Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO III

 

Văn-Pḥng Đại-Đạo

Đàn Ngọ thời, 12-05 nhuần Tân-Hợi (4-7-1971)

Pháp Đàn: Huỳnh-Mai-Nương * Đồng Tử: Huỳnh-Hoa, Hoa-Thủy

____________

Thi:

HẢI môn sóng dậy bủa ba đào,

TRIỀU thủy nhập nhồi lượn thấp cao,

THÁNH triết tạo gầy ân đức hưởng,

NHƠN hiền xây dựng bút đề trao.

      HẢI-TRIỀU THÁNH-NHƠN — Tôn-Sư mừng chư môn đồ, tu chỉnh đàn tiền tiếp lịnh, Tôn-Sư báo tin đến giờ, khá cung nghinh tiếp ứng.

      Tôn-Sư điển hồi Tiên cảnh. Thăng...

Thi:

LINH cảm ḷng phàm vận điển quang,

SƠN kỳ phụng múa chuyển lai đàn,

THÁNH tâm đạt đạo gầy Minh-Đức,

MẪU thọ Tôn-Sư hạ giáo tràng.

      LINH-SƠN THÁNH-MẪU — Tôn-Sư mừng chung chư môn đồ an tọa.

      Giờ thọ lịnh Diêu-Cung tả đề một đoạn lưu vào B́nh Minh tam quyển.

      Này chư môn đồ, sự tác động của lằn không khí hằng ngày để cung cấp cho vạn vật sống chung trong bầu vô tư vận chuyển. Sự thay đổi thời tiết, đó là do Thiên-lư vận hành tuần tự, có khác nhau tùy theo phương hướng. Mỗi mỗi đều di dịch bởi không khí vận hành vô trụ. Đó là cơ huyền bí sinh hoạt thường xuyên, chư môn đồ nào để ư.         Nay Tôn-Sư phớt qua cho chư môn đồ hồi tưởng nơi nội tâm suy luận hay quyết đoán thử xem sự kiện của máy tuần-huờn, phải là có bàn tay vô h́nh điều khiển? Đó là vượt ngoài phạm vi tầm mức của chư môn đồ mà thế nhân thường luận. Nhưng chư môn đồ nên khác hơn, là chính thân Thượng-Đế. Phần bồi dưỡng xác thịt, Trưng-Nữ hướng đạo đường lối tại trần. Phần bồi dưỡng linh hồn, Tôn Sư đă bảo tồn tiếp thu đồ đệ.

      Vậy giờ nay, Tôn-Sư nhắc lại để chư môn đồ vượt qua giai đoạn. Giờ Tôn-Sư diễn dụ ghi vào bút tích.

Bài:

       Bầu tạo-hóa thinh thinh cao rộng,

       Mặt đất dày đặc lỏng chia ra,

              Khắp trong vũ-trụ đó là,

Sống theo luật định bao la tuần huờn.

       Điển Tiên-Thiên LINH-SƠN đề bút,

       Sẵn tam tài dưỡng dục tâm điền,

              Vận hành tạo-hóa nhẫn kiên,

Công tṛn sắc thái trần miền đồng chung.

       Lập Đại-Đạo tựu trung luyện tánh,

       Khai Tam-Kỳ dựng cảnh Đại-Đồng,

              Giữ ǵn mấy điểm nơi trong,

Trung-dung chánh pháp, non Bồng bước lên.

       Ái nhơn vật, xây nền Thánh-Đức,

       Ái chúng sanh Tây-Vức hồi môn,

              Ái điều thiện lạc trường tồn,

Ái tha đồng loại Thiên-môn thẳng vào.

       Ái bản thể cần trau tâm thiện,

       Ái tông đường thực hiện vô tư,

              Ái là luật định Mẫu-Từ,

Ái đồng vạn vật vô tư phú bần.

       Ái, t́nh ái cơi trần vay trả,

       Ái, nghĩa nhân áo bả phủ thân,

              Ái không kẻ phú người bần,

Ái không màu sắc biệt phân linh hồn.

       Ái như thể Từ-Tôn ái thế,

       Ái vinh hoa đâu để triền miên,

              Ái là yêu, diệt tâm phiền,

Ái phân tách sự nhăn tiền hậu lai.

       Ái thể xác miệt-mài thinh sắc,

       Ái phù hoa, vùi lấp ái tàn,

              Ái danh, ái lợi, tiêu tan,

Ái cần tiêu diệt, Thiên-Đàng hồi qui.

       Ái tha nhân, đồng qui ái tử,

       Ái tông đường cư xử trả vay,

              Ái đừng chật hẹp ḷng này,

Ái coi nghĩa trọng, khinh tài thế gian.

       Luật tam-thừa đà ban dưới thế,

       Thực hành đây chọn để tùy thân,

              Miễn sao đặng khỏi phong trần,

Chuyển sang thế giới Tân-Dân Thượng đời.

       Hỡi môn đồ chớ vơi đạo mạch,

       Sắc DIÊU-TR̀ trọng trách c̣n ghi,

              Hiến thân hạ thế Tam-Kỳ,

Lănh phần sứ mạng hồi qui Diêu-Đài.

       Phần Nữ-Đạo nữ tài khắc cốt,

       Nơi gia môn rường cột tiếp theo,

              Quá giang thẳng lối một lèo,

Thuận buồm xuôi gió qua đèo sông mê.

       Gánh Nữ-Đạo gia tề trọn gánh,

       Dù phú bần trong cảnh thưởng răn,

              Sống trần ràng buộc trói-trăn,

Chớ nên luyến ái trịu trằn khó đi.

       Diệt thất-t́nh hồi qui trung đạo,

       Phần dục tâm cải tạo thanh cao,

              Diêu-Cung mở cửa bước vào,

Phục hồi sứ-mạng Mẹ trao tại trần.

      Vậy môn đồ cần đánh thức tâm hồn, hầu làm gương cho Nữ-Đạo, v́ Nữ-Đạo là hiện thân của Đức MẪU-HOÀNG. Chư môn đồ nên lưu tâm để tránh điều phiền muộn.

      Chư môn đồ thành tâm tiếp lịnh. Tôn-Sư điển hồi Tiên động. Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh