Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO II

Huờn-Cung-Đàn

Ngọ thời 14-6 Kỷ-Dậu

Pháp Đàn: Liên-Bạch * Đồng Tử: Kim-Hoa

___________

 

LIỄU-NHỨT CHƠN-NHƠN, Tôn-Sư mừng đàn trung, khá thành tâm tiếp lịnh tả Kinh, Tôn-Sư báo đàn xuất ngoại. Thăng...

(Tiếp điển:)

      ĐÀO-HOA THÁNH-MẪU, Tôn-Sư mừng chư môn đồ, an tọa nghe Tôn-Sư đề tả.

Thi:

ĐÀO luyện tinh thần Đạo phát sanh,

HOA tươi phúng nhụy lúc trời thanh,

THÁNH-Nương hạ bút truyền Kim-Mẫu,

MẪU tả B́nh-Minh ngự điển lành.

Tiếp bài:

       Lằn điển báu bủa giăng chớp nhoáng,

       Chuyển cơ linh phê phán trần hồng,

              Điển Thiên bao phủ Chơn-đồng,

Lưu hành một đoạn tả ḍng B́nh-Minh.

       Luật Diêu-Tŕ hồi minh khử ám,

       Vẹt ḷng phàm, đạt bảng Tiên-gia,

              Hỡi ai! kiếp tạm thiết tha,

Lưới trần bao phủ, quên nhà Diêu-Cung.

       Đuốc từ huệ vụt bừng chói sáng,

       Nữ-Đạo thành căn bản Đài-Cao,

              Nữ lưu đừng luận thấp cao,

Chung tay xây đắp phong trào cho xinh.

       Cần tương ưu trọn t́nh chung thỉ,

       Cần tương ưu sắc chỉ Mẹ trao,

              Nữ nam chung chịu một màu,

Chung tay xây dựng phong trào nữ-lưu.

       B̀NH-MINH NHỊ tầm sưu tột lư,

       Vạch con đường huyền bí khai thông,

              Đời người như giọt nước sông,

Đầy, vơi, trong, đục, kém, rông, khó bền.

       Chớ sợ khó mà quên thệ hải,

       Chớ bận ḷng mà phải xa Thầy,

              Con đường đi đến Phương-Tây,

Giúp đời nên Đạo, thang mây trở về.

       B̀NH-MINH NHỊ lời phê đôi vận,

       Đồng chung tay hướng dẫn Đạo Trời,

              Ǵn ḷng cho chặt chớ lơi,

Nữ-Đoàn khai sáng, luật Trời định ra.

       Đoàn áo trắng chung ḥa một sắc,

       Đồng chung tay d́u dắt lẫn nhau,

              Cùng chung lănh lấy phong trào,

Trương cờ Đại-Đạo, nữ hào ứng thi.

       Giờ cuối tận huyền vi rọi khắp,

       Cho môn đồ chiêu tập tâm trung,

              Ḷng phàm cần phải nấu nung,

Cảnh Tiên mới đạt, thung dung cơi nhàn.

              Giă từ môn đệ tam ban,

Non Tiên giục giă điển quang phản hồi.

Thăng...
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh