Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO II

Văn-pḥng Đại-Đạo

Ngọ thời, 19-7 Kỷ-Dậu (31-8-1969)

Pháp Đàn: Huệ-Chiếu-Quang * Đồng Tử: Huệ-Linh-Thông

____________

Thi:

DI vu thanh điển hạ trần miền,

LẠC-cực bi sanh chiếu điện tiền,

TUYÊN bá tinh thần khai hướng thiện,

QUANG minh chuyển vận Đạo huờn nguyên.

      Bần-Đạo mừng chư chúng sanh! Chư đẳng chúng sanh kỳ duyên hội ngộ ân điển từ lành, nên sửa lấy thân tâm để hưởng đời Thượng-Nguơn Thánh-Đức.

      Nay Bần-Đạo hạ trần tả Kinh, chư đẳng chúng sanh an tọa.

Phú:

·      Di chuyển luật Hạ-Nguơn khai Tam-Kỳ Đại-Đạo,

     Lạc quan thay tuần huờn phục đáo lúc hoằng dương,

     Hạ thế phù gieo chơn Đạo khắp bốn phương,

     Trần khổ hải, mau tầm đường giải khổ.

     Tả Đệ Nhị B́nh-Minh khai phổ độ,

     Báu vật đời nào đổi đặng Thiên-số, hỡi chúng sanh?

     Kinh truyền ban chơn thế tu tạo phải thật hành,

·      Huyền tự chủ hăy lọc thanh khử trược.

     Thiên luật nơi cơi trần một mảy lông đều định trước,

     Kim Thái phù chực rước Đạo tâm sanh,

     Mẫu lịnh Diêu-Cung tiếp Đệ Nhị B́nh-Minh,

     Triệu Phật Tiên hạ thế tả Kinh,

     Khai tâm tánh khắp chúng-sinh c̣n chưa tỉnh mộng.

     Minh quang lạc mắt nh́n qua trên khoảng trống,

·      Giác ở đời! đừng lạc lơng tợ gió đẩy mây qua,

     Đời mạt đời để sửa lại cơi giái-ba,

     Ngộ tỉnh ngộ, mau lần qua thang Cực-Lạc.

     Đạo vận chuyển th́ giờ trôi qua thấm thoát,

     Về quả công chúng sanh mau chiếm đoạt,

     Ngôi xưa c̣n,nên trau luyện chớ dời-dạc phải trầm luân,

     Vị linh quang phản bổn chớ ngập ngừng,

·   Chuyển thế cuộc quá tưng bừng nhận nhồi v́ vật chất.

     Luật thưởng phạt chúng sanh nên tường điều c̣n mất,

     Đạo tâm của chứa chất có bền đâu,

     Vi luật điều thưởng phạt lẽ đứng đầu,

     Định thế hệ bể dâu là điều luân chuyển.

     Phục chơn truyền chúng sanh mau thực hiện,

     B́nh tâm lo tu tiến hưởng đời Tân.

 

Thi:

Long hồ ẩn dạng ngự chơn không,

Hoa quả xuất h́nh lộ ánh hồng,

Đại-giác linh căn lai tá thế,

Hội đồng Tiên Phật hạ trần hồng.

 

      Bần-Đạo ban điển lành, giă từ Thiên-điển, tiếp lịnh.

      Thăng...
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh