Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO II

 

Đàn Tư thời 15-6 Kỷ-Dậu (28-7-1969) tại Ḥa-Đồng Tôn-Giáo

____________

...

(Tiếp điễn:)

Thi:

TÔN thừa sắc lịnh Mẫu-Từ ban,

đạo tranh đua lấn bước đàng,

LINH cảm truyền ra lời bút tích,

Lai cơ đêm tịch đáo trung đàn.

      TÔN-BÁ-LINH (1), Tôn-Sư mừng chư hiền đồ, an tọa nghe Tôn-Sư tả Kinh.

      Nầy chư môn đồ! Kiếp con người từ ngàn xưa lưu tích, tuy xa nhau thời đại, nhưng ḷng con người vẫn là một, đó là trách nhiệm của con người hiện tại. Ngọn rau, tấc đất, Tiên vị, Phật môn, đều ở trong nhơn sự, nhân thế, nhơn đạo được tṛn.

      Nay Tôn-Sư hạ trần nhắc lại đôi đoạn để chư môn đồ tường.

Bài:

       Nh́n vận quốc ngh́n xưa lưu lại,

       Ḍng Tôn-gia thời đại chiến tranh,

              Tiên truyền Đạo pháp trường sanh,

Thiền-Sư Quỉ-Cốc (2), học hành Đạo Tiên.

       Cơn quốc loạn nước Yên trọn hiếu,

       V́ ngọn rau niên thiếu nuôi thân,

              Ḍng Tôn-gia thọ quân-ân,

Luật Trời măn hạn, chịu phần tóm thâu.

       V́ Tôn-tộc Ta hầu hạ thế,

       Ngồi Thanh-Ngưu lập kế phản công,

              Trầm hương đôi gậy song song,

Huỳnh-Kỳ diêu động Trời long Đất nhồi.

       Biết như thế luật Trời không thuận,

       V́ hiếu mà bao trận xông pha,

              Trận đồ Hải-Triều lập ra,

Trầm hương đôi gậy, ḿnh Ta xông vào.

       Biết bao trận binh hao Tần quốc,

       Nào Tử-Lăng gan mật rụng rời,

              Vương-Tiển mất vía kêu Trời,

Hải-Triều xuất thế Ta thời giao phong.

       TRU-TIÊN trận hội đồng sát mạng,

       KIM-SA trận thọ nạn chưa rồi,

              Đành cam chịu bởi luật Trời,

Biết bao lần chết, Ta thời chết đâu.

       Tản-Thiên-Tiển qua đầu cũng thế,

       V́ nạn trần mới để như vầy,

              Làm sao sát đặng Ta đây,

Yên kia tận hiếu, Tề nầy tận trung.

       V́ nước Yên vô cùng tận hiếu,

       Đến ngày giờ Ta hiểu lắm thay,

              Luật Trời nào dám đơn sai,

Thấy Thần ôn-dịch thả rày độc ra.

       V́ mạng Trời ḷng Ta thương hại,

       Cho nước Yên thảm hại dân lành,

              Thả dịch-trùng sát mạng sanh,

Ta dời thân tộc qua thành Tề-bang.

       Tề tận trung phải mang nghĩa cử,

       Lấy thân tâm ǵn giữ ngày tàn,

              Sát quân hại tướng Tần-bang,

Long Trời lở đất xiết than quân Tần.

       Tần-Thỉ-Hoàng mất thần thối chí,

       Định rút binh phục vị Tần-bang,

              Luật Trời Đại-Giác hạ san,

Lập B̀NH-LINH trận đành cam phục hồi.

       Tài như Ta, pháp thời như thử,

       Nghịch ḷng Trời có giữ được mô,

              B́nh-Minh Đại-Đạo điểm tô,

Truyền ra đôi đoạn môn đồ nghiệm suy.

       Nay đến lúc Tam-Kỳ chuyển lập,

       Dựng đời Nghiêu cho khắp thế gian,

              Nghiệp đồ Thuấn-Đế truyền ban,

Lập thành Thánh-Đức Nam-Bang hưởng đầu.

       Phần hướng đạo dăi dầu phản bổn,

       Thọ mạng Trời lắm tổn tinh thần,

              Lập đời Minh-Đức Tân-Dân,

Chỉ ư chí thiện vĩ-nhân trị đời.

       Đạo Tam-Kỳ sắc Trời sửa thế,

       Lập chánh truyền hầu để tảng bia,

              Nát tan huynh đệ chia ĺa,

Phân tranh nhỉ ngă khóa ch́a rời ra.

       Lấy sức mạnh cho là thao lược,

       Lấy trí mưu gọi được khôn ngoan,

              Như Ta tài phép dọc ngang,

Cuối cùng phải chịu luật ban của Trời.

       Các môn đồ ở nơi trần thế,

       Xem gương nầy đừng để sa chân,

              Dù cho chước quỉ mưu thần,

Cũng không sửa đặng cái cân Tạo nầy.

       Ta phải chịu luật Thầy hạ thế,

       Đem lời truyền lưu để môn đồ,

              Huyền cơ pháp nhiệm điểm tô,

C̣n cơ siêu đẳng môn đồ biết đâu!

       Giờ sắp chuyển tóm thâu vạn vật,

       Luật tuần huờn đắc thất tường tri,

              Dù cho có cánh khó phi,

B̀NH-MINH ĐỆ-NHỊ đề ghi luật Trời.

            Tiếp lịnh, Tôn-Sư điễn hồi Tiên cảnh. Thăng...


Chú thích:

(1) Tôn-Bá-Linh = Tôn-Tẩn

(2) Quỷ-Cốc Thiền-Sư = sư phụ của Tôn-Tẩn

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh