Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO II

Nguyệt-Thanh-Cung

Ngọ thời, 26-7 Kỷ-Dậu (7-9-1969)

(Tái cầu:)

Pháp Đàn: Huệ-Chiếu-Quang * Đồng Tử: Huệ-Linh-Thông

____________

Thi:

NAM-Thiệm Đông-Phương chuyển Đạo mầu,

CỰC-cung phỉ phán luyện đơn châu,

TIÊN-Thiên khí hóa triều nguơn hội,

ÔNG chủ nhơn đầu vạn pháp thâu.

      Tôn-Sư ban ân lành chư môn đồ an tọa. Tôn-Sư vâng lịnh Diêu-Cung tả đề Kinh báu hầu lưu lại cho đời một bút tích để khai minh tâm tánh, để đạt kỳ công trong kỳ Nguơn hạ.

Bài:

       Luyện chơn khí Tiên-Thiên Vô-Cực,

       Dụng pháp mầu triệt dứt mê tâm,

              Ḷng phàm nhiểm độc bao năm,

Tŕ trai thủ giới tri tầm Đạo Tiên.

       Máy Kiền-Khôn hữu duyên đạt Đạo,

       Luật tuần-huờn, huờn đáo Thượng-Nguơn,

              Châu nhi phục thỉ lưu tồn,

Tam-Kỳ vận chuyển bảo tồn nguyên căn.

       Hạ trần thế hóa hoằng cơ pháp,

       Truyền cho đời băo táp đặng yên,

              Hạ-Nguơn Kinh Thánh ban truyền,

Nhơn-sanh hấp thụ, nguồn Tiên phản hồi.

       Nước Cam-Lồ trộn nhồi tâm tục,

       Giọt Ma-Ha lóng đục châu thiên,

              Giấc mơ tỉnh mộng ảo huyền,

Bản thân cấu tạo lưu truyền âm dương.

       Khí hạo nhiên ôn lương vận chuyển,

       Bao linh căn u hiển chơn quang,

              Bọc bao thể xác bảo toàn,

Vẹt lằn u-ám, hào quang chiếu ḷa.

       Nơi Tiên động kỳ hoa dị thảo,

       Xây bốn mùa vật báu nơn-nà,

              Ṃn hao mất dạng trăng già,

Sống bằng Trời đất cũng là gộp non.

       Bởi hết khuyết lại tṛn rồi khuyết,

       Luồng âm dương khí tiết vận hành,

              Chuyển luân trái đất ṿng quanh,

Huyền vi Tạo-Hóa lập thành căn cơ.

       Vầng dương tịch mịt-mờ âm hiện,

       Xây ṿng quanh vận chuyển không gian,

              Gánh cân trái đất nhẹ nhàng,

Vô-vi hành động Kim-Bàn huyền linh.

       Điểm linh quang phát sinh vạn vật,

       Máy Kiền-Không đắc thất điều ḥa,

              Thanh phù thăng thượng Thiên-la,

Hạ trần địa vơng âm là địa linh.

       Tiết khai thái, tam tinh xuất thế,

       Mùa bạch-quang bảo vệ kim thân,

              Huyền linh đưa rước khách trần,

Vô-vi Cực-Lạc dấu chân thanh nhàn.

       Giấc mê đồ phá tan học Đạo,

       Giải nghiệt trần đào tạo tâm không,

              Nh́n vào hoạt cảnh đại đồng,

Nhứt triêu nhứt tịch, khai thông bí truyền.

       Tâm vững đạt kỳ duyên viên măn,

       Ư tương đồng khai sáng tâm linh,

              Chuyển xây xuất hiện Đạo Huỳnh,

Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ linh vận hành.

       Vầng mặt Nhựt chơn thanh soi sáng,

       Dựng Cao-Đài trương bảng khắp nơi,

              Bườm giương thuận gió ra khơi,

Lái lèo nắm chặt tách dời thuyền linh.

       Ḷ Tạo-Hóa đúc h́nh nhơn-loại,

       Dùng điển linh điểm khái chơn h́nh,

              Ấy là một điểm chơn linh,

Ban cho nhơn loại khai minh tâm phàm.

       Đồng Thánh-Triết Già-Lam một thể,

       Cũng Bồ-Đề chơn để một thân,

              Bước vào bực thấp cao nhân,

Tùy theo duyên kiếp xa gần vượt lên.

       Tánh Càn-Khôn xây nền Vũ-Trụ,

       Tâm Niết-Bàn tự chủ căn cơ,

              Quả nhân biến đổi kịp giờ,

Siêu thăng hay đọa c̣n chờ nơi ta.

       Hợp Tạo-Hóa khỏi sa trần tục,

       Vướng mê đồ v́ dục t́nh đời,

              Nền nhân Đạo tiến kịp thời,

Bản thân tứ đại khỏi vơi luân hồi.

       Luân chuyển măi hụp trồi nhiều kiếp,

       Phải đọa đày khủng khiếp thân yêu,

              Đài sen thả xuống điển d́u,

Phản hồi bổn tánh tránh điều họa tai.

       Chớ dể-duôi lạc loài nhiều kiếp,

       Đến ngày nào mới hiệp điển linh,

              Đạo khai cứu vớt toàn linh,

Đạo là đường sáng B́nh-Minh chỉ rành.

       Máy âm dương phân thành Trời Đất,

       Hễ thuần dương như Tất-Đạt-Ta,

              Thuần âm ngạ quỷ phải sa,

Tạo điều nghiệt chướng, ta-bà được đâu.

       Điều âm chất tóm thâu vào túi,

       Nẻo mị tà phải phủi, đừng vương,

              Trược thanh phân lọc đôi đường,

Đạo Trời sẵn lập, t́m đường nơi nao.

       Điều họa phước ai trao tự kiếm,

       Nẻo chánh tà nguy hiểm phân qua,

              Thẳng là chánh, xiên là tà,

Chánh tà, tà chánh cũng ta điều hành.

       Nên chánh niệm bớt sanh tà ư,

       Cần chánh ngôn khỏi lụy phiền thân,

              Chánh quang dưỡng khí tồn thần,

B́nh-Minh vạch sẵn ân-cần giồi-trau.

 

Thi:

Trần mê vượt bến khỏi luân hồi,

Bể tục khuyên đời chớ dể-duôi,

Ngắm cảnh phong sương chan tưới măi,

Nh́n qua bản thể ướt thân vùi.

Đương đầu vật chất ḷng cương quyết,

Tiến đạt tinh thần chớ để lùi,

Ngao ngán t́nh đời ta vẫn bước,

Hăng say nghĩa Đạo há dang lui.

 

      Tôn-Sư ban ân lành, điển hồi Tiên động.

      Thăng...
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh