Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO III

 

Văn-Pḥng Đại-Đạo

Ngọ thời, 12-9 Canh-Tuất (11-10-1970)

Pháp Đàn: Huệ-Chiếu-Quang * Đồng Tử: Huệ-Pháp

____________

      HẢI-TRIỀU THÁNH-NHƠN — Tôn-Sư mừng chư hiền đồ.

      Giờ thọ sắc báo đàn tả Kinh, vậy Huệ-Chiếu hội Tam Thiên phù trấn nê-huờn cho chơn-đồng khai khẩu.

      Tiếp lịnh, Tôn-Sư điển hồi Tiên cảnh. Thăng...

(Tiếp điển:)

Thi:

TRỌNG Đạo tam-tùng luật chánh tông,

NI truyền thường-ngũ chỉnh thuần phong,

KHỔNG-môn tu học an thiên hạ,

TỬ hậu lưu hành thế Việt đông.

Tả bút khai thông qui củ lập,

Kinh luân vạn quyển sử nhơn tông,

B̀NH quang sinh lộ tầm chơn-lư,

MINH triết Bồ-Tiên tạo đại-đồng.

      TRỌNG-NI PHU-TỬ — Nhà-Thầy mừng chư đồ đệ Tam-Kỳ hạ thế, chư đồ đệ an tọa nghe Nhà-Thầy khai truyền Đạo giáo.

      Nầy chư đồ đệ, một giáo-lư từ Trung-Cổ lưu tồn bởi Nho đồ từ ngàn xưa lưu lại do Nhà-Thầy sáng giáo, mục đích Nho-tông dụng cang-thường luân-lư để làm một lễ giáo cho chư đồ đệ ôn-nhuần hầu ngăn ngừa mối loạn tâm do lục-dục bộc hành tao loạn, sự trấn áp điều hỗn loạn nội tâm không thể lấy ví dụ bên ngoài mà điều khiển, đè nén được ḷng sở dục của con người, khi bị tư-tưởng thu hút vào tâm trí. Thế nên dụng kỷ-luật tạo giác tri-kỷ, để làm một khuôn vàng thước ngọc đo ḷng người và phân ranh giới, để làm một lằn gạch ngang của giới-hạn mà không phép được vượt qua lằn mức.

      Thế nên Nhà-Thầy dụng lễ; điều nầy là chỉ-nam khi khai tràng lập giáo. Sự ứng dụng rất hiệu lực trong khi giáo điều được tôn trọng vào buổi Trung-Nguơn mà điều phản ứng đă có trong khi Nhà-Thầy khai truyền Đạo-giáo. Đă trải qua bao thế hệ, tuy kim cổ bất đồng nhưng đă đạt được kỳ công c̣n lưu bao vết tích như hiện tại qui-nguyên nền Tam-Giáo, gom nhặt tinh-ba của nền cựu-giáo, xây thành một giáo-lư hỗn hợp, gây một tiếng sấm vang dội khắp loài người trên mặt đất, để rồi loài người tự đưa mắt nh́n vào nhiều khía cạnh, gây một hoài bảo âm-thầm v́ đă kết thành liên-hệ, măi tiếp tục suy tư khi ngó sâu vào chương tŕnh danh hiệu. Sau cùng đă tổ hợp lại một giáo-lư trọng đại như đă có, gồm Tam-Giáo qui nguyên, Ngũ-Chi hiệp nhứt, không phân ranh Tôn-Giáo. Như thế, thuyết đại-đồng không cần phổ hóa mà nó đă tự phô bày trên một danh từ xuất hiện.

      Nay Nhà-Thầy thọ lịnh Diêu Cung hạ điển trần tả quyển B̀NH-MINH ĐỆÂ-TAM để diễn dụ lưu đề khải giáo triền miên c̣n lưu lại những thành quả trước kia cho hiện t́nh chư đồ đệ soi chung hầu tiếp tục khai thông nền Đại-Đạo, để lưu lại một kư ức ngàn thu bất diệt.

Bài:

       Ngự bút Thánh Nho-Tông chuyển thế,

       Dựng triều-nguơn hạ kế Thượng-Nguơn,

              Châu nhi phục thỉ lai huờn,

Tinh vi bất diệt thâm sơn thủy hà.

       Nguồn Nho-Tông Trung-Hoa truyền bá,

       Gốc tinh thần giáo hóa ngũ-luân,

              Khắp Đông-Nam-Á nhơn quần,

Trải qua giai đoạn tưng bừng truyền ban.

       NHÂN đầu đề an-bang tế-thế,

       Nhân ấy là dụng để trị nhơn,

              Nhân-ái đánh tạt gây hờn,

Nhân từ đoạt giải tuần-huờn thể thân.

       NGHĨA giữ vẹn quân thần chi đạo,

       Nghĩa tương đồng đào tạo khuôn viên,

              Nghĩa là căn-bản mối giềng,

Nghĩa người quân tử nằm yên nơi ḷng.

       LỄ ngăn ngừa đục trong phát động,

       Lễ bày khai h́nh bóng đẹp xinh,

              Lễ là ngăn cách đời t́nh,

Lễ đây áp dụng luật h́nh khỏi mang.

       TRÍ tinh xảo nên toan liệu định,

       Trí thanh nhàn tu chỉnh tâm trung,

              Trí tri là kiếm thư hùng,

Trí mưu thông thạo bất tùng dục-tâm.

       TÍN nguồn cội cao thâm đức độ,

       Tín gầy nên toán số tương lai,

              Tín trung nương ngự hằng ngày,

Tín là lập vị sáng khai đại-đồng.

       Bởi ngũ-đức gồm trong luật giáo,

       Cùng ngũ-luân hoài băo danh từ,

              Ngũ-giới nào khác đây ư,

Ḥa đồng một thể tàng thư ghi vào.

       Khai hạnh đường đề trao bí quyết,

       Bồ-Tiên-Trang mài miệt giáo truyền,

              Lưu tồn vạn đợi trần miền,

Hạ-Nguơn chuyển Thượng triết hiền trị an.

       C̣n lưu lại nơi trang sử đạo,

       Tứ Phối thập triết giáo Nho-Tông,

              Thất-Thập-Nhị Hiền tường thông,

Đây là bút tích Nho-Tông lưu truyền.

       Tả B́nh-Minh đôi thiên bút kư,

       Cần lưu tâm chung thỉ một đề,

              Vẹn ǵn qui củ đă phê,

Thánh-nhơn hiền-triết lưu hề kết tinh.

       Họ Chiêm-Đài, Việt-Minh danh tự,

       Người Vơ-Thành, tên chữ Hàm-Ân,

              Tử-Vơ học thức hiếu thân,

Khai minh lư-trí trong phần đệ môn.

       Bí-Bất-Tề danh ngôn Tử-Tiện,

       Người nước Lỗ, xuất hiện hiền nhân,

              Môn đồ tâm tánh ân cần,

Hoát khai đạo-lư về phần kinh luân.

       Nguyên-Hiếu-Phục nhơn quần đại chúng,

       Tự Tử-Tư tác dụng đạo luân,

              Người Tống quốc, tiến không ngừng,

Lập thành thể chế triều dâng sửa đời.

       Công-Dă-Trường người thời Lỗ-quốc,

       Tự Tử-Trường, danh thật Nhĩ-Thinh,

              Thường văn bá điểu chi thinh,

Thế nên cam chịu luật h́nh đă qua.

       Nam-Cung-Hoát cũng là Lỗ-quốc,

       Tự Tử-Dung gan mật can-trường,

              Thọ mạng thuyết giáo hạnh đường,

Kỳ thời bất đạt khoa trường hồi an.

       Tiếp Tử-Sài luận bàn nhơn nghĩa,

       Tự Tử-Cao gieo tỉa ái ḥa,

              Ḷng hằng nhân-ái, ái-tha,

Giải bày luân lư nhơn ḥa địa khai.

       Sang nhơn thể sắp bày ngọn bút,

       Tất-Điệu-Khai tri túc thời hành,

              Danh từ Tử-Nhược lưu danh,

Người trong nước Thái thọ sanh học tài.

       Phàn-Tu-Học thiên tài danh đạo,

       Lập công danh đào tạo Tử-Tŕ,

              Người Lỗ-quốc ở kinh kỳ,

Thông-minh trí-tuệ, củ-qui điều ḥa.

       Công-Tây-Xích chiếm khoa lương thiện,

       Bậc tài nhơn tri kiến Tử-Huê,

              Người nước Lỗ, lưu bút đề,

Mở mang điền địa, khai quê tỉnh điền.

       Tử-Nhược vốn ngang-hiên lư luận,

       Tự Tử-Hữu giáo huấn nghiêm-trang,

              Người trong Lỗ-quốc đồng bang,

Công tŕnh khai giảng chu toàn giáo dân.

       Trần-Can đạt tinh thần vơ dơng,

       Tự Tử-Can phát động oai nghi,

              Tử-Cầm cũng một danh th́,

Người sanh Trần-quốc đạt th́ tài thiên.

       Lương-Chuyển vốn thâm-uyên đạo-lư,

       Tự Tử-Lỗ tâm trí điều ḥa,

              Người nước Lỗ, tánh vị tha,

Giáo dân vi luật điều ḥa trị an.

       Công-Triết-Ai vinh quang khí tượng,

       Tự Quư-Trầm trưởng dưỡng tinh thần,

              Người Vệ-quốc, bảo toàn thân,

Trau-giồi kinh luật an thần định tâm.

       Thương-Cụ vốn tri tầm giáo-lư,

       Tự Tử-Mộc khắc kỷ truyền ban,

              Người Lỗ-quốc thị cơ-hàn,

Tâm linh đạt lộ giáo ban lộ hành.

       Nhiễm-Nhu-Hữu tâm thành huấn giáo,

       Tự Tử-Lỗ hoài băo tâm sanh,

              Người nước Lỗ, tánh điều hành,

An dân trị quốc ngọn ngành tóm thâu.

       Nhan-Tân-Phục tước hầu đồng vị,

       Tự Tử-Liễu thánh chỉ không tuân,

              Người nước Lỗ, giáo nhơn quần,

An-cư lạc-nghiệp triều thần hoan nghinh.

       Bá-Kiện-Tại danh thinh Lỗ-quốc,

       Tự Tử-Tích bẩm-chất thông-minh,

              Lập thành danh tánh pháp đ́nh,

Khai thông luật pháp phạt h́nh trị nhơn.

       Tào-Ức-Đạt tuần huờn ôn nhiệt,

       Tự Tử-Tuân năng thuyết năng hành,

              Người nước Thái, rất tài danh,

Mở mang kinh tế thật hành tế dân.

       Nhiễm-Quư dụng tâm nhân đại để,

       Tự Tử-Sản hiếu đễ tuân hành,

              Người Lỗ-quốc sẵn tài danh,

Đồng chung chí hướng thật hành như trên.

       Công-Tôn-Long tuổi tên sáng lạn,

       Tự Tử-Thạch treo bảng đạt hiền,

              Người Vệ-quốc, đủ tư thiên,

Khai trường luân-lư phục yên gia tề.

       Tất-Điêu-Xải kỳ huê dị thảo,

       Tự Tử-Liêm đào tạo mộc danh,

              Đồng tên Tác-Xải tri hành,

Người trong Lỗ-quốc đạt thành công cao.

       Tần-Thương-Dược tâm bào sở nguyện,

       Tự Tử-Thương ư kiến thông minh,

              Người Lỗ-quốc tiếng danh thinh,

Hoát khai nhơn đạo dân sinh giải bày.

       Tất-Điêu-Đồ đức tài trau luyện,

       Tự Tử-Hữu học tiến-tăng thành,

              Đồng chung tên tộc tri-hành,

Tử-Văn nước Lỗ, kỳ danh sĩ tài.

       Nhan-Cao-Trí đức dày công đắc,

       Tự Tử-Kiều danh khắc Lỗ nhơn,

              Triết văn hướng đạo lai huờn,

Công danh gió tạt khê sơn ẩn ḿnh.

       Thương-Đơn-Ngộ chơn t́nh bản tánh,

       Tự Tử-Hữu kiểm hạnh đoan trang,

              Lỗ-quốc Tử-Quư danh bàn,

Tuổi tên giáo dục an-bang vận nhà.

       Nhương-Tứ-Xích san-hà chí hướng,

       Tự Tử-Đồ trưởng dưỡng thi thơ,

              Quán thông tri lược tri cơ,

Lập thành quốc chánh phụng thờ tổ-tiên.

       Nhậm-Tất-Tề danh hiền chói rỡ,

       Tự Tử-Tuyển nước Sở hàn lâm,

              Văn chương tri túc trí tầm,

Chuyển thành thế hệ bao năm nắn nhồi.

       Thạch-Tác-Xúc tài bồi hạnh đức,

       Tự Tử-Minh tri thức khuôn viên,

              Tần quốc sanh tại tâm hiền,

Lập thành chơn thể tự nhiên giáo điều.

       Công-Thương-Nhụ đề tiêu thẳng thắn,

       Tự Tử-Chánh thọ lănh danh truyền,

              Nước Trần sắp đặt chỉnh yên,

Vung tay xây đắp mối giềng trị dân.

       Công-Hạ-Cụ tinh thần thiết thạch,

       Tự Tử-Thừa lo trách-nhiệm hành,

              Lỗ quốc cư ngụ thoát sanh,

Lập thành quốc thể thừa hành căn cơ.

       Công-Kiên-Định tôn thờ đạo sự,

       Tự Tử-Trung gia ngữ Tác-Kiến,

              Đồng danh Tử-Trọng danh hiền,

Là người nước Lỗ lưu truyền Thánh-nhơn.

       Hậu-Sứ lập phục huờn quí tế,

       Tự Tử-Lư gia thế an nhiên,

              Thạch-Sứ danh tánh Tự-Kiên,

Người sanh Tề-quốc, tâm hiền hoát khai.

       Khiêu-Đơn dụng đức tài phổ huấn,

       Tự Tử-Gia ứng dụng từ tâm,

              Lỗ-quốc danh tánh đắc tầm,

Sống trong nội địa chú chăm giảng điều.

       Hề-Duy-Tế mộ triêu phấn khởi,

       Tự Tử-Triết danh lợi vô thành,

              Khổng môn cao đệ lưu danh,

Hề-Duy phục tánh đạt thành giáo dân.

       Hăn-Phục-Hắc kỳ thân danh tướng,

       Tự Tử-Sách độ lượng khoan dung,

              Nước Lỗ tộc lược tương phùng,

Danh vang Trung-Cổ thính tùng đạo môn.

       Diên-Tổ-Nhứt ôn-tồn lư trí,

       Tự Tử-Giá đạo lư uyên thâm,

              Lỗ-quốc phục vụ chú chăm,

Giải bày chánh pháp tri tầm chánh chơn.

       Vinh-Sớ-Học lai huờn kim cổ,

       Tự Tử-Kỳ quốc Lỗ dị nhơn,

              Tinh thần cổ vơ lai huờn,

H́nh dung hải đảo khê sơn chí đồng.

       Tần-Tổ học lảu thông luân-lư,

       Tự Tử-Thương tri kỷ tri nhơn,

              Người nước Tần, giáo lư chơn,

Hướng đường đạo hạnh phục huờn nhơn dân.

       Tả-Nhơn-Sính kỳ thân lập đức,

       Tự Tử-Hành tâm lực thông minh,

              Người nước Lỗ, học đăng tŕnh,

Khai thông tư tưởng lư t́nh cao siêu.

       Câu-Tỉnh-Cương luật điều tu chỉnh,

       Tự Tử-Cương bản tính trầm ngâm,

              Người nước Vệ, chí quyết tâm,

Giải bày lư luận sưu tầm bí khoa.

       Trịnh-Quốc-Giảng dung ḥa nhơn đạo,

       Tự Tử-Đồ đào tạo nhơn dân,

              Người nước Lỗ, cô-độc thân,

Lập thành danh thế, ấy phần sứ quân.

       Công-Tổ-Cú tâm thuần ư đạt,

       Tự Tử-Giá, hoạt bát ngũ luân,

              Người Lỗ quốc, trọng đức ân,

Chơn tâm hướng đạo quần thần tế an.

       Nguyên-Khanh-Trí an-bang tế-thế,

       Tự Tử-Tịch dụng kế giáo dân,

              Người Lỗ quốc, thọ quân ân,

Giáo truyền ngôn hạnh, nhơn thần tín trung.

       Huyện-Thành-Thiết trung-dung giáo hóa,

       Tự Tử-Hoành chí cả tài danh,

              Lỗ quốc giáo dục lập thành,

Khai thông tư tưởng, tượng thành cư an.

       Liêm-Khiết-Tạo tâm từ tế thế,

       Tự Tử-Tào nước Vệ hóa nhơn,

              Cổ-sử tu chỉnh lai huờn,

Giáo điều khai thác ḥa nhơn đồng ḥa.

       Yến-Cấp-Tánh kỳ hoa liên thạch,

       Tự Tử-Tu thể phách ôn nhu,

              Người nước Tề, khắp châu du,

Đưa đường giáo thuyết giải mù quốc dân.

       Thục-Thân-Hội hoan-hân tác dụng,

       Tự Tử-Kỳ lưu dụng tri cơ,

              Lỗ quốc đạo lư tôn thờ,

Khai thông trí tuệ dâng thơ tiến hành.

       Nhan-Chi-Bộc công danh đạo lư,

       Tự Tử-Thục ư chí lăm thông,

              Lỗ quốc ḥa nhịp sống đồng,

Tinh thần thiết thạch quận công giáo điều.

       Qui-Tốn-Luật hoàng triều tu-chỉnh,

       Tự Tử-Liễm tùng thính ban hành,

              Người Lỗ quốc đă trứ danh,

Lập thành quốc thể thừa hành nhơn-luân.

       Nhạc-Quy-Đáo nhơn quần khai hóa,

       Tự Tử-Thinh thiên hạ lưu tâm,

              Người nước Lỗ, luật cao thâm,

Hân-hoan đạo-lư tri tầm giáo dân.

       Công-Tây-Dư thọ ân quốc thể,

       Tự Tử-Thương tế-thế an-bang,

              Lỗ quốc phụng sự chu toàn,

Giáo dân chi đạo đặt ban sứ thần.

       Tịch-Khắc-Tín thiên thần hạ thế,

       Tự Thiết-Chi, nước Vệ pḥ tŕ,

              Khai thông ngũ đạo hoàng-huy,

Lập thành kỷ luật trong khi giáo truyền.

       Khổng-Trung bực nhơn hiền gương sĩ,

       Tự Tử-Mậu, đạo-lư cao siêu,

              Ḍng Khổng-môn nắm luật điều,

Ngũ-luân thông suốt mục tiêu dung ḥa.

       Công-Tây-Tạng ái-tha ái-vật,

       Tự Tử-Thượng tánh chất thông minh,

              Người nước Lỗ, sửa luật h́nh,

Tạo cho dân chúng hồi minh giáo điều.

       Bộ-Thúc-Kiệt đ́nh triều trọng dụng,

       Tự Tử-Sa hợp chúng tinh vi,

              Nước Tề mở rộng hội thi,

Chọn tài trạch đức đồng qui chánh triều.

       Thi-Chi-Thường đề nêu nhơn đạo,

       Tự Tử-Thường cấu tạo dân sanh,

              Người nước Lỗ, lập thân danh,

Lưu truyền hậu thế lập thành căn nguyên.

       Tần-Phi-Hội tánh hiền tiêu chuẩn,

       Tự Tử-Chi xây dựng đền môn,

              Giáo dân cơ thể bảo tồn,

Luật điều khai thác, ngục môn khai thành.

       Nhan-Phái, lập kỳ danh bản lịnh,

       Tự Tử-Thinh luật định hành tàng,

              Lỗ quốc phẩm lộc cấp ban,

Dung ḥa luật cũ, chỉnh trang quốc hồn.

       Cần-Trương, tánh ôn tồn chơn thật,

       Ḍng hiếu trung bẩm chất thông minh,

              Cán cân công luật giữ ǵn,

Phát sanh Tần quốc danh thinh sáng ngời.

       Thân-Trướng người sanh đời mạt hậu,

       Học văn chương hiểu thấu luật sanh,

              Tự Hoài-Sanh học tri hành,

Khai thông quốc thái, lập thành khuôn viên.

       Du-Mă-Thi, Sơn-Điền danh hiệu,

       Lập giáo điều tiêu biểu hiền nhân,

              Tề quốc học chí hiếu thân,

Lập thành cổ miếu quân thần định an.

       Tôn-Nguyên, tự Tử-Toàn học đạo,

       Ḷng vô tư cải tạo khuôn viên,

              Khai thông quốc vận đoàn viên,

Giáo dân vi nghiệp lưu truyền phân minh.

       Trịnh-Cốc đạt lư t́nh giáo dục,

       Tự Tử-Cầu tri túc thừa hành,

              Người nước Thái đủ tài danh,

Kiên tâm nhẫn chí chơn thành pḥ quân.

       Hà-Tùng-Như tâm thuần vô ngă,

       Tự Hoài-Âm hành giả vị dân,

              Người nước Hàn, đủ tâm nhân,

Xây thành tâm lư, thôn lân kỉnh v́.

       Tôn-Hạ-Vơ kỳ thi đạt lộ,

       Tự Tử-Vân kim cổ suy tư,

              Người Vệ quốc, chí thiện từ,

Chuyển luân lân quốc thiên-thư luật điều.

       Tây-Tôn-Đạo đề tiêu căn bản,

       Tự Hoài-Nhơn cáng đáng phân minh,

              Người Sở quốc, tánh quang minh,

Phát huy định chế luật h́nh chánh công.

       Tô-Hồ-Ân tinh thông đạo lư,

       Tự Tử-Cầu tâm trí điều ḥa,

              Người nước Vệ, văn toàn khoa,

Giáo dân hiếu đạo năm ba chơn truyền.

       Hồ-Mông, thọ ân quyền phẩm tột,

       Tự Cao-Văn rường cột Nho-tông,

              Người Vệ quốc, chí lăm thông,

Phát huy định chế nối ḍng ngũ kinh.

       Trọng-Dụng, đạt danh thinh nước Lỗ,

       Tự Tử-Cường, tướng hổ, tâm từ,

              Trí thông minh, học hiểu dư,

Quyết đường khai thác, thiên-thư sẵn sàng.

       Trọng-Nghĩa tánh trực-cang bất khuất,

       Tự Dân-Sanh h́nh luật công đường,

              Chế tài phong-hóa kỷ-cương,

Giáo điều chánh pháp kỳ phương chỉnh đời.

       Châu-Bửu-Chế chẳng dời nguy khổn,

       Tự Hà-Xa căn bổn lưu truyền,

              Người Uông quốc, luận đạo Tiên,

Khai thông dân ư gieo truyền thế nhân.

       Tiêu-Chánh trọng tinh thần vi thiện,

       Tự Hiếu-Thân chuyên luyện tâm từ,

              Người Tần quốc, sanh an cư,

Thánh tâm ứng hóa thiên-tư nghiệp đồ.

       Nhà-Thầy nhắc điểm tô đồ đệ,

       Lưu lại đời hậu thế soi gương,

              Sanh tồn vạn đợi trần dương,

Tam-Kỳ Đại-Đạo Thánh đường nhuần ôn.

       Bao ngh́n năm lưu tồn sử tích,

       Bởi thế trần áp dịch đổi thay,

              Ghi vào bản chánh lạc sai,

Nhà-Thầy chỉnh lại hậu lai lưu truyền.

       Kinh B̀NH-MINH đạo Tiên truyền bá,

       Dụng bút thần tá giả vi chơn,

              Hiếu trung tín nghĩa keo sơn,

Tồn tâm dưỡng tánh phục huờn bổn nguyên.

 

            Nhà-Thầy ban ân chư đồ-đệ. Thăng...
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh