Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO III

 

Văn-Pḥng Đại-Đạo

Đàn Ngọ thời, 15-05 Tân-Hợi (07-06-1971)

Pháp Đàn: Ngọc-Như-Liên * Đồng Tử: Huỳnh-Hoa

___________

      HẢI-TRIỀU THÁNH-NHƠN.

Thi:

HẢI đảo sơn lâm thọ bẩm Trời,

TRIỀU nghinh Đạo pháp khắp ḍng khơi,

THÁNH tâm xuất hiện vầng mây bạc,

NHƠN phẩm tu mi chẳng đổi dời.

      Tôn-Sư mừng chư môn đồ.

      Giờ tả Kinh, Tôn-Sư báo đàn, chư môn đồ thành tâm tiếp lịnh chư Thánh-Mẫu hạ trần tả Kinh.

      Tôn-Sư điển hồi Tiên cảnh. Thăng...

(Tiếp điển:)

Thi:

hoắc nuôi ḷng điển tiếp cao,

SƠN trân mỹ vị hại tâm bào,

THÁNH Thần tùy giác hiền Tiên Phật,

MẪU thọ Diêu-Cung đạm bút vào.

      LÊ-SƠN THÁNH-MẪU — Tôn-Sư mừng chung chư môn đồ, an tọa.

      Giờ thọ sắc Diêu-Cung chuyển linh bút tả quyển B̀NH-MINH ĐỆ-TAM lưu đề bút tích.

      Nầy chư môn-đồ, cảnh vật ngổn ngang nơi cơi thế phù đầy phức tạp, để an ủi ḷng cô đơn chư môn đồ, Tôn-Sư lưu đề đôi ḍng mô tả cảnh trạng đương kim mà chư môn đồ đă bị ṿng vây bể trần dập khỏa. Trên mặt đất, nẻ đầy đường quanh co ngang dọc, chia thành manh mún của nền đất Mẹ bao h́nh. Một di sản tối linh chen chúc đang dày ṿ mạng sống, cảnh phiêu lưu vất vả đă chôn thân bảy thước đành cam. Đó là tinh thần bị nô lệ v́ xác thân điều khiển để thỏa măn ḷng phàm mà xác thân yêu quí này ngày nay, rồi ngày mai phải chịu trịu-trằn lặn hụp. Sự luyến tiếc đành cam nhốt trí v́ tương quan liên lụy đến linh hồn mờ lu, đó là do xác thân nhục dục điều khiển.

      Vậy chư môn đồ cần phải đánh thức ḷng phàm, để nhận xét mà thực hiện chương tŕnh hoạch định. Mọi sự lạnh-lùng nơi thế đều phải chịu theo ḍng thế hệ.

Bài:

       Nền cổ học tinh hoa xây dựng,

       Máy kiền-khôn triệu chứng ba màu,

              Hạ-Nguơn xuất hiện ĐÀI-CAO,

Tam-Kỳ Phổ-Độ phục vào Thượng-Nguơn.

       Chuyển linh bút, LÊ-SƠN đề bảng,

       Cho môn đồ tường hản hồng trần,

              Sống trong kiếp tạm tao tân,

Vượt qua bể khổ nợ trần trả xong.

       Luật tuần-huờn chí công, chí chánh,

       Máy âm dương ngộ cảnh ngộ nhân,

              Ḷng phàm minh định cân phân,

Lệch chênh vay trả nợ nần tiền khiên.

       Hỷ hoan dụng danh quyền tất hại,

       Hỷ cùng hoan thừa thăi ḷng tu,

              Hỷ là đạt đặng công phu,

Hỷ cho người đạo phá mù trần gian.

       Hỷ vốn ở truy hoan thời cuộc,

       Hỷ lạc quan ngọn đuốc giữa đường,

              Hỷ là mến cảnh rau tương,

Hỷ hoan đồng bước thẳng đường yên vui.

       Hỷ tiêu khiển hưởng mùi thanh đạm,

       Hỷ là mừng cơi tạm vượt đi,

              Hỷ phùng thượng hạ tôn ty,

Hỷ vưng sứ mạng hồi qui Diêu-Đài.

       Mừng đạo-đức không sai đường hướng,

       Mừng nhơn ḥa trưởng dưỡng tu tâm,

              Mừng là đạt đặng huyền thâm,

Mừng chi vật chất luân trầm bể vơi.

       Mừng nhơn tử lưu thời danh tạc,

       Mừng đời mê giải thoát mộng trần,

              Mừng là ngộ cảnh tu thân,

Mừng thay Đại-Đạo đạt phần vinh quang.

       Mừng nếm đặng Đạo vàng tại thế,

       Mừng là mừng thoát bể trần hồng,

              Mừng cây Tạo-Hóa chí công,

Mừng danh chuốc lợi bụi hồng phủ bao.

       Giấc mộng điệp Ai-Đào tan vỡ,

       Luật tuần-huờn khai mở thưởng răn,

              Lánh xa bể tục trịu-trằn,

Lánh xa luyến ái hóa hoằng kiếp sanh.

       Sống cô độc cam đành đen tối,

       Sống chung nhau đường lối hiểu am,

              Đại-đồng khai mở Kỳ-Tam,

Môn đồ thẳng đến để làm Nữ-Tiên.

       Chớ mê mộng xích-xiềng ràng buộc,

       Mở tâm hồn sẵn đuốc Đài-Cao,

              Tôn-Sư ban bố điển vào,

Trần t́nh Nữ-Đạo kíp mau chơn quày.

       Hỡi môn đồ: nữ tài tấn bước,

       Nơi Diêu-Đài đón rước Nữ-Tiên,

              Kỳ công phản bổn phục nguyên,

Thừa vâng sứ mạng chỉ truyền đồ môn.

       Lưu bút ngọc ôn-tồn học tập,

       Cho môn đồ xây đắp phân minh,

              Nữ-Đoàn Đại-Đạo hồi minh,

Trấn an thoát tục đời t́nh dẹp yên.

 

            Tôn-Sư ban ân lành chung, chư môn đồ thành tâm tiếp lịnh, Tôn-Sư điển hồi Tiên cảnh. Thăng...
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh