Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO III

 

Văn-Pḥng Đại-Đạo

Đàn Ngọ thời, 15-04 Tân-Hợi (8-5-1971)

Pháp Đàn: Ngọc-Như-Liên * Đồng Tử: Huỳnh-Hoa

____________

Thi:

HẢI đảo sóng chao, núi gập gh́nh,

TRIỀU ngưng giọt nước lúc B́nh-Minh,

THÁNH tâm yên tịnh xây nền móng,

NHƠN phẩm tùng lai đạo phát sinh.

      HẢI-TRIỀU THÁNH-NHƠN — Tôn-Sư mừng chung chư môn đồ. Đến giờ tiếp Kinh, Tôn-Sư đắc lịnh báo đàn.

      Vậy chư môn đồ thành tâm tiếp lịnh, Tôn-Sư điển hồi Tiên cảnh. Thăng...

(Tiếp điển:)

Thi:

GIA pháp chơn truyền đă tóm thâu,

bồi nền tảng khắp hoàn cầu,

GIÁO dân tiểu quốc vùng Nam-Thiệm,

CHỦ sử huờn lai thế giới hầu.

bút huyền linh xây Thánh-Địa,

Thế trần nguyên bổn dựng đài lâu,

Kỳ phang nguơn hạ huờn vi thượng,

Tam thể phục nguyên máy nhiệm mầu.

      GIA-TÔ GIÁO-CHỦ — Ta mừng chung Thiên-sứ sứ đồ an tọa. Ta thọ lịnh DIÊU-TR̀ tả Kinh, nên chuyển huyền linh hạ thế.

      Nầy chư Thiên-sứ, sắp chấm dứt hai ngàn năm lập giáo, giáo dân dụng hữu h́nh. Ta đem thân này để chuộc tội cho thế gian. Đó là thời kỳ Trung-Nguơn thắng hội.

      Trải qua bao thời gian lập giáo, Ta gặp phải biết bao nhiêu điều lao khổ như chư sứ đồ đă nh́n thấy trên sự tích di truyền. Ḍng chữ lưu hành tuy có đôi phần di dịch, nhưng đó không phải là điều tuyệt đối v́ những tiên tri đă xuất hiện. Nay cuối Hạ-Nguơn chuyển lập đời Thượng Nguơn tái tạo trùng hưng do Đức Thượng-Đế khai sáng chuyển sang đời Thánh-Đức, Ta chuyển điển linh dụng cơ huyền diệu-bút tá danh Cao-Đài; để xây dựng cảnh Thiên đàng nơi thế gian mà Nam-bang đầu tiên thụ giáo.

      Luật tuần-huờn đă ấn định, cuối Hạ-Nguơn ḷng Thánh Đức đă phai mờ, nên nhân loại tranh giành lẫn nhau t́m mưu mô xảo quyệt sanh sát lẫn nhau hơn là tương trợ lẫn nhau, v́ quyền lợi vật chất, mạnh thắng yếu thua, xây lầu đài trên bao xác chết, miễn là t́m vinh hoa phú quí cảnh phù vân cơi tạm. Sự tranh quyền vật chất đó có ǵ là tồn tại đâu? Nh́n thấy sự lạnh lùng của đoàn chiên đang vẩn-vơ nơi mặt đất, Ta rất động ḷng thương xót! Sự hưởng cảnh tự nhiên được tạo lập nơi miền sơn dă, đó là cảnh vật tự nhiên sanh-trưởng để cho vạn vật đồng chung hưởng, không tư riêng vị kỷ.

      Giờ thọ lịnh Diêu-Tŕ tả đôi đoạn, chư Thiên-sứ cần t́m hiểu để ḥa ḿnh trên con đường đạo đức. Những điều mới lạ vừa xuất hiện trên cơi Trời Nam, kỳ trung đă tiên tri hai ngàn năm c̣n ghi trên Cựu-Ước. Đó là những nền tảng từ xưa, nhưng nay Ta là người nắm bản đồ xây dựng.

Bài:

       Chuyển thế-giới đại-đồng mở hội,

       Truyền khắp nơi sẵn lối dung ḥa,

              Sê-Gia (César) trả lại Sê-Gia (César),

Bầu Trời Tạo-Hóa điều ḥa vơ phong.

       Nền văn hóa tuy không đồng chủng,

       V́ h́nh dung tiêu chuẩn khuôn viên,

              Khác nhau thời tiết trần miền,

Khác nhau màu sắc dữ hiền một khuôn.

       Nhơn-loại phân do guồng Tạo-Hóa,

       Lập giáo điều huấn cả nhơn-sanh,

              Tùy theo phong thổ vận hành,

Tùy theo lễ giáo lập thành đạo tông.

       Khắp nhơn loại trong ṿng vũ-trụ,

       Để khai thông hấp thụ quang minh,

              Xây thành thể đạo quang vinh,

Đông Tây phân tích, nghĩa t́nh một thôi.

       Nh́n trước mặt trong hồi Nguơn-Hạ,

       Lập Thượng-đời khắp cả nhơn gian,

              Cơ Trời chuyển lập tuần-hoàn,

Kỳ Ba xây dựng Thiên-Đàng Việt-Nam.

       Đạo khai sáng phân tam nguồn gốc,

       Thánh tăng đồ chọn lọc Thái-Tây,

              Jésus bản thể thân nầy,

Hữu h́nh chuộc tội độ rày chúng sanh.

       V́ quyền lợi tranh giành đạo-pháp,

       V́ ghen ghét bắt nạp xác thân,

              Huyết rơi máu đổ giá thần,

Đó là xác thịt, tinh thần sạch trong.

       ố thắng kỹ trần hồng sanh sát,

       Chuyển huyền linh khai hoát Tây Đông,

              Vận hành nhị thiên giáp ṿng,

Nam-bang nhược tiểu ân hồng Hoàng-Thiên.

       Nền văn hóa cổ truyền ǵn giữ,

       V́ lễ nghi cư xử đông phương,

              Lập thành Đại-Đạo Trung-Ương,

Vận hành thế giới con đường Nam-bang.

       Nh́n trước mặt Đạo vàng tái lập,

       Luật Thiên-điều bày sắp phân minh,

              Xây nền quốc thể quang vinh,

Tông-đồ ngơ ngác khó nh́n được Ta.

       Đấng Cứu-Thế Kỳ-Ba đà hiện,

       Xuất CAO-ĐÀI vận chuyển bút linh,

              Khai thông vũ trụ một h́nh,

Tiếp thu lằn điển khai minh chơn truyền.

       Ḱa César chủ quyền để lại,

       Hỡi tông-đồ cả thảy thông minh,

              Xây nền Thánh-Đức khai minh,

Luật điều vẫn một, tự t́nh một thôi.

       Nền quốc-đạo trong hồi xây chuyển,

       Chư tông-đồ thể hiện thân nầy,

              Con đường Đạo-Pháp Đông Tây,

Lập thành Đại-Đạo đắp xây nhơn ḥa.

       Nh́n nhơn loại chung nhà đồng hưởng,

       Nh́n Tây Đông đối tượng điều ḥa,

              Nh́n nhau h́nh bóng một mà,

Nh́n nhau linh điểm một Cha chia đều.

       Đất Nam-giao mục tiêu chói sáng,

       Ánh hào-quang chiếu rạng Đài-Cao,

              Xây thành chánh-pháp nêu cao,

Đó là Cơ Đạo Đài-Cao chủ quyền.

       Lập chánh thể trấn yên quốc thể,

       Lập Thượng-đời cho thế biết đời,

              Lập thành thể Đạo thuận thời,

Quyền năng Tạo-Hóa cơ Trời sắp xây.

       Nền Thánh-Triết tạo gầy thời sự,

       Đưa hiền nhơn hội dự Nam-thiên,

              Lập thành Thánh-Đức mối giềng,

Quyền năng Tạo-Hóa gieo truyền Đạo tông.

       Hỡi tông đồ! băo ḷng đă sắp,

       Nên chận ngăn để dập sầu thành,

              Chánh-pháp đà diệt bất sanh,

Chuyển sang thế hệ lập thành Nam-bang.

       Giờ chuyển sắc Đạo tràng khai hoát,

       Chư tông-đồ nên đạt điều ḥa,

              Đó là quốc-đạo lập ra,

Xây thành Đại-Đạo hiệp ḥa Đông Tây.

       Được vinh hiển sắc nầy Nam-Việt,

       Lập Thiên-đài cần biết Đạo-môn,

              Châu nhi phục thỉ lai huờn,

Sắc Trời đă định xuyên sơn đổi dời.

       Tả B́nh-Minh đôi lời lưu lại,

       Cho tông-đồ thời đại chiến tranh,

              Hồi đầu phản bổn phục sanh,

Tiếng c̣i bay khắp nêu danh Nam-triều.

       Nên nh́n kỹ mục tiêu Đại-Đạo,

       Bao bọc ngoài cải tạo Đạo-môn,

              Nội dung nền Đạo bảo tồn,

Ngũ-Chi Tam-Giáo đồng môn sắc truyền.

       Xây đất Thuấn chủ quyền Tạo-Hóa,

       Dựng trời Nghiêu áo bả toàn linh,

              Quyết tâm khai sáng Đạo Huỳnh,

Ân ban Thiên-sứ B̀NH-MINH sáng ḷa.

      Ḱa trên đồi cao sừng-sựng bao tảng đá chất chồng với những cành cây liên tiếp dựng gài nhành so lá để che ánh hồng quang của mùa Hạ thiêu đốt. Bên dưới, một đoàn chiên đủ loại đang chen chúc núp dưới bóng dù phong cảnh. Nh́n sự lạnh lùng của đoàn chiên dịu hiền đang nghênh ngang đứng nằm, lấy thần quang quan sát, ḱa lằn dương khí đă xuất hiện và ánh hào quang đă bao trùm trên đồi nọ. Một cuồng phong nổi dậy bên triền núi, trận cuồng phong hoành hành phong tỏa khắp nơi làm cho những tảng đá gồ-ghề đang trơ ḿnh trước phong cảnh dường như bị lay chuyển, dời đi chỗ cố định tự bao ngàn năm qua một nơi khác. Đó là cảnh vật bất động từ lâu của thiên nhiên, phong cảnh của Thần Xuy đùa cợt.

      Sự chấn động của cảnh hồng trần là việc bất trắc đó, đều do thời tiết vận hành. Luật tuần-huờn ấn định do bàn tay vô h́nh của Tạo-Hóa sắp đặt. Luật tuần huờn đă báo hiệu cho nhơn loại để t́m cách tránh cảnh đe dọa của Thiên-điều.

      Ḱa trận cuồng phong đang nổi dậy nơi sơn khê triền núi với tốc độ cực cao của cuồng phong làm cho mọi vật khi ngộ cảnh đều phải kinh tâm trụ h́nh thiếp mắt, để tránh những hạt tế-vi bay lăn xả vào quang nhăn. Với trận cuồng phong cực độ vừa xảy ra, th́ trận hồng thủy xuất hiện để lôi cuốn đi những vật đang chống đối, đoàn chiên non lạc loài v́ phong ba đành phải chịu trôi theo ḍng nước lũ. Nh́n thấy đoàn chiên đang trơ-trọi giữa nội địa đang tầm vật thực, hỡi ôi! khi gặp phải th́ đành phải chịu quay cuồng theo ḍng nước cuộn.

      Sự vong tồn của nhơn loại là sanh sanh diệt diệt, như thế cần phải phân minh, để vượt qua màn bí mật.

      Sự săn đón do bàn tay thợ tạo bủa lưới, lưới nhơn loại đem về nơi hằng sống.

      Sự sống của nhơn loại khắp trên hoàn cầu, dù cho tâm tư thiên h́nh vạn trạng, chung qui là đi t́m lẽ sống phồn hoa hơn là thanh tịnh.

      Ḱa màn nhện bủa giăng vô h́nh đă đón tiếp biết bao sinh vật cao thăng đưa đẩy vào nơi cạm bẫy đầy luyến ái. Thế nên sự vĩnh-cửu trầm luân của nhơn loại măi luân chuyển theo định mạng. Trong bầu trời trống không thơi thới để cho bao sinh vật qua lại thong thả, tự do sưu-tầm hạnh phúc.

      Sự hạnh phúc là cơi linh hồn thong thả, nhắc cho ta nhớ đến bổn phận khi thọ lănh trách nhiệm vào địa phận.

      Sự hạnh phúc hiện tại, làm cho d́m đi linh hồn, v́ chư sứ đồ không nh́n vào đây là ánh sáng mà nhăn quang của chư tông đồ bị nhục nhăn áng che. Tất cả mọi sinh vật đều có một tầm quan sát giới hạn; vậy là tối linh vạn vật cần phải phân: đâu là hoàng hôn, đâu là quang đăng, mới có thể vượt qua màn nhục nhăn áng che; để nh́n thấy màn bí mật.

      Giờ thọ lịnh Diêu-Tŕ lưu lại đôi điều, chư Thiên-sứ cần phải tri tầm những lời hữu ích của Ta. V́ sự lúng túng của chư Thiên-sứ rất nghi ngờ khi nh́n vào điều vô h́nh tá bút nên Ta đôi lời phân nhắc. Trước kia Ta hạ trần bằng xác thân, nhưng bị vật ám mờ tầm cách giết hại Ta, để d́m đi ngôi sao đang chói sáng. Nhưng hậu quả không được v́ Ta vâng lịnh Thiên-mạng. Kỳ Hạ-Nguơn mạt tận, Ta tá bút bằng vô h́nh ban truyền linh điển, phân thân biết bao nhiêu để lập thành nền Đại-Đạo như cơi trời Đông, Ta xuất hiện khắp nơi để chỉnh đời sửa thế. Sự phóng tỏa huyền linh chưa đầy bán thế kỷ mà sự trưởng thành của Đạo được sáng tỏ, đem so sánh với các nền cựu-giáo đứng ngang hàng quan trọng.

      Vậy nay Ta tá huyền-linh để nhắc nhở đôi tôi trai tớ gái của Ta tiếp thu hầu lập nên nền tảng, cho đời ghi lại làm căn bản. Đó là nền Đại-Đạo như chơn-truyền hiện hữu, chư Thiên-sứ đang hữu h́nh thực hiện lời truyền của Ta. Ngày tận thế đă diễn bày khắp trên thế giới đều chung chịu sự tiêu diệt của thời Hạ-Nguơn.

      Giờ ban ân lành chung, Ta điển hồi Tiên cảnh.

      Thăng...
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh