Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO III

 

Văn-Pḥng Đại-Đạo

Ngọ thời, 15-5 Canh-Tuất (18-6-1970)

Pháp Đàn: Bạch-Liên-Bạch * Đồng Tử: Huỳnh-Hoa

____________

(Tái cầu:)

      VÔ-CỰC TỪ-TÔN DIÊU-TR̀ KIM-MẪUMẹ linh hồn, Mẹ ban ân lành chung cho các con trần thế được hưởng cảnh thái b́nh lạc thú.

Thi:

sanh hữu dưỡng khí không phù,

CỰC thạnh dương thành huyết mạch lưu,

TỪ tốn ôn ḥa cân cốt thể,

TÔN nghiêm linh điển chiếu b́ phu.

DIÊU hồn vạn loại qui Bồng-đảo,

TR̀ chí vận hành chuyển vạn thù,

KIM khuyết huyền vi phân trược giáng,

MẪU ban sơn hải luật cang nhu.

      Mẹ miễn lễ các con.

      Nầy các con, giờ nay v́ thương các con nên Mẹ thúc đẩy các con vận hành đạo-đức cho kịp thời, nên Mẹ hạ trần ban cho các con một luồng điển Tiên-Thiên để hấp thụ hầu cởi mở tâm phàm bớt cơn phiền năo mà trở về ngôi xưa vị cũ.

      Nay Mẹ dụng huyền linh để vận dụng tinh thần các con gấp-rúc cho kịp kỳ công quả; hơn nữa, các con cần phải làm tṛn bổn phận đối xử người đời đang chung đụng. V́ t́nh thương nhơn loại, các con cần t́m những điều thích nghi giúp người tùy theo khả năng của các con. Đó là điều hành thiện mà các con đă in sâu vào nơi trí óc. Ngoài ra các con cần lập đủ tam công th́ mới hănh diện là nơi trần làm tṛn trách nhiệm v́ bổn phận.

      Nay, Mẹ hạ trần ban cho các con quyển Kinh B̀NH-MINH ĐỆ-TAM mà Đức Chí-Tôn vừa tả đề Thánh Tựa.

      Vậy các con thành tâm nghe Mẹ diễn tả:

Thi:

Nhứt phiến tâm trung Đạo phát sanh,

Huờn nguyên bổn thể đắc lưu hành,

Thiên-thu bán mộng qui nguyên tánh,

Bá-tuế vạn đầu nhiệt huyết thanh.

      Thích:

      - Một tấc ḷng cang-trực của các con đầy đủ tinh thần tin tưởng, th́ Đạo phát sanh dẫy đầy nơi tâm. Như vậy, ḷng của các con đă chuyển luân theo ḷng Mẹ vậy.

      - Các con đă biết rằng phần bản thân xác thịt nầy là giả tạm do khí huyết tinh-ba nhục thể cấu tạo không bền vững. Các con hăy nh́n điểm linh tồn tại kia mà vận dụng bản thân nầy trở thành điểm linh, để vận hành khí huyết trong cơ thể được điều ḥa và luyện huờn nguyên chánh giác.

      - Muốn đạt Đạo, các con cần thật hành chánh pháp, tùy theo duyên kiếp mà hưởng lấy. Dù cho nơi trần thế các con có hưởng được ngàn thu th́ cũng là chiêm bao nửa giấc.

      - Dù cho các con có sống đặng trăm tuổi th́ cũng không hưởng được trọn đường lạc thú. Đó là những con đầy đủ hạnh phúc. C̣n các con thiếu hạnh phúc th́ phải chịu một bản thân đầy lam-lụ, vậy nên tinh thần bị sa-sút, lắm lúc phải điên cuồng bâng-quơ mờ kém.

      Vậy các con cần hiểu.

Bài:

       Túi Tạo-Hóa vô h́nh phát xuất,

       Từ khai thiên Vô-Cực chí linh,

              Chuyển qua Thái-Cực khai minh,

Âm dương lưỡng tánh vô t́nh phát sanh.

       Khí âm dương lập thành nhựt dạ,

       Vận tam-tài biến hóa tam-tiêu,

              Tứ-Tượng vận chuyển phiêu-phiêu,

Cang nhu thượng hạ luật điều không gian.

       Chuyển Ngũ-Hành ôn hàn thử nhiệt,

       Xây Bát-Quái thời tiết điều ḥa,

              Đông Tây Nam Bắc phân ra,

Cùng là tứ hướng một nhà chuyển luân.

       Không khí vận không ngừng thế giới,

       Phần vô-vi trọng tải muôn vàn,

              Động tịnh di-dịch chuyển sang,

Gánh cân trái đất muôn ngàn vần xoay.

       Tam tinh ngự liên-đài chiếu sáng,

       Nhựt, nguyệt, tinh căn-bản càn-khôn,

              Ngũ-tinh xuất thế bảo tồn,

Khai thành thất chánh triêu hôn định phần.

       Khai Thượng-Nguơn, Thánh Thần hạ thế,

       Đời Thánh-Đức phổ tế dân sanh,

              Cổ nhơn tợ thú tâm thành,

Hữu đại Thánh-Đức, tại hành Thánh-tâm.

       Nên dụng đức hóa tầm vạn vật,

       Cảm hóa nhơn chơn thật ḷng nhơn,

              Nguyên-căn hạ thế tuần huờn,

Tinh thần vững đạt linh sơn phản hồi.

       Chuyển Trung-Nguơn trong thời tân tiến,

       V́ đỉnh chung vận chuyển tâm linh,

              Tạo nên cảnh vật bất b́nh,

Tạo điều tranh đấu mất t́nh ái tha.

       V́ ḷng của con Ta lợt Đạo,

       Dụng trí khôn cải tạo khuôn viên,

              Trung-Nguơn khắp cả trần miền,

Đẩy xô vật chất tranh quyền uống ăn.

       Nhưng cũng c̣n bản năng đạo-đức,

       Trọng cang-thường từ bực thấp cao,

              Luân-lư tá thế đề trao,

Giữ ǵn qui củ chưa sao phế tàn.

       Chuyển Hạ-Nguơn muôn ngàn khổ hải,

       V́ kim-nhơn h́nh thảy tợ nhơn,

              Thú tâm bất trắc lai huờn,

Khiến cho tranh đấu thua hơn bại thành.

       Dùng mưu chước phân ranh chia giới,

       Nào trí, ngu quyền lợi riêng nhau,

              Mới sanh nhĩ-ngă đồng bào,

Cùng chung huyết-quản, con nào biết chi!

       Ḷng tham-dục, sân, si, ái, nộ,

       Con khôn-ngoan tầm chỗ dung thân,

              Biết ḿnh sống hưởng nơi trần,

Nào ai đau khổ năo cân mặc t́nh.

       V́ như thế phát sinh cách biệt,

       Ḷng càng xa, khí huyết càng nung,

              Dẫn đường chỉ lối hăi-hùng,

Đua tranh vật-chất vẫy-vùng phát sanh.

       V́ chung đỉnh xây thành xác thịt,

       V́ lợi quyền lấp bít bể dương,

              V́ quyền cao tột tứ phương,

Muốn bầu vũ-trụ một đường tóm thâu.

       Biết bao phen Đạo mầu mở hội,

       Giải nghiệp trần sớm tối gỡ ra,

              Nào được mấy, hỡi con Ta,

Mấy con nghe tiếng thi ca giác đời? !

       Xâu chuổi hạt giải đời oan nghiệt,

       Niệm Bồ-Đề mài miệt sử kinh,

              Rồi ra cũng mất điểm linh,

Hỏi sao thế ấy mẫu t́nh làm ngơ.

       Ḷng từ bi như tờ giấy trắng,

       Đă hiện h́nh tâm chẳng in như,

              Khẩu Phật, tâm xà, tội dư,

Khẩu xà tâm Phật, huờn hư dễ dàng.

       Nay chuyển thế, Đạo tràng khai hoát,

       Cho con Ta hỷ-lạc thừa hành,

              Tùy theo phong hóa lập thành,

Cao-Đài Đại-Đạo chánh danh Ngọc-Hoàng.

       Truyền thế-giới khai tràng huấn-giáo,

       Cho con trần cải tạo tâm tư,

              Kỳ-ba Đạo mở bấy chừ,

Ngọc-Hoàng tá thế Thiên-thư đề rành.

       Chuyển Đại-Đạo lập thành Nam-Việt,

       Dụng huyền linh giáo thuyết con trần,

              Lập đời Minh-Đức Tân-Dân,

Chuyển nguơn tái tạo nơi trần phục nguyên.

       Khai kỳ hạ trần miền thất ức,

       Dựng đời tân tri thức lo toan,

              Niết-Bàn lập tại trần gian,

Đâu c̣n như trước Niết-Bàn cơi không.

       Hỡi nầy trẻ, hội đồng gót Thánh,

       Đặng hưởng nhờ trong cảnh Thượng đời,

              Tại trần nầy hỡi con ơi!

Hiền nhân Thánh-Triết chỉnh đời thuần phong.

       Nạn tiêu diệt tràn đồng là thế,

       Để lọc lừa hậu kế giáo dân,

              Thay Thượng-Đế, bậc Thánh Thần,

Chuyển xây thế hệ vĩ nhân trị đời.

       V́ luật định trong thời khai hội,

       Chuyển B̀NH-MINH tiếp nối ĐỆ-TAM,

              Phái chi ứng dụng truyền ban,

Trong nền Đại-Đạo, Ngọc-Hoàng chuyển ra.

       Hỡi nầy trẻ, con Ta phàm tục,

       Mẹ giáng trần trong lúc B̀NH-MINH,

              Chuyển khai Thánh-Triết toàn linh,

DIÊU-TR̀ hạ bút khai minh con trần.

       Chớ bê-tha, ân-cần trau luyện,

       Nên phá mê thực hiện đại đồng,

              Chuyển xây máy Tạo lưu thông,

Luật tuần-huờn định giáp ṿng gặp con.

       Thế đă tận, đâu c̣n chờ đợi,

       Đợi chờ con cho tới tan tành,

              Ai ǵn, ai giữ thân sanh,

Ai nuôi, ai dưỡng trưởng thành đó con?

       Hay Mẹ đây lo toàn cho trẻ,

       Lúc bào thai điển Mẹ bố ban,

              Đến khi nhụy nở khai-quang,

Chăm nom săn sóc lo tṛn cho con.

       V́ t́nh nặng Mẹ c̣n trách nhiệm,

       Hạ điển quang hội diện cùng con,

              Dẫn đi từ bước chiều ḷn,

Ḷn theo sở dục dạy con nên người.

       Con lớn lên tốt tươi tâm chí,

       Dụng huyền linh đạo-lư dạy con,

              Ngày đêm Mẹ luống mỏi-ṃn,

Khác nào xác thịt cùng con rẫm rờ.

       Con không biết, bơ-thờ với Mẹ,

       Con đọa đày ḷng Mẹ nát tan,

              Nơi trần nặng nợ phải mang,

Giải ra nhờ Đạo, trái oan kiếp nầy.

       Dứt đi con, nam tài nữ liệt,

       Dứt đi con, mài-miệt tu hành,

              Bền ḷng nhơn-đạo cạnh tranh,

Diêu-Cung Mẹ rước điển lành con Ta.

       Nếu như thế đọa sa măi măi,

       Điểm linh-quang thừa-thăi luân trầm,

              Như vầy biết mấy ức năm,

Con Ta hạnh ngộ Mẹ tầm đến con!

       Đây nhắc lại ng̣i son Mẹ điểm,

       Cho con Ta tầm kiếm tâm ḿnh,

              Hiếu nghĩa danh lợi liệt trinh,

Công danh phú quí bao ngh́n đề danh.

       Hiếu: Tăng-Sâm ḷng thành trọn hiếu,

       Hiếu danh thơm nghèo chịu hiếu tṛn,

              Hiếu hiền-triết, đề bảng son,

Hiếu truyền hậu thế các con nên ǵn.

       Nghĩa: Phù-Mông danh thinh nghĩa cử,

       Nghĩa: Nghệ-Sư ǵn-giữ nghĩa Thầy,

              Nghĩa đành dụi tên xạ ngay,

Nghĩa lo tṛn vẹn nghĩa nầy Mẹ phê.

       Danh: Ngô-Khởi sát thê cầu tướng,

       Danh c̣n nêu bốn hướng chê bai,

              Danh nầy ô-trược lắm thay!

Danh mê-muội ấy nào ai học đ̣i.

       Lợi: Cổ-Hồ khá soi để tránh,

       Lợi mổ bụng để lănh ngọc châu,

              Lợi là một việc làm đầu,

Lợi như thế ấy, Hồ âu banh ḷng.

       Liệt: Tề-Phụ thờ chồng liệt nữ,

       Liệt cương-tâm ǵn giữ Mẹ chồng,

              Liệt đành thọ ngục ba đông,

Hàm oan dấy động, Trời không mưa rày.

       Phú: Thạch-Sùng giờ nay chi xiết,

       Đến ngày cùng luyến tiếc được đâu,

              Chắt lưỡi suốt cả đêm hầu,

Nằm trong xó kẹt có đâu thanh-nhàn.

       Bữa muối dưa phận an là đủ,

       Gương nêu kia bia trụ sử c̣n,

              Hồ-Cầu, Yến-Tử mỏi-ṃn,

Kiệm như thế ấy, bảng son nào đề.

       Gương kim cổ danh đề lưu lại,

       Cho con Ta thời đại lỗi thường,

              Ḱa như Mạnh-Quang, Lương-Hường,

Tề-mi cử-án phô-trương nghĩa t́nh.

       Như Tô-Huệ vẹn ǵn dệt gấm,

       V́ t́nh nhà mắc cẩm Hồ-văn,

              Dâng lên chuộc tội ấy hằng,

Sử đề lưu tích một lằn sáng soi.

       Ḱa Châu-Thị rọi soi để tránh,

       Cùng Măi-Thần trong cảnh gia bần,

              Tùng quân ngạ tử, xuất thân,

Thủy tư phục thổ nếu cần năng thâu.

       Thương con trẻ trần hầu đau khổ,

       Bị kéo lôi vào chỗ nê-hà,

              B̀NH-MINH tiếp nối quyện ba,

Giải ra tột lư con Ta ghi ḷng.

       Ngày hội diện c̣n không xa lắm,

       Con hỡi con! Mẹ tẩm cam-lồ,

              Nhành dương rải nước linh hồ,

Mát ḷng con trẻ bồi tô nơi trần.

       Khôn các con thay thân hướng đạo,

       Khôn d́u nhau về đảo Bồng-Lai,

              Khôn đạo-đức, sắp an-bài,

Khôn d́u-dắt bạn Thiên-Thai trở về.

       Khôn chỉ đường, nào quê nào cảnh,

       Khôn vạch ra để tránh để đi,

              Khôn đừng lợi kéo danh tŕ,

Khôn lo đạo-đức, con th́ khôn-ngoan.

       Khôn nh́n qua tâm can bào-tế,

       Khôn rọi vào tỳ phế nơi ḷng,

              Khôn cần quan-sát tóc lông,

Khôn nh́n thân thể ngoài trong khác nào.

       Khôn hàn-gắn, máu đào ngưng chảy,

       Khôn thương nhau th́ phải giúp nhau,

              Khôn-ngoan là điển Mẹ trao,

Khôn đừng lấn dại, thể dao cắt ḿnh.

       Khôn phải tránh đời t́nh oan-trái,

       Khôn hại nhau, khôn ấy là không,

              Khôn như thể các con đồng,

Khôn cần trả sạch trần-hồng trái-oan.

       Dại mà biết hành-tàng đạo-đức,

       Dại như vầy Tây-Vức trở về,

              Dại mà c̣n biết vị quê,

Dại như thế ấy trọn bề hiếu trung.

       Dại các con nh́n cùng xương thịt,

       Dại b́ phu phân-tích được đâu,

              Dại tránh hố thẳm hang sâu,

Dại khờ đạo-đức làm đầu trở khôn.

       Dại mà biết bảo tồn linh tánh,

       Dại không nao cái cảnh khổ trần,

              Dại mà không chuộng bản thân,

Dại điều-khiển được, con trần mấy ai.

       Dại nh́n lại mũi tai h́nh hạng,

       Dại xem qua bóng dáng ngoại nhân,

              Dại mà biết giữ chơn-thần,

Dại nh́n có một nơi trần linh-quang.

       Dại un-đúc hành-tàng siêu đọa,

       Dại tế-cô trợ-quả thịt xương,

              Dại mà c̣n biết rau tương,

Dại khôn, khôn dại, con tường đó con.

       Đây kết luận ng̣i son Mẹ để,

       Ḷng chơn thành tại thế con Ta,

              Đạo là một gốc chia ba,

Ḷng thành tín hiệp, con đà ghi tâm.

      Nầy các con, các con nên lưu tâm về phần hiện tại. Cuối Hạ-Nguơn cơ đời tận diệt, các con được xuất hiện nơi cơi tạm nầy là một điều quí hóa thay! Đó là cơ hội các con lập công bồi đức để tự lập ḿnh về nơi ngôi vị. Sự tiến hóa về phẩm vị là do bản thân phàm của các con tại thế như vượt thuyền qua bể khổ, muốn vượt qua bể rộng mênh mông mà không dụng thuyền th́ làm sao các con vượt đặng? Cũng như muốn vượt qua cơi phàm tục nầy, các con phải cần bản-thân chuyên-chở linh-hồn về nơi cơi hằng sống mà các con đang tạo nguồn sống ấy. Vậy các con cần phải giữ bản-thân nầy trong một đoạn đường để được trở về phẩm-vị, các con cần ghi nhớ.

Ngâm:

       Điển hồi Mẹ giă từ con,

Cơi trần ở lại lo tṛn công phu.

       Vẹt ra cho khỏi ngút mù,

B́nh-Minh nhớ lấy trời thu ánh vàng.

       Trời xuân lố bóng sắp tàn,

Cành dâu điểm lá úa vàng ánh thu.

       Nắng chiều rọi xuống phù du,

Đứng đầu chinh xế trời thu gió nà.

       Trống nhồi Bát-Nhă bôn-ba,

Tiếng chuông rút điển Diêu-Ṭa Mẹ thăng.

 

            Giờ Mẹ ban ân lành chung các con ngày Lễ kỷ-niệm. Tiếp cầu Ngân-Hoa. Mẹ ngưng bút. Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh