Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO III

 

Văn-Pḥng Đại-Đạo

Ngọ thời, 6-8 Canh-Tuất (6-9-1970)

Pháp Đàn: Huệ-Chiếu-Quang * Đồng Tử: Huệ-Pháp

____________

(Tái cầu:)      

HẢI-TRIỀU THÁNH-NHƠN — Tôn-Sư tái cơ truyền lịnh Huệ-Chiếu-Quang trấn chơn dương phù cho chơn đồng khai khẩu.

      Tiếp lịnh, Tôn-Sư điển hồi Thượng-giới. Thăng...

(Tiếp điển:)

Thi:

THÁI-Cực vị phân Đạo chuyển thành,

THƯỢNG tiêu bất xuất thế phù sanh,

ĐẠO trường lăo ấu căn-cơ dưỡng,

TỔ luyện đơn kim đắc thọ sanh.

      THÁI-THƯỢNG ĐẠO-TỔ — Tôn-Sư mừng chư môn đồ. Chư môn đồ an tọa nghe Tôn-Sư truyền lời diệu khuyết để cho chư môn đồ tri tường hầu cứu văn tâm trung trong hồi giao động.

      Nay Tôn-Sư thọ lịnh DIÊU-TR̀ tả B̀NH-MINH ĐỆ TAM để ban hành ra cho chư môn đồ tu học tùy theo công quả mà tiến hóa. Đó là một viên linh đơn để hồi sinh chơn tánh của chư môn đồ đă sắp phai dần v́ vật-dục.

Bài:

       Người thượng-đức không cần giữ đức,

       Bởi v́ chưng vượt bực phàm nhơn,

              Vĩ danh đạo-đức lai huờn,

Đức kia đă chọn trong cơn hành-tùng.

       Thượng-đức ấy tôn sùng Đại-Đạo,

       Ngũ đức nêu cải tạo chu toàn,

              Nhơn, nghĩa, lễ, trí, tín ban,

Tại NHO như thử con đàng trung-dung.

       Cần giải tỏa trừ hung khử bạo,

       Sát tâm vọng tữ đạo vô minh,

              Chu toàn ngũ giới duy t́nh,

THÍCH nhi tác đức vô-h́nh từ-bi.

       Cần un-đúc hữu tri tánh mạng,

       Luyện Tiên-đơn căn bản Tiên-gia,

              Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ḥa,

Tại ĐẠO nhu thử cảm là ứng thông.

       Ngũ đức ấy lảu thông đầy đủ,

       Dù hậu-thiên khốc dụ trần miền,

              Hậu-Thiên phản bổn Tiên-Thiên,

Bổn lai ngũ đức huờn nguyên sáng ḷa.

       Nên thượng-đức nào là chấp đức,

       V́ nêu cao vượt bực phi phàm,

              Hạ-đức c̣n nhiều hăm giam,

Hạ-đức chấp đức, để làm bản nguyên.

       Cần chấp đức, để liền cải-hóa,

       Biết tội t́nh hối cả con tâm,

              Răn h́nh sát, tránh lỗi lầm,

Lấy nhân đo lượng để tầm Phật Tiên.

       Răn xảo trá tâm hiền trọn nghĩa,

       Răn ḷng tà chớ bịa dâm-ô,

              Đó là dụng lễ điểm tô,

Thành danh Đại-Đạo môn đồ do đây.

       Răn tửu nhục đủ đầy lư-trí,

       Trí khôn ngoan thành ư cao siêu,

              Răn vọng ngữ, giữ luật điều,

Ǵn tâm giữ tính mục-tiêu nhơn loài.

       Cần tri thử bổn lai nhứt mạch,

       Nên chấp đức nhiệm-trách hạ từng,

              Chấp là giữ lấy huyền-ưng,

Đức cao tồn tại nhơn quần đáng nêu.

       Nêu đạo-đức luật điều phóng tác,

       Cho vạn linh giải thoát mê đồ,

              Khinh thân trọng vật nông-nô,

Răn ḷng tham lạm khẩu đồ nguy nan.

       Triền-miên lại nào an oan-trái,

       Răn ḷng tà tâm hoại thể thân,

              Đoạn như dục loạn-luân trần,

Ấy là cấu tạo muôn cân tội t́nh.

       Răn tửu nhục tâm linh trí tuệ,

       Trí khôn ngoan là để tạo thân,

              Muốn cho vượt khỏi bể trần,

Vẹn ǵn đức tánh ân cần giồi trau.

       Bảo đức tánh khỏi vào lục súc,

       Giữ tâm chơn sở dục ư nhơn,

              Thành-tín tránh vướng gây hờn,

Chánh tâm định ư phục huờn Tiên-bang.

       Nên tri thử hành-tàng chơn tánh,

       Cần ôn-nhuần để tránh đọa thân,

              Thọ giới sát, tất vô nhân,

Mộc kia đă khuyết tinh-thần hại thay.

       Địa Đông-Phương Hữu-Tai, trần cầu,

       Tại Thiên Tuế-Tinh hậu bất an,

              Tại nhơn thọ thương đởm can,

Cho nên bất sát an-nhàn điểm linh.

       Cần răn trộm ngục h́nh chi loại,

       Mất nghĩa kia cần phải ǵn ḷng,

              Khuyết kim bộ phận ngoài trong,

Tại Thiên Thái-Bạch địa hồng Tây-Phương.

       Tại nhơn, tắc phế trường thọ hại,

       Răn tà dâm để hoại lễ nhà,

              Khuyết hỏa tắc rụi ḷng ta,

Tại Thiên Quưnh-Hoặc khó mà đặng an.

       Tại địa, thử Nam-phang tai hại,

       Tại nhơn thân tổn hại tâm trường,

              Bảo tồn tạo cảnh Thiên-Đường,

Đừng cho di-dịch tâm trường kiệt hao.

       Giái tửu nhục đón rào trí tuệ,

       Phải khuyết thủy thân thể khô khan,

              Tại thiên, tinh-thần chẳng an,

Tại địa, phương Bắc khó toàn nạn tai.

       Nơi nhơn thân càng ngày kiệt quệ,

       Thận bàng-quang kư tế thọ thương,

              Cần nên giữ vững lập trường,

Thiên khuynh địa chích một đường vững yên.

       V́ xảo trá không nguyên chữ tín,

       Bị khuyết thổ thị tín nan thành,

              Tại thiên, trấn-tinh bất sanh,

Tại địa, tắc trung-ương thành họa tai.

       Tại nhơn phẩm họa lai tỳ vị,

       Bảo toàn thân tri-kỷ vật nhơn,

              Châu nhi thiên địa tuần-huờn,

Chúng sanh nhựt lộ luyện đơn kim thành.

       B̀NH-MINH chuyển hồi sanh đạo-lư,

       ĐỆ-TAM khai chung thỉ trọn đề,

              Nên ǵn ngũ tặc chớ xê,

Phát sanh nhịp sống dựa kề Tiên-bang.

      Tôn-Sư diễn tả đoạn nầy lưu lại cho chư môn đồ tri tầm hầu chỉnh đốn tâm trung những điều kém khuyết, để tu bổ cho nguồn linh-điển được đủ đầy hầu vượt qua luật tuần huờn cao vọi.

      Tôn-Sư ban ân lành. Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh