoặc đă luồn vào ḍng huyết quản sai khiến hầu sử dụng cấp thời, lôi cuốn vô tư về nơi tư kỷ. Đó là một ánh sáng thủng vào nội địa để t́m và tiêu diệt những loại vi trùng đang hoạt động. Chư môn đồ cần hiểu để tránh điều phiền muộn.

Bài:

       Bầu trời rọi thanh tân tia sáng,

       Chiếu hào-quang nhân bản điểm linh,

              Tạo thành vật chất hữu h́nh,

Hoàng-hôn xuất hiện tú tinh khắp cùng.

       Nếp sống tạm vẫy-vùng mực sống,

       Máy tuần-huờn lồng-lộng lưới bao,

              Sơ nhi bất lậu ly hào,

Sinh sinh diệt diệt biết bao đo lường.

       BẠCH-QUANG chiếu muôn đường tá bút,

       Khuyên môn đồ tâm thức tri thiên,

              Thừa hành nhân đạo trần miền,

Đó là Thiên-Đạo cảnh Tiên phản hồi.

       nhân thể bại tồi tập quán,

       siểm gièm căn bản nào đâu,

              là tật xấu làm đầu,

là nhiễm độc ấn sâu ḷng tà.

       thắng kỷ ḷng ta không tiến,

       dị đồng khó hiện cao nhơn,

              nhơn tắc hữu ố huờn,

cần tiêu diệt Bồng-Sơn ngự về.

       bần tiện quên thề hạ thế,

       trầm luân bản thể luân trầm,

              đời bạc-đăi tủi thầm,

đường tử đạo lũi-lầm đọa sa.

       khó tạo chữ ḥa mục đích,

       linh hồn khắng khít rời ra,

              tạo lời lẽ điêu-ngoa,

điều tà mị lánh xa nghiệp đời.

       cách biệt luật Trời ch́m đắm,

       luân hồi vực thẳm đừng chen,

              điều tà mị siểm gièm,

đừng xu phụ, ố đèn thích trăng.

       là ghét cản ngăn ḥa hợp,

       Nên ngăn ngừa cải lớp vi nhơn,

              Thấy xem vạn vật lai huờn,

Chuyển luân nhựt dạ hà-nhơn nhơn-hà.

       Diệt thất-t́nh chói ḷa ánh sáng,

       Nẻo trung-dung căn bản môn đồ,

              Tiếp thu điển báu bồi tô,

Chỉnh tâm hành thiện qui mô đạo người.

       Hành nhơn đạo là khươi linh điểm,

       Chiếu ḷng phàm nguy hiểm vượt qua,

              Non Bồng nhẹ bước ta-bà,

Giấc nồng định lại, Bửu-Ṭa ngự an.

       Tranh vân cẩu không gian kiết tụ,

       Bức họa đồ vũ-trụ bao la,

              Môn đồ học tập đạo nhà,

Chủ trương nhân ái vị-tha tại trần.

       Nuôi ảnh hưởng tinh thần Đại-Đạo,

       Dưỡng thiện-từ hoài bảo nữ lưu,

              Môn đồ ư chí tầm sưu,

Đồng chung sứ mạng tương ưu thế thời.

       Ǵn gang tấc tâm ngời ánh sáng,

       Diệt thất-t́nh, căn bản tu thân,

              ẩn ḿnh bao phủ tường vân,

Ân đền nợ trả cơi trần khỏi vương.

Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh