Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO III

 

ĐÀN KHAI KINH

Văn-Pḥng Đại-Đạo

Ngọ thời, 15-5 Canh-Tuất (18-6-1970)

Pháp Đàn: Huệ-Chiếu-Quang * Đồng Tử: Kim-Quang

____________

 

 THÁNH TỰA

 

Thi:

Thủy mỗi tương giao chuyển Đạo Huỳnh,

Xa đồng nguyệt hiện ảnh B́nh-Minh,

Nhĩ tương khẩu thuận vương đầu ngự,

Đại nhứt nan tầm thị chúng sinh.

      Kế tự, chiết tự, khả tri.

      HẢI-TRIỀU THÁNH-NHƠN — Tôn-Sư mừng chư hiền đồ.

      Giờ nay Tôn-Sư thọ lịnh DIÊU-TR̀ báo đàn rọi điển quang trần thế để triệu hồi chư Phật, Tiên hạ bút tả quyển B̀NH-MINH ĐỆ-TAM cho hoàn thành nguyên bộ.

      Chư hiền đồ hữu phước thay được Đại-Từ ân xá tiếp quyển B́nh-Minh ban hành để lập công bồi đức trong buổi đời tàn thế tận. Đó là một kỳ công vĩ đại.

      Vậy chư hiền đồ thành tâm tiếp lịnh CHÍ-TÔN hạ trần ban Thánh-Tựa. Tôn-Sư báo đàn, xuất ngoại tiếp điển.

(Tiếp điển:)

Thi:

NGỌC sắc HOÀNG cung đă xuất h́nh,

THƯỢNG triều ĐẾ ngự tả B́nh-Minh,

Kim môn Viết luận quyền thiên hạ,

CAO khải ĐÀI danh chuyển thế t́nh.

Giáo huấn Đạo mầu xây Thánh-Đức,

Nam bang Phương hướng dựng toàn linh,

Hạ nguơn thế hệ dân vi thiện,

Kỳ mạt Tam Ṭa hội chúng sinh.

 

      NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾThầy, Cha linh hồn mừng chung các trẻ. Các con an tọa nghe Thầy diễn tả.

      Nầy các con! Cuối thế-kỷ hai mươi tuần hoàn chuyển lai, Thầy hạ trần tá danh hiệu CAO-ĐÀI để tùy phương độ tận. Đó là con đường cứu rỗi cho vạn linh sanh chúng phục hồi phẩm vị.

      Vậy giờ nay, v́ ḷng hiếu đạo của các con trần biết hy sinh cho Đạo cả, nên Thầy hạ điển ban Thánh-Tựa quyển B̀NH-MINH ĐỆ-TAM để tṛn theo luật Thiên-thơ tiền định.

      Nầy các con! Bốn chữ “B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO” Thầy đă sơ giải rồi; để cho các con ư thức hầu khai thác thêm những ǵ sơ-sót; nay Thầy lược qua để gợi lại ḷng con, trong lúc đêm tàn ngày lụn, hầu giữ chặt được tâm hồn để theo đuổi đến ngày thành công nền ĐẠI-ĐẠO.

Thi:

Tuyến quang cửu khiếu thị cao nhân,

Bạch-Ngọc ly cung tá thế trần,

Thượng đẳng Tam-Kỳ khai Thánh-Thể,

Trung thừa hạ phẩm hóa hoằng ân.

Triêu văn ư đạo tầm chơn lư,

Tịch văng âm phù phế nhục thân,

Tức kiến liên đài linh điển ngự,

Tại tiền cổ phúc phục Tân-Dân.

      Chú thích:

      - Một luồng điển quang từ trong cửu khiếu phát xuất đầy tinh vi chiếu sáng. Đó là của bậc cao-nhân siêu-đẳng hạ trần thay thân giác thế.

      - Một điểm linh-quang chia lại trần trước kia là từ Bạch Ngọc-Kinh tá thế. Nay Thầy là Đại-Linh-Quang hạ trần ḥa linh điển thế gian để hướng dẫn các con trở về bổn vị.

      - Độ thế gian kỳ ba khai nền Đại-Đạo, lập thành Thánh Thể để cho mọi từng lớp các con chung tay xây đắp.

      - Kỳ ba đại xá mở rộng cửa Thiên-môn để cho các con tùy theo đẳng cấp từ bậc thượng, trung, hạ thừa đều được hưởng hồng ân ban bố.

      - Mỗi chơn linh đều được nghe giảng giải đạo-lư khắp trần để tỉnh ngộ lúc ban mai mà thọ truyền chơn pháp.

      - Hạnh phúc thay, dù cho các con trần hấp thụ đạo lư ban mai, chiều có đến cảnh âm phù: đó là nhục thể của các con bị hủy hoại mà thôi.

      - C̣n điểm linh quang trở về ngự cảnh Liên-đài, đó là v́ ḷng các con không xa rời Đạo cả.

      - Khi căn trần đă măn, các con về ngự cảnh Liên-đài phục vị. Những con c̣n lại hưởng cảnh ngậm cơm vỗ bụng dưới thời Minh-Đức Tân-Dân Thượng-Nguơn tái tạo.

      Vậy giờ nay Thầy giảng giải cho các con tri tường. Thầy ban ân lành chung, Huỳnh-Hoa tiếp đàn. Thầy hồi Bạch-Ngọc.

      Thăng

      NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh