Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO II

Bạch-Vân-đàn

Ngọ thời, 3-8 Kỷ-Dậu (14-9-1969) * Đồng Tử: Huệ-Linh-Thông

____________

      TÔN-BÁ-LINH — Tôn-Sư mừng chư môn đồ. Tôn-Sư lai đàn báo hiệu tiếp lịnh.

      Vậy chư môn đồ thành tâm tiếp lịnh, Tôn-Sư xuất điển.

(Tiếp điển:)

Thi:

ĐÔNG thành Giáp-Ất Mộc tương sanh,

PHƯƠNG pháp linh-cơ chuyển vận hành,

CHƯỞNG chấp Hiệp-Thiên tùng lịnh phán,

QUẢN quyền khai hóa điển chơn thanh.

      Tôn-Sư mừng chư môn đồ. Môn đồ an tọa nghe Tôn-Sư phân tách, về phần chơn-đồng tiếp điển, để tả đề kinh B̀NH-MINH ĐỆ-NHỊ.

      Này chư môn đồ, Tôn-Sư thừa lịnh Ngọc-Hoàng truyền chơn thanh Thiên-điển cho tử-đồng, dụng âm dương chơn khí hầu tiếp xúc điển Tiên-Thiên truyền lời lại cho thế gian. Đó là điều tá giả thành chơn trong kỳ Nguơn-Hạ, hầu hoát khai TAM-KỲ ĐẠI-ĐẠO cho kịp thời cơ tận độ nguyên căn phục hồi cựu vị. Thế nên Tôn-Sư hằng vận dụng điển quang trải qua bao thời kỳ tiến triển tâm tư chư môn đồ tùy theo đức tính tạo thành nền ĐẠI-ĐẠO.

Thi:

       Từ thọ sắc Ngọc-Hoàng khai Đạo,

       Hiệp-Thiên-Đài đào tạo tâm linh,

              Chuyển cơ phổ hóa vô h́nh,

Vận hành chớp nhoáng điển linh hồng trần.

       Khai thông khiếu chơn-thần cho thế,

       Dụng hữu h́nh hầu để khai thông,

              Giao thần hiệp điển thông công,

Viết ra từ đoạn, hay đồng truyền ngôn.

       Tạo Thánh-thể bảo tồn Đạo-pháp,

       Dụng chơn dương tiếp nạp điển Trời,

              Giữ ǵn liên tiếp đừng lơi,

Pháp đàn chủ tướng trấn thời điểm linh.

       Nên tịnh định vô h́nh bất động,

       Tiếp điển Thiên chớ phóng tâm linh,

              Ấy là Thiên-điển huyền linh,

Ban cho đồng-tử chơn-linh vững vàng.

       Bố điển quang trung đàn đọc giả,

       Để khai thần tá giả thành chơn,

              Chuyển qua Tứ-Bửu phục huờn,

Tinh thần kiết tụ trong cơn điển lành.

       Phần điển-văn chơn thành vẹn giữ,

       Ứng một lằn điển sử giao thông,

              Đó là luồng điển thông công,

Tiếp vào như ư ḥa đồng ấm êm.

       Muốn cứu đời lịnh Trên sử dụng,

       Từ xây bàn áp dụng sơ khai,

              Truyền qua chuyển bút cầm tay,

Tiểu-Ngọc-Cơ lập, chỉ bày ráp ra.

       Lần lượt đến chuyển qua chấp bút,

       Đó tùy theo sở dục nhơn-sanh,

              Trong cơn tiếp điển thừa hành,

Ḷng tin chưa thỏa ngọn ngành khai thông.

       Dụng huyền pháp chơn-đồng tiếp điển,

       Đại-Ngọc-Cơ vận chuyển đề ra,

              Đọc giả ứng dụng điều ḥa,

Lần theo tiến hóa theo đà chúng sinh.

       Đủ chơn-thần, thần minh điển tụ,

       Truyền khai khẩu hấp thụ điển Thiên,

              Bế Chơn-Thần, bế khẩu truyền,

Để tâm thanh tịnh Tiên-Thiên khí tùng.

       Muốn giữ vẹn tâm trung bất động,

       Để tâm không chớp bóng theo h́nh,

              Huyền-Cơ chuyển tiếp điển linh,

Âm dương giao động phát sinh Cơ-Huyền.

       Dụng thanh hư để truyền cảm cách,

       Dụng toàn dương thể phách đồng liên,

              Hợp đồng tá dụng Tam-Huyền,

Ngũ-Tinh xuất hiện di truyền thông công.

       Dụng Tam-Dương chơn đồng phối hiệp,

       Dụng Nhị-Âm tương tiếp giao thông,

              Ấy là truyền thần thông công,

Vận hành Bát-Quái-Ḷ trong điều ḥa.

       Dụng huyền-pháp chuyển mà linh-bút,

       Phép thần-thông giục thúc dây linh,

              Chuyển di động lực hữu h́nh,

Chỉ ra từ chữ huyền linh ứng vào.

       Ấy ngăn ngừa tâm dao-động hiện,

       Không trọn thần, xen điển chơn âm,

              Đó là pha trộn phàm tâm,

Tiếp không trọn điển sai lầm đức-tin.

       Cần khử trược khai minh sinh-lư,

       Khai chơn dương dụng lư thiên nhiên,

              Chơn-đồng vọng động ảo huyền,

Thế nên vận dụng Tiên-Thiên chẳng tṛn.

       Chuyển Huyền-Cơ ng̣i son lưu lại,

       Bởi nhằm trong thời đại văn minh,

              Lấy nhân cớ tạo hữu h́nh,

Thiếu phần tác dụng tâm linh diệu huyền.

       Lịnh Thượng-Đế sắc truyền Siêu-Đẳng,

       Cho môn đồ cấp đẳng tiến lên,

              Khai cơ Siêu-Đẳng móng nền,

Chọn toàn Thánh-Triết lập nên thế đồ.

       Ḷng vương vấn mơ hồ ảo mộng,

       Trí thông minh cơi sống hồn nhiên,

              Sạch tâm vô ảo trần miền,

Chuyển luân động lực gieo truyền Thánh-Tâm.

       Cần trực tiếp cơ thâm Siêu-Đẳng,

       Vượt từng mây lẳng-lặng không trung,

              Thông-công Thiên-điển Cửu-Trùng,

Vô ưu, vô lự, huờn trung đạt thành.

       Nay Tôn-Sư phân rành luật đẳng,

       Để môn đồ chiến thắng trược tâm,

              Vào cơ Siêu-Đẳng tri tầm,

Lập thành Thánh-Triết huyền thâm luật Trời.

       Hăy tùy theo Thiên thời, Địa lợi,

       Lấy nhơn-ḥa tiến tới hiền-nhân,

              Chuyển qua Thánh-Triết toàn phần,

Đó là vượt khỏi phần nhơn-đạo tṛn.

       Tả B̀NH-MINH ng̣i son ĐỆ-NHỊ,

       Lịnh Diêu-Tŕ chung thỉ phân tường,

              Sắp bày chuyển bút ĐÔNG-PHƯƠNG,

Tùy theo nhân phẩm trong trường Đài-Cao.

       Nay lưu lại nên trau tính thiện,

       Để thi hành cơ chuyển siêu-nhiên,

              Chớ nên vương vấn ưu phiền,

Ngày nào mới đạt “Cơ-Huyền Siêu-Cơ”.

 

            Tôn-Sư ban ân lành chư môn đồ. Tôn-Sư giă từ Thiên điển. Thăng...
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh