Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO II

Đàn Tam Giáo Đền

Tư gia Đạo Huynh Giác-Ngộ, Ngọ thời 28-6 Kỷ-Dậu (9-8-1969)

Pháp Đàn: Huỳnh-Hoa-Pháp — Đồng Tử: Kim-Hoa

____________

Thi:

THÍCH chi mùi thế phải sa trần,

CA nhạc vui vầy bị vướng chân,

MÂU thuẫn t́nh đời v́ phú quí,

NI tâm nghĩa Đạo lạc thanh bần.

Tả đề lưu lại làm gương mẫu,

Kinh kệ trau giồi sửa lấy thân,

B̀NH luận dinh hư tiêu trưởng luật,

MINH khai Chơn-Giáo độ toàn dân.

      THÍCH-CA MÂU-NI, Bần-Đạo mừng chư đẳng chúng sanh. Chư đẳng chúng sanh an tọa nghe Tôn-Sư truyền.

      Hỡi nầy chư đẳng chúng sanh! Tôn-Sư thọ lịnh Diêu Cung hạ trần rọi điển quang nơi đền Tam-Thanh Giáo Điện để tả đề Kinh báu, ban cho chúng sanh đôi ḍng chơn lư.

      Hỡi nầy chư đẳng chúng sanh! Những điều chơn lư hợp pháp ngày xưa lưu lại, đó là một ánh sáng vô biên để cho đời noi theo mà đi, đi trong đường chơn lư, cải thiện thân tâm, rửa sạch phàm tâm, hầu trở lại phục hồi Đại-Linh Quang tối thượng. Hỡi chư đẳng chúng sanh! Chơn-lư Phật pháp ngàn xưa biết bao, chơn lư tợ như lá cây rừng, mà Tôn-Sư chỉ một nắm trao cho chúng sanh, c̣n biết bao nhiêu đường chơn lư xa vời, rộng lớn như bầu trời trong vũ trụ, từ đại thể đến tế vi, đều phát sanh do nguồn chơn lư lưu lại cho đời tùy theo chư đẳng chúng sanh soi gương học tập những ǵ thích hợp, hầu cải thiện thân tâm. Đó là soi đạt được điều chơn lư.

Bài:

       Nh́n ngai vàng bao quanh bốn mặt,

       Nhốt nguyên căn vây chặt hồn linh,

              Ngai vàng nào có bảo sinh,

Tử, Sanh, Lăo khổ bất b́nh ḷng Ta.

       Ḱa gậy tỉa kẻ già run rẩy,

       Miệng la vang nh́n thấy mà ghê,

              Mắt ngó quanh, chơn bước lê,

H́nh như cầu cứu mọi bề thân sinh.

       Ta xem tường, giựt ḿnh hồi tưởng,

       Cần phải nên trưởng dưỡng linh hồn,

              Đặng về nơi cơi Thiên-môn,

Bất sanh bất diệt, bảo tồn mạng căn.

       Người ở thế trói-trăng liên tục,

       Sanh rồi tử, chẳng chút sai lầm,

              Uống ăn tật bịnh nhiễm thâm,

Vần xây như thế luân trầm thân sanh.

       Muốn thoát khỏi sầu thành vượt mức,

       Muốn thanh nhàn tri-thức si-sân,

              Muốn toàn giữ vẹn chơn thân,

Minh châu xuất hiện, chơn thần giáng thăng.

       Cội Bồ-Đề bao trăng tịnh tọa,

       Luyện pháp tâm vô ngă, vô nhân,

              Bồ-Đề tâm thị chơn thần,

Hào quang chiếu sáng Kim-thân đạt thành.

       Bát sữa vàng nhủ danh song nữ,

       Giúp cho Ta ǵn giữ tâm linh,

              Bát vàng vốn của Thiên-Đ́nh,

Trao Ta sử dụng khai minh chơn truyền.

       Bát ngược ḍng tự nhiên di chuyển,

       Ḍng nước lên hiển hiện Đạo Trời,

              Hào quang chiếu ánh sáng ngời,

Hóa trai, thí pháp độ thời chúng sanh.

       V́ giác ngộ chơn thanh xuất hiện,

       Bao ngàn năm u hiển diệu huyền,

              Bầu trời Âu Á khắp miền,

Đồng chung một lư gieo truyền Bửu Kinh.

       Nhờ gương sáng cứu sinh linh tánh,

       Soi gương nầy phẩm hạnh nơi ḷng,

              Giữ ǵn một tấm gương trong,

Về nơi Cực-Lạc, non Bồng giáng thăng.

       Nếu mến trần ở ăn như thế,

       Đến ngày cùng nào để gương chi,

              Hay là cốt nhục chia ly,

Đệ huynh phân tán, thê nhi ră rời.

       C̣n lưu lại cho đời phỉ báng,

       Nếu là người trong hạng gieo hờn,

              Túi cơm giá áo nào hơn,

Anh hùng giả tạo trong cơn gió lùa.

       Hồn linh xuất hơn thua hối hận,

       Theo vô-thường dẫn dắt về ngôi,

              Nghiệt-Cảnh-Đài chiếu rọi thời,

Lộ h́nh trần thế sáng ngời nào sai.

       Hồn linh chịu trả vay quả nghiệp,

       Phải đọa sa nhiều kiếp tùy căn,

              Nghiệp trần hối hận ăn năn,

Chuyển thân lại thế mới hằng lập công.

       Đó hồn linh chơn không thọ lănh,

       C̣n xác thân trong cảnh lấp vùi,

              Dập sâu ḷng đất ôi thôi!

Làm phân cây cỏ, làm mồi trùn xơi.

       Rồi thử hỏi cuộc đời oanh liệt,

       Khi sống c̣n luyến tiếc ai mà,

              Thịt xương khí huyết Mẹ Cha,

Dưỡng nuôi đùm bọc tinh ba tạo thành.

       Người giác ngộ thọ sanh cúc-dục,

       Từ kết tinh đến lúc thọ thai,

              Cù lao mang nặng hằng ngày,

Dưỡng nuôi chăm sóc hoài thai thành h́nh.

       Ân cúc-dục sánh t́nh non Thái,

       Nghĩa sanh-thành tợ hải Nam-Thiên,

              Làm sao báo bổ Cửu-Huyền,

Dương danh hậu thế lưu truyền giáo dân.

       Kinh B̀NH-MINH tả phân ĐỆ-NHỊ,

       Lịnh Diêu-Tŕ bút kư đôi chương,

              Đời tàn trong cảnh tang thương,

Lập thành Thánh-Đức âm dương điều ḥa.

       Thọ sắc lịnh Kỳ-Ba khai Đạo,

       Chuyển thuần phong cải tạo Tân-Dân,

              Ḷ đời sôi nóng lửa trần,

Đốt thiêu sanh chúng, diệt phần sân si.

       Pháp nhiệm mầu Từ-Bi tiêu chuẩn,

       Lấy Công-B́nh ứng dụng cho đời,

              Bác-Ái giữ vững chớ lơi,

Ḷng thành tín hiệp, Đạo Trời cứu dân.

      Giờ linh, Tôn-Sư hạ trần tả đề B̀NH-MINH ĐỆ-NHỊ cho chư môn đồ nh́n vào một tấm gương sáng của ngàn xưa. Đó là về phần tự giác mới đạt được Kim-thân đắc Đạo, bao ngàn năm c̣n lưu truyền nơi thế gian. Thoảng như Ta v́ ngai vàng trói buộc, măn kiếp rồi không làm được gương chi, như vậy có ích ǵ cho thân nầy, mà c̣n tiều tụy đó chư chúng sanh.

      Tôn-Sư ban ân lành chung, Tôn-Sư điển hồi lạc cảnh...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh