Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO II

Thuận-Thiên-Đài (Thủ-Đức)

Ngọ thời, 5-7 Kỷ-Dậu (17-8-1969)

Pháp Đàn: Huệ-Chiếu-Quang * Đồng Tử: Huệ-Linh-Thông

_______

Thi:

KHỔNG-môn tu học tạo tâm nhân,

TỬ dụng Nho-Tông chuyển thế trần,

TRỌNG luật Tam-Cang qui-củ lập,

NI tùng Thường-Ngũ đạo quân thần.

Tả đề bút kư truyền lưu lại,

Kinh Thánh trung ḥa độ thế dân,

B̀NH luận gia phong an quốc thể,

MINH khai giáo huấn dựng đời tân.

      KHỔNG-TỬ TRỌNG-NI — Nhà-Thầy mừng chư đồ đệ, thành tâm miễn lễ nghe Nhà-Thầy luận.

      Nhà-Thầy thọ lịnh Diêu-Tŕ chiếu điển Nho-Tông qui củ dựng gầy Thánh-Đức trùng hưng Thượng-Nguơn tái tạo. Nhà-Thầy luận truyền Nho-Giáo để lưu tồn vạn đợi. B̀NH-MINH ĐỆ-NHỊ, một bút tích triền miên là Thuận Thiên Đài Nho-Tông chuyển thế.

Bài:

       Đời tập quán nhơn quần điên đảo,

       Chuyển Nho-Tông lập Đạo cang-thường,

              Cho người hiểu rơ phong cương,

Cho đời biết đặng luân-thường là sao?

       Buổi xuất thế ở vào Trung-Cổ,

       Đi khắp nơi Tề Lỗ lưu thông,

              Từ Vương-Đế chúng dân đồng,

Tương-ưu lễ nghĩa ḥa đồng thể thân.

       Lấy trí dũng, liêm, cần, thanh, thận,

       Phép trị dân bổn phận vi quan,

              Ái dân, ái tử chu toàn,

Mới là phụ mẫu chi đoàn dân đen.

       Tế Thần-Linh ngọn đèn soi sáng,

       Trọng Thánh-Hiền dựng bảng cầu hiền,

              Trọng lời xuất xứ hậu biên,

Trọng câu nhân nghĩa Thánh-Hiền quân dân.

       Đă lắm phen sang Tần rời Lỗ,

       Bởi Đạo truyền tùy chỗ hấp truyền,

              Thực vô bảo, cư bất yên,

Duy tŕ Đạo-pháp gieo truyền chúng dân.

       Lập triều chánh khai tân pháp chánh,

       Quân minh thời ngộ cảnh Thần trung,

              Quân ân thần thọ tương phùng,

Tỉnh điền huấn dụ dân tùng phục hưng.

       Lập chánh thể pháp ưng thọ hưởng,

       Luật tuần huờn trưởng dưỡng dân sanh,

              Nuôi tầm trồng dâu lập thành,

Phân ra thôn ấp thực hành Đạo nhân.

       Tiên tấn Lễ ưu cần phổ biến,

       Nhạc tiếp liên vận chuyển chu toàn,

              Lễ nhạc qui-củ sắp ban,

Phân minh thượng hạ, luận đàm Đạo Trung.

       Đă nêu câu Trung-Dung chí thiện,

       Để cho đời thực hiện hiếu hiền,

              Thập Thiện dĩ hiếu vi tiên,

Đó là căn bản di truyền hậu lai.

       ”Câu Hoạch Tội” đă bày mặt sử,

       ”Vô Sở Đảo” cần giữ khuôn viên,

              ”Tri Quá Tắc Cải” đề biên,

“Thị Dị Quá Hỷ” lỗi liền được qua.

       Luật Nho-Tông truyền ra giáo thế,

       Cần lưu tâm thế hệ Hạ-Nguơn,

              Đại đồng huynh đệ phục huờn,

Phục vi Thượng-Cổ là Nguơn lập đời.

       Đạo Trung-Dung trọng thời đức chí,

       Triêu-Văn-Đạo tử hỉ tịch chi,

              Ấy là Thượng-Đức vi di, (1)

Vi tinh duy nhứt trường thi môn đồ.

       Lập Thánh-Đạo qui mô gương mẫu,

       Để cho đời rơ thấu Luân-Thường,

              Trọng ǵn Tứ-Đức Tam-Cương,

Ḷng nhân căn bản lập trường điểm tô.

       Rời nước Tần sang Ngô Lương-Quốc,

       Lương-Huệ-Vương vấn chất Nhà Thầy,

              Tẩu bất viễn thiên lư lai,

Nhược hữu lợi Ngô-Quốc rày Đại-Phu.

       Ngă Tiếu Vương, Đạo Nhu truyền bá,

       Trọng luân thường chi sá lợi tài,

              Vương nhi dục lợi quốc lai,

Chư hầu khanh tướng lợi rày gia tư.

       C̣n sĩ tốt lợi ư gia nội,

       Chỉ lợi tài đường lối tham-ô,

              Thất Đạo giả, thất nghiệp đồ,

Lợi nhi bất động trợ cô quả nàn.

       Ǵn đại nghĩa an-bang tế-thế,

       Xuất của kho đặng tế bần-dân,

              Dưỡng quân giáo dục t́nh thân,

Chiêu hiền trọng sĩ, quần-thần tựu đa.

       Mở từ-ái, ái-tha, tự-ái,

       Dụng đức độ quảng đại giáo dân,

              Bồ-Tiên thị nhục khi cần,

Văn-Vương trị quốc, quần-thần đức cao.

       Tiên tấn Lễ rồi sau ư nhạc,

       Vi thiện dả hiển đạt kỳ thân,

              Vi bất thiện dă hoại thân,

Tự nhiên báo ứng là phần họa lai.

       Điều họa phước không sai báo ứng,

       Họa vô môn triệu chứng ư nhơn,

              Đại học chi Đạo phục huờn,

Tại minh, Minh-Đức lâm sơn khắp cùng.

       Tại Tân-Dân, Thiên tùng nhơn nguyện,

       Tại chỉ ư chí thiện vi tiên,

              Bồ-Tiên-Trang giáo tam-thiên, (3000)

Hạnh đường lập giáo, giáo truyền hậu lai.

       Chọn môn đồ sĩ tài hiền triết,

       Chuyển Nho-Tông bất diệt trần miền,

              Tứ-Phối Phục-Thánh Nhan-Uyên,

Học nhứt tri bá gieo truyền Thánh tâm.

       Kế Tôn-Thánh Tăng-Sâm chí hiếu,

       Tự Tử-Hưng niên thiếu Vơ-Thành,

              Thuật-Thánh Tử-Tư-Cấp danh,

Tộc tôn Khổng thị vận hành Nho-Tông.

       Á-Thánh thọ ân phong Mạnh-Tử,

       Tự Trọng-Kha, tên chữ Tử-Dư,

              Giáo điều phong hóa thiện từ,

Lưu hành Kinh điển, Kinh-thư ban truyền.

       Thập-Triết Mẫn-Tử-Khiên Lỗ-Quốc,

       Cùng Nhiểm-Canh danh thật Bá-Ngưu,

              Nhiểm-Ung danh hiệu Trọng-Cung,

Tử-Ngă Lỗ-Quốc Đạo Trung vận hành.

       Họ Đan-Mộc từ danh Tử-Cống,

       Người nước Vệ phát động ḷng thành,

              Nhiểm-Cầu, Tử-Hữu là danh,

Trọng-Do Tử-Lộ tri hành Thánh-nhơn.

       Kế Tử-Du phục huờn Lỗ-Quốc,

       Tự Ngôn-Yến tánh chất thông minh,

              Bốc-Thương Tử-Hạ danh thinh,

Tử-Trương Tần-Quốc khai minh Thánh-Đường.

       Tam-Thập-Lục, Dă-trường Thánh-Triết,

       Điểu kỳ văn ly-tiết ngục h́nh,

              Điểu kỳ văn, văn kỳ thinh,

Thế nên phải chịu ngục h́nh đáng thương.

       V́ môn đệ Dă-trường học Đạo,

       Học tiếng chim để thạo loài chim,

              Nghe tiếng chim kêu biết điềm,

Thế nên phải chịu nỗi-niềm đó thôi.

       Tuy ly-tiết trong hồi thọ ngục,

       Đến thời kỳ hạnh phúc đổi thay,

              Thượng-Quan, thượng-tước hưởng rày,

Giúp cho Lương-Quốc phục lai ngai vàng.

      Giờ đây Nhà-Thầy hạ điển quang nơi Thuận-Thiên-Đài mô tả B́nh-Minh sử tích. Vậy chư đồ đệ cần nghiên cứu lời quốc-sử từ lâu, lưu lại trong kỳ Hạ-Nguơn tái tạo, nên lập đức tu thân để lập thành đời Thượng-Nguơn Thánh-Đức.

      Đây Nhà-Thầy luận về chữ Đức.

            Thượng-Đức bất chấp Đức, Hạ-Đức chấp Đức.

            Thượng-Đức bất tranh, Hạ-Đức háo tranh.

      Người rộng đức tánh lập nền tảng điều ḥa, không cần phô bày đức độ ḿnh trên bia đá, và không tranh khẩu luận, cần đức độ.

      C̣n những người hạ-đức thường phô bày đức tính của ḿnh, lại tranh luận để thủ thắng ngă ngôn, đó là phần hạ đức. Nhưng ngược lại, chư đồ đệ cần học lấy Trung-Dung, tạo công lập đức và âm chất như câu:

                  Hữu danh khởi tại huề ngoan thạch.

                  Lộ thượng hành nhơn khẩu thắng bia.

      Là người đủ đầy danh thơm Đạo-Đức không cần chạm bia đá nêu trên đầu đường, nhưng những người đi qua, ca tụng danh thơm ấy. C̣n hơn chạm ghi vào bia đá mà không người ca tụng vậy. Đó là tối thiểu điều chơn lư Nhà Thầy chỉ dẫn.

Cần nên tập tánh ôn ḥa,

Tạo bồi hạnh đức về nhà Bồng-Lai.

      Đây Nhà-Thầy luận về Vương-Đạo.

                        Dĩ Đức hóa dân vị chi Vương.

                        Dĩ lực giả nhơn vị chi Bá.

      Là: Lấy Đức phục người, tức là hoàn thành Đạo Vương.

             Lấy sức mà giả người ấy là Đạo Bá.

      Vậy chư hiền đồ cần tri tường trong cơn mạt hạ, Đạo xuất Nam-Bang, Hưng Nho, Hóa Đạo, Thích Tiến, trùng hưng Nam-Thiệm.

      Giờ măn, Nhà-Thầy ban ân huệ Thuận-Thiên-Đài chư đồ đệ, Nhà-Thầy điển hồi Tiên cảnh.

      Thăng...

(1) Làm thừa

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh