Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO II

ĐÀN HUỜN KINH

Văn-pḥng Đại-Đạo

Ngọ thời, 23-9 Kỷ-Dậu (2-11-1969)

____________

 

        LIỄU-NHỨT CHƠN-NHƠN, Tôn-Sư mừng chư môn đồ.

Thi:

Thọ lịnh Diêu-Tŕ để lập công,

Triệu-hồi Tiên Phật đáo Văn-Pḥng,

Huờn Kinh Đại-Đạo B́nh-Minh Nhị,

Tiếp lịnh BÁT TIÊN chiếu điển-đồng.

      Tu chỉnh đàn tiền, Ngũ-Sắc, Lục-Diệu nghiêm trang như tiền, khai B́nh-Minh Đệ-Nhị. Tiếp lịnh, Tôn-Sư báo đàn, xuất ngoại. Thăng...

(Tiếp điển:)

Thi:

TRƯƠNG cờ Ngũ-Sắc Hội Thần Tiên,

QUẢ báo trả xong bước xuống thuyền,

LĂO, tử, bịnh, sanh t́m thoát khổ,

Bụi trần phủi sạch trở về nguyên.

      Chào chư Thiên-mạng, nam nữ đồng an tọa.

      Ta vâng lịnh Tam-Giáo hội Chư Tiên về chầu Đức Chí-Tôn liên điển lâm đàn.

Thi:

LỮ khách tiền căn xuống thế trần,

ĐỒNG tâm cứu khổ khách mê tân,

TÂN dân Thượng-Đế chiêu hồn khách,

Đại-Hội Long-Hoa đă đến gần.

      Chào chư Thiên-mạng nam nữ!

Thi:

thuyết đề ra phải thực hành,

THIẾT thân v́ Đạo kiếp phù sanh,

QUẢ nào kiếp nấy do nhơn tạo,

Thăng giáng v́ tâm biết thực hành.

      Chào chư Thiên-mạng nam nữ!

Thi:

LAM điền chưởng ngọc phải lo toan,

THỂ hiện đồng tâm bước xuống đ̣,

H̉A hiệp Long-Vân trường thi điểm,

Tự ḿnh phán xét, tự ḿnh lo.

      Chào chư Thiên-mạng nam nữ!

Thi:

TÀO lai bút Thánh ngự đàn tiền,

QUỐC thể hưng vong chỉ vị quyền,

CỰU đức tân truyền đời mạt hậu,

Sát nhơn, nhơn sát thọ vi quyền.

      Chào chư Thiên-mạng nam nữ!

Thi:

HỚN hở chào mừng hội Vạn-Linh,

CHUNG tâm núp bóng rạng B́nh-Minh,

LY sanh tử biệt rồi đây sẽ,

Tái-tạo Thượng-Nguơn đất nước b́nh.

      Chào chư Thiên-mạng nam nữ!

Thi:

cớ mê trần bởi tại sao?

TIÊN phàm hai cảnh đă ngăn rào,

đơn phận thế trần-gian khổ,

Lai tả B́nh-Minh rọi điển vào.

      Chào chư Thiên-mạng nam nữ!

Thi:

HÀN giang một túp quá thơ-ngây,

TƯƠNG hội cùng nhau dưới bóng Thầy,

TỬ giă sanh ly đời phải chịu,

Lai đàn lưu tả bút lời đây.

      HÀN-TƯƠNG-TỬ — Ta chào chư Thiên-mạng liệt-vị đàn tiền. Hội-Đồng BÁT TIÊN thọ lịnh hạ trần, mừng quyển kinh B̀NH-MINH ĐỆ-NHỊ hoàn thành với sắc lịnh Diêu-Tŕ, chư Tiên giáng trần liên điển chuyển đồng tiếp hội đàn trung. Mừng thay! Kỳ Hạ-Nguơn mạt tận, thế-gian được tiếp quyển B̀NH-MINH ĐỆ-NHỊ, đó là nhị kỳ tái lập chuyển thế Tân dân. Nay ngày huờn kinh, BÁT TIÊN hạ trần lưu bút.

Bài:

       BÁT TIÊN hội về chầu Thượng-Đế,

       Giáng lai trần tiếng để khuyên dân,

              Kỳ-Ba Long-Hội kề gần,

B̀NH-MINH chiếu ánh ân-cần lo toan.

       Đường Đạo-Đức phải toan đoàn kết,

       Theo chơn Thầy phân biệt chánh tà,

              Bàn-môn tả-đạo lại qua,

Chánh tâm thẳng bước, nẻo tà lụy thân.

       Lời Thầy dạy Thánh Thần hướng dẫn,

       Thiên-mạng lo đạo-dẫn ngay đường,

              B̀NH-MINH ánh sáng cờ trương,

CAO-ĐÀI ĐẠI-ĐẠO lập trường thỉ chung.

       Cuộc biến thiên hải hùng tịnh động,

       Tự nhơn-sanh thiên vơng khôi khôi,

              Dầu ai sức mạnh chống Trời,

Thế-gian một phút luật Trời đổi thay.

       Nam nữ phải nh́n ngay một lối,

       Ánh B̀NH-MINH chiếu rọi đường đi,

              Phật, Tiên, Thần, Thánh hộ tŕ,

Mê thời sa đọa, giác th́ lên Tiên.

       Học Đạo-lư thâm uyên đạt nghĩa,

       Hành phải ngay, Thiên Địa chí công,

              Tự ḿnh kiểm điểm nơi ḷng,

Kịp thời sửa đổi Đại-Đồng thế-gian.

      Vậy Bát-Tiên măn giờ xuất ngoại, chư Thiên-mạng thành tâm tiếp lịnh. Thăng...

__________

 

      TÔN-BÁ-LINH — Tôn-Sư mừng chư môn đồ, thành tâm tiếp lịnh Phụ-Hoàng, Tôn-Sư xuất ngoại đàn, thượng đảnh. Thăng...

(Tiếp điển:)

      THẦY các con! THẦY CHA linh-hồn mừng chung các con! Vậy các con an tọa nghe Thầy phân.

Thi:

NGỌC quí trao con khá giữ ǵn,

HOÀNG môn khải giáo độ toàn linh,

THƯỢNG nguơn tái-tạo đời Minh-Đức,

ĐẾ chuyển Long-Hoa duyệt thế t́nh.

      Nầy các con Ta! Giờ linh Thầy hạ điển quang trung đàn, mừng quyển kinh B̀NH-MINH ĐỆ-NHỊ được hoàn tất theo lời DIÊU-TR̀ KIM-MẪU thượng tấu điện tiền. Thầy mừng cho các con trần nơi thế-gian lập công bồi đức, để gầy dựng một âm-chất hậu lai. Đó là ngày các con trở về Thiên-vị. Các con nên nh́n vào bút tích của chư Phật Tiên hạ trần diễn giải, những điều phi phàm xuất thánh của chư Tiên, sau cùng kết luận dù cho ngang dọc cơi Trời, huyền pháp động Thiên cũng không sao vượt qua luật Tuần-huờn vận chuyển. Đó là luật Thiên-điều định đoạt, làm sao các con phàm vượt qua cho đặng. Nay Thầy hạ điển, ban điển lành chứng nhận quyển kinh đă hoàn thành.

      Các con lập được kỳ-công vĩ-đại, nhưng các con c̣n một kỳ-công Đệ Tam nữa đó các con. Thầy sẽ tùy theo công đức của các con mà ban hành theo thời đại.

      Các con nên nh́n vào bút kư, dù ngang dọc cơi Trời rồi cũng không sao cải đặng, chỉ các con biết ăn-năn, tự hối, xả-kỷ tế nhơn, đó là con đường vượt khỏi cảnh phàm của các con mà thôi. Ngoài ra, các con không c̣n đi ngă nào tránh đặng. Nếu các con Ta thế trần lười tu biếng học, để quăng ḿnh vào đường vật dục phủ vây như các con Ta c̣n đắm say nơi trường đời bể hoạn. Vậy các con cần thức tỉnh để làm trụ cốt thế Thiên.

      Giờ linh Thầy ngự, mừng cho các con đàn tiền hữu duyên ngộ Đạo, hữu phúc lập công, như vậy chẳng hổ cho kiếp con người sanh trong cơi đời hữu Đạo.

      Vậy Thầy ban ân lành cho các con, tiếp lịnh, Thầy hồi Bạch-Ngọc.

      Thăng...

__________

(Tiếp điển:)

      DIÊU-TR̀ KIM-MẪU — Mẹ linh hồn các con! Mẹ mừng chung các con trung đàn, an tọa nghe Mẹ phân.

Thi:

Chuyển bút h́nh rọi điển quang,

Vạch đường CỰC-Lạc đáo Tiên-bang,

Khai thông TỪ ái d́u con trẻ,

Chỉ lối TÔN sùng, trọng điểm quang.

      Này các con! Ngày Đại-Hội hoàn Kinh nơi Văn-Pḥng theo Thiên-thơ tiền định. Đây là một công trạng của các con hưởng phần ân huệ do Mẹ điển lành chan rưới. Phần các con nơi trần, Mẹ dụng huyền linh diệu dược ban cho các con là những lời văn phàm tục cho các con dễ hiểu hầu cải tạo tâm phàm cho trở nên Thánh-tâm chờ ngày phục vị. Đó là như một vị linh đơn Mẹ ban cho các con, để cho các con giữ-ǵn đơn dược hầu làm phương tiện đưa các con cao hơn, tăng tiến hơn, đó là một nấc thang Mẹ tḥng vào thế gian cho con Ta lần theo trở về với Mẹ.

      Vậy giờ đây, ngày hoàn thành quyển kinh B̀NH-MINH ĐỆ-NHỊ, Mẹ vui mừng thay cho các con Ta! Vậy các con Ta nên ôn-nhuần để lọc lừa điều chơn thật, biết những lối đường cải tạo, tự các con lập vị cho các con mà thôi. Mẹ linh hồn chỉ đường đi chơn chánh cho con Ta thẳng bước vào Tiên cảnh. Nếu các con chậm trễ, e ngày vô-thường không sao biết được, như vậy các con dù có hối hận ngày cùng, cũng không sao chuộc đặng. Nay Mẹ mừng cho con Ta lập đặng kỳ công Nhị-Kỳ hoàn thành Đệ Nhị B́nh Minh. Theo luật hiện hành, Đức Chí-Tôn đă phóng đường cho con Ta biết trước, Ngài c̣n ban cho con Ta Đệ-Tam, đó là ngày hoàn thành của Đạo, các con Ta cần lưu ư để un đúc tinh thần, nhứt là các con nữ đạo, các con nên nhắm vào đây hầu làm mục-tiêu, có Mẹ vô-vi rọi điển. Đó là các con hữu phước thay! Hữu hạnh thay!

Bài:

       Tranh vân-cẩu lộ h́nh thoạt biến,

       Đời của con diễn tiến phi thường,

              Mẹ nay hạ cảnh trần dương,

Huờn Kinh Đại-Đạo nơi trường Pḥng-Văn.

       Trên rọi chiếu điển lằn bao phủ,

       Khắp bốn nơi vần-vũ áng mây,

              Cuộc đời băo táp vần xây,

Mẹ nay hạ bút giờ đây phân rành.

       B́nh-Minh Nhị điểm lành ban xuống,

       Cho con trần lôi cuốn cùng nhau,

              Điểm tô Đạo-pháp giồi trau,

Một ḷng thiết thạch Ai Đào chớ phai.

       Ḱa Ngũ-Sắc vân hoài chiếu tỏ,

       Thanh là thanh thiên nọ chớp giăng,

              Thanh vân tranh cẩu chiếu lằn,

Thanh thiên bạch nhựt nguyệt hằng đâu soi.

       Hồng mong vọng túc c̣i độ thế,

       Hồng khí Thiên phổ tế Đạo-môn,

              Hồng khai cơ-pháp bảo tồn,

Hồng là cảnh tượng triêu hôn thượng tầng.

       Huỳnh trung thổ bủa giăng thế hệ,

       Huỳnh trung-ương cứu tế nhơn loài,

              Huỳnh môn Đạo chuyển hoát khai,

Huỳnh la địa vơng đức tài giồi trau.

       Bạch-vân hiện một màu sắc bạch,

       Bạch tâm khai nhiệm-trách con trần,

              Bạch-vân bạch-sắc bạch-cân,

Bạch tâm chiếu ánh vào thân con phàm.

       Huyền cấu tạo tứ tam ân-sắc,

       Huyền là môn hướng Bắc hoàng lam,

              Huyền khai chơn-pháp Già-Lam,

Huyền-vân dấu hiệu Kỳ-Tam sắp bày.

       Diệu dược lưu, con rày nhận lấy,

       Diệu mầu ban cho thấy huyền linh,

              Dịu-dàng thân trẻ hữu h́nh,

Diệu quang chiếu ánh B́nh-Minh con tường.

       Ngọc chiếu sáng muôn đường thế hệ,

       Ngọc bích trao trần thế giồi mài,

              Ngọc lành ban xuống trần-ai,

Ngọc xưa c̣n để Cao-Đài đây con!

       Gió thu thổi đă ḷn bên ngơ,

       Gió thu về con có vui chăng?

              Thu qua rồi lại Đông hằng,

Đông lưu mấy giọt ánh trăng sao mờ.

       Đông thúc-giục bóng cờ Nữ-Đạo,

       Đông sang qua đào tạo tâm con,

              Đông về giọt nước chảy ṃn,

Đông hồi trở lại đài-son thanh nhàn.

       Đây Mẹ chỉ trung đàn lưu lại,

       Bản B́nh-Minh con phải trau tâm,

              Học Đạo con trẻ tri-tầm,

Về nơi cơi Phật bởi tâm thanh nhàn.

       Giờ hoàn Kinh sắc ban con trẻ,

       Hội trung đàn lặng-lẽ phân qua,

              Hỡi nầy trần thế con Ta!

Làm gương cho Mẹ mới là đáng con.

       Tuân sắc lịnh lo tṛn ấn tống,

       Nơi quyển Nh́ phát động t́nh thương,

              Bút vàng Mẹ vẽ đôi trương,

Lưu cho con trẻ nơi trường Đạo-môn.

       Đây sắc chỉ Từ-Tôn Mẹ định,

       Đàn Tam-Thập thừa lịnh Kim-Tinh,

              Duyệt tṛn chung bản B́nh-Minh,

Hoàn thành có lịnh Kim-Tinh ấn hành.

      Vậy các con Ta trung đàn thừa lịnh Mẹ đă lo tṛn bổn phận, sự trách nhiệm mỗi con được hoàn toàn đến ngày huờn Kinh Đại-Đạo, Mẹ ban điển lành các con đàn tiền, tiếp lịnh, Mẹ điển hồi Diêu-Cung lạc-cảnh.

      Thăng...

____________

(Tiếp điển:)

      LIỄU-NHỨT CHƠN-NHƠN — Tôn-Sư mừng chung chư môn đồ.

      Tôn-Sư thọ lịnh báo đàn do Đức Diêu-Tŕ phán định. Giờ nay quyển Kinh B́nh-Minh đă hoàn thành, đó là phận sự quả công của Tôn-Sư đến đây đà măn.

Thi:

Thọ lịnh Diêu-Tŕ sắc đáo lai,

Thỉnh cầu Tiên Phật hạ trần-ai,

Huờn Kinh Đại-Đạo B̀NH-MINH Nhị,

Tiên động phản hồi điển rút lai.

      Giă từ môn đệ, Tôn-Sư điển hồi Thiên-thai lạc-cảnh.

      Thăng...
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh