Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO II

Văn-pḥng Đại-Đạo

Ngọ thời, 19-7 Kỷ-Dậu (31-8-1969)

(Tái cầu:)

Pháp đàn: Huỳnh-Hoa-Pháp * Đồng tử: Kim-Hoa

____________

      Bạch-Hạc Đồng-Tử — Mừng tam ban đàn tiền, thành tâm tiếp giá Chí-Tôn hạ trần tả đề Kinh báu. Tiểu Thánh xuất ngoại. Thăng...

(Tiếp điển:)

Thi:

NGỌC bút giáo điều lập luật tân,

HOÀNG khai Đạo pháp cứu toàn dân,

THƯỢNG-nguơn Nam-Thiệm truyền cơ cấu,

ĐẾ dụng phương tu giải nghiệp trần.

thế tả đề lưu thất ức,

Danh ban kinh báu chỉnh tinh thần,

CAO ngôn B̀NH luận qui căn bản,

ĐÀI hội MINH thông ngộ đức nhân.

      NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ tá danh CAO-ĐÀI giáo Đạo Nam-Phương tả kinh B́nh-Minh.

      Thầy — Cha linh hồn mừng chung các trẻ, vậy các con an tọa bế quan định thần nghe Thầy truyền tả.

      Nầy các con Ta! Kỳ Ba vận chuyển luật vô vi phổ hóa truyền ban, cho các con trần hấp thụ hầu cổi mở tư tâm. Bế quan phản chiếu rọi vào nơi tâm ḿnh hầu lọc lượt bợn nhơ trần tục, để tâm thanh khiết hầu thu hút điển linh của tuần huờn vận chuyển.

      Vậy Thầy hạ trần chỉ bày cho con Ta được thực hiện điều tâm lư, điều tâm lư được giải tỏa các con trở lại như nhiên, tâm không, b́nh thản, th́ các con đă được hấp thụ nhiều ân điển của Từ-Lành ban rải. Đó là Thầy thương các con, nên dụng huyền pháp ban cho trẻ thơ, từ thượng-lưu trí-thức, đến bực tay lấm chơn bùn, cần nuôi dưỡng linh hồn chờ ngày thọ pháp.

      Nầy các con! Bản thân các con được đầy đủ, th́ tinh thần các con mới đủ đầy tươi nhuận, giúp cho bản thân các con được nhiều sức khỏe hầu thay thân Tạo-Hóa để truyền nền Chơn-Đạo của Thầy đến khắp mọi nơi, Nam-Bang hưởng đầu truyền ra ngoại quốc. Đó là Thiên-điều đă định. Con Ta dù muốn hay không, tuần-huờn dĩ đáo, th́ các con không sao tránh khỏi lằn bánh xe tiến-hóa cán đè bản thân các con, chừng ấy các con có ăn năn cũng không sao kịp vậy.

Bài:

       Thầy khai Đạo gieo truyền Minh-Đức,

       Dựng Tân-Dân đánh thức con trần,

              Trau giồi cho sạch bản thân,

Vào trường Đại-Đạo Thầy phân con tường.

       Bính-Đinh-Hỏa Nam-Phương hạ thế,

       Mồ-Kỷ-Thổ kư tế Trung-Ương,

              Đạo Huỳnh khai mở thí trường,

Đưa cho con trẻ lên đường vị ngôi.

       Đă bao thời hụp trồi sóng khỏa,

       Tá danh phàm vạch ngă lối đường,

              Dục ḷng con măi vấn vương,

Lợi danh che lấp ngăn đường của con.

       Danh thân thể hao ṃn gầy guột,

       Danh của đời t́m chước hại nhau,

              Danh thơm bảng sử chép vào,

Danh đời chác oán xô nhào bẩy chông.

       Danh như thế con mong chi trẻ,

       Danh lưu truyền lớn bé nên ǵn,

              Danh đạo-đức khá khắc in,

Danh truyền vạn đợi điển linh chói ngời.

       Danh buổi tối, sáng thời đă măn,

       Danh thay vào ta-thán lụy rơi,

              Danh nào tồn tại con ơi!

Danh vùi dập đất, danh thời c̣n đâu?

       Lợi như thể hang sâu hố thẩm,

       Lợi đưa con sa đắm luân hồi,

              Lợi trần khổ lắm con ôi!

Lợi nhi bất túc ră-rời đệ huynh.

       Lợi sát phạt đoạn t́nh cốt nhục,

       Lợi lấn chen không chút nhịn nhường,

              Lợi là đoạn tuyệt t́nh thương,

Lợi đưa linh tánh vào đường đọa sa.

       Lợi tiêu diệt chữ ḥa chớp nhoáng,

       Lợi giết nhau cả đám con trần,

              Lợi làm sao đạt chơn thân,

Lợi ưu như thế con trần mới ngoan.

       Quyền cao vọi trên đàng thiên-lư,

       Quyền tước hàm phu-phỉ ám mù,

              Quyền như bọt nước mùa Thu,

Quyền như một đóa phù du nở tàn.

       Quyền lưỡi mềm thét vang hơn thép,

       Quyền sanh sát mở khép luật Trời,

              Quyền hành chi lắm con ơi!

Quyền sao con trẻ luân hồi vượt qua.

       Quyền đưa đẩy con Ta địa ngục,

       Quyền lảng lơ không chút t́nh thương,

              Quyền nào trị gă vô-thường?

Quyền nào sửa đặng con đường tử sanh?

       Trói con trẻ sầu thành nhốt chặt,

       Trói không dây dẫn dắt con đi,

              Trói-trăng trước kéo sau tŕ,

Trói phần xác thịt vậy th́ c̣n may.

       Trói linh hồn mất rày quang điểm,

       Trói con trần nguy hiểm linh căn,

              Trói con bởi sợi xích thằng,

Trói con từ đoạn khó thăng Lai-Bồng.

       Trói con trẻ trần hồng nào biết,

       Trói con trần luyến tiếc của trần,

              Trói hồn linh, trói bản thân,

Trói luôn linh-điểm năo cân chẳng c̣n.

       Bao thời kỳ v́ con khai Đạo,

       Lập Nho-Tông phổ giáo cùng con,

              Hiếu trung con khá giữ tṛn,

Về phần xử thế vẹn tṛn nghĩa nhân.

       Khai Đạo giáo tồn thần định mạng,

       Tùy tâm con quyết đoán cho con,

              Điểm linh khéo giữ cho tṛn,

Tu tâm định mạng nầy con suy tầm.

       Khai Phật-Giáo gieo mầm Từ-Ái,

       Giảng khắp trong thời đại ngổn ngang,

              Tùy theo phong hóa luận đàm,

Tùy theo tŕnh độ lập tràng khai minh.

       Nêu luật-pháp phân minh thiện ác,

       Để cho con khai thác ḷng con,

              Trần gian mộng ảo vẫn c̣n,

Làm cho thân trẻ mỏi ṃn linh quang.

       ở thế sự dọc ngang oanh liệt,

       Đến ngày cùng chi xiết thở than,

              Tội t́nh con phải gánh mang,

Làm cho linh điểm sa đàng u-minh.

       Chi xiết nỗi là t́nh linh-điển,

       Ḷng từ-bi vận chuyển Kỳ-Ba,

              Tá danh độ trẻ ái hà,

Chuyển cơ tái tạo lập mà Kỳ-Tam.

       Thảy Tiên, Phật hạ đàn chiếu điển,

       Nơi phàm trần vận chuyển Đạo mầu,

              Khắp cùng Á sang đến Âu,

Độ cho con trẻ ngơ hầu giác mê.

       Đời cuối tận tràn trề thống khổ,

       Khai Đạo mầu phổ độ các con,

              Kỳ nầy con chẳng lo tṛn,

Trước Ṭa Tam-Giáo th́ con khó nài.

       Thầy thương trẻ đêm ngày giáng bút,

       Ch́u ư con giục thúc lo toan,

              Mến mê chi cơi trần gian,

Nghiệt trần trả sạch, Thiên-Đàng dời chơn.

       Thầy hết tiếng thua hơn cùng trẻ,

       Cho con Ta mọi lẽ tri tường,

              Độ con biết mấy tùy phương,

Tùy phương độ trẻ v́ thương trẻ khờ.

       Khờ đạo-đức con thơ nhớ lại,

       Khôn ngoan chi thời đại hạ kỳ,

              Ngục h́nh lầm lủi măi đi,

Bởi v́ vật dục lôi tŕ cản ngăn.

       V́ rượu thơm mùi hằng mê mẩn,

       Rượu hại con lẩn-quẩn tâm linh,

              Khá mau cải tử huờn sinh,

Bớt đi tửu nhục tâm linh sáng ḷa.

       Cùng sắc đẹp con Ta gầy guột,

       Sắc hại con tắt đuốc giữa đường,

              Sắc như lượn sóng trùng dương,

Sắc là thiết tỏa vây đường khó ra.

       Tài như thế con Ta suy nghĩ,

       Tài đa thời, thân lụy v́ tài,

              Tài làm tan nát tương lai,

Tài xô linh tánh trần ai nhận nhồi.

       Khí nhắc đến con ôi! nên tránh,

       Khí làm cho ám ảnh tâm linh,

              Khí xung nổi trận lôi đ́nh,

Khí làm lụn bại chơn linh oại oằn.

       Thầy lưu lại con hằng ghi nhớ,

       Lập quả công đặng trở về ngôi,

              Thế gian lắm cảnh bại tồi,

Nào là phong hóa suy đồi nát tan.

       Thương con trẻ Thầy than cạn bút,

       Giọt u-sầu lắm lúc tái tê,

              Giờ linh Thầy hạ bút đề,

Cho con ghi nhớ lời thề tu thân.

 

      Vậy giờ nay, Thầy tả đoạn đường cho các con trần ghi nhớ. Thầy ban ân lành chung cho các con, Thầy hồi Bạch Ngọc.

      Thăng...
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh