Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO II

Bửu-Quang-Đàn

Ngọ thời 7-6 Kỷ-Dậu (20-7-1969)

Pháp Đàn: Huỳnh-Hoa-Pháp * Đồng Tử: Kim-Hoa

____________

Thi:

dân náo nhiệt Đạo Trời ban,

SƠN thủy nhô lên tợ nước tràn,

THÁNH triết hiền nhơn lưu lại thế,

MẪU lai thọ sắc Mẫu-Từ ban.

      LÊ-SƠN THÁNH-MẪU, Tôn-Sư mừng chư hiền đồ! Chư hiền đồ an tọa nghe Tôn-Sư tiếp bài tả B́nh-Minh Đệ Nhị.

Tiếp bài:

       Đời tranh đấu thua hơn vật chất,

       Đạo trau giồi âm chất nghĩa nhân,

              Ai ôi! Kiếp tạm sống trần,

Hỏi bao nhiêu tuổi hưởng phần vinh quang.

       Đời cay nghiệt chứa chan tâm sự,

       Đạo thay vào hai chữ Từ-Bi,

              Người ôi! có biết chăng th́,

Hỏi người tâm sự có chi nặng ḷng?

       Đời như thế chữ công lấp mất,

       Đạo tâm trung thành thật thi hành,

              Miễn là thương cả chúng sanh,

Hỏi ai có biết bại thành ra sao?

       Đời hằng luận thấp cao hơn Đạo,

       Đạo công phu đào tạo tâm hiền,

              Đến ngày Đại-Hội Qui-Nguyên,

Hỏi ai c̣n nắm mối giềng Đài-Cao?

       Đời thay đổi biết bao ư nghĩ,

       Đạo nhứt tâm chung-thỉ đừng quên,

              Ngày cùng sơn đậm tuổi tên,

Hỏi ai chứa đựng đài đền ích chi?

       Đời xáo trộn lắm khi điên đảo,

       Đạo trau giồi đào tạo tâm linh,

              Nói lên tiếng nghĩa nhân t́nh,

Hỏi ai c̣n nhớ khắc in thửa lời?

       Đời sớm khóc, chiều chơi vui thú,

       Đạo ôn tồn cho đủ tánh tâm,

              Vui Đạo-Đức chẳng sai lầm,

Hỏi ai c̣n nhớ mấy năm lạc loài?

       Đời ḷn cúi đổi thay ảo mộng,

       Đạo thong dong cơi sống an vui,

              Sống ăn ở để hưởng mùi,

Hỏi ai sao lại lấp vùi đời tu?

       Đời không Đạo ngục tù vương vấn,

       Đạo lọc thanh cái bẩn kề bên,

              Ngày sau tên tuổi vang rền,

Hỏi ai ǵn giữ mới nên Đạo người?

       Phần Nữ-Đạo vui tươi lấy phận,

       Lập kỳ công tiếp dẫn chơn truyền,

              Ngày kề dựa cửa non Tiên,

Hỏi ai có biết diệu huyền đă ban?

              Giă từ môn đệ trung đàn,

Cơi Tiên vội giục, tiền đàn điển thăng.

Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh