Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO II

 Ḥa-Đồng Tôn-Giáo

Tư thời 18-5 Kỷ-Dậu (1-7-1969)

Pháp Đàn: Huỳnh-Hoa-Pháp * Đồng Tử: Kim-Hoa

____________

 

      TÔN-BÁ-LINH, Tôn-Sư mừng chư hiền đồ. Tôn-Sư báo đàn, chư hiền đồ thành tâm tiếp lịnh Kim-Mẫu hạ trần. Tôn Sư xuất ngoại. Thăng...

(Tiếp điển:)

      VÔ-CỰC TỪ-TÔN, Mẹ linh hồn mừng chung các trẻ! Các con an tọa nghe Mẹ tả Kinh.

Bài:

       Đạo đă chuyển từ niên Giáp-Tư,

       Máy huyền linh khởi thỉ đề qua,

              Thập nhị chi phái phân ra,

Cùng chung hột giống của mà Huyền-Khung.

       V́ nhơn nguyện Thiên tùng như thử,

       Mấy mươi năm hai chữ Cao-Đài,

              Khắp cùng thế giới đều hay,

Qui-nguyên đề xướng sắp bày thêm ra.

       Mẹ nhắc lại con Ta tường tận,

       V́ thời cơ chuyển vận chưa thông,

              Phổ thông hai chữ Đại-Đồng,

Dường như sét đánh, trời long, đất dày.

       Bởi như thế đổi thay ư nguyện,

       V́ nhơn tâm vận chuyển chưa thông,

              Lê-Ngọc-Lịch thọ sắc phong,

Chuyển cơ Hiệp Nhứt Đại-Đồng tiếp liên.

       Cùng Thiên-Đạo Huờn-Nguyên chi thế,

       Lập chánh truyền hầu để phổ thông,

              Quách-Văn-Nghĩa hợp chung đồng,

Cùng Lê-Quang-Hộ ân phong lập thành.

       Tiếp chuyển tiếp tồn sanh Đại-Đạo,

       Cơ qui-nguyên hoài bảo huờn lai,

              Phan-Khắc-Sửu, Nguyễn-Bửu-Tài,

Hồi chuông đổ trống Cao-Đài Qui-Nguyên.

       Gây khắp nẻo cùng miền quê thị,

       Cho khách trần chung thủy lưu tâm,

              Vận hành đă được bao năm,

Đạo Trời thống nhứt c̣n nằm đợi trông.

       Chơn lư tầm nguyên thông đạt nguyện,

       Phần Tú, Kiên thực hiện Giác-Đài,

              Tinh thần nhằm lúc lung lay,

Khiến nên cơ Đạo khó khai hấn bền.

       Kỳ vận chuyển tuổi tên tỏ rạng,

       Nơi Tam-Quan treo bảng trường thi,

              Mở đường Đại-Đạo Quang-Kỳ,

Thảo cùng Phan-Nghị phát huy Đạo vàng.

       Chưa ổn định thi tràng khai hoát,

       Chung-Tâm Ḥa-Phái phát phổ thông,

              Trần-Công-Sanh quyết một ḷng,

Lập thành chủ nghĩa giao thông Thiên-Hoàng.

       V́ như thế khó toan hành sự,

       Bởi danh từ khó giữ bền lâu,

              Tiếp qua một đoạn nhịp cầu,

Kỳ duyên quả măn ngơ hầu đạt công.

       Lần lượt qua cộng đồng Thiên luật,

       Nơi Nhị-Giang hiệp sức nhơn-ḥa,

              Giữ ǵn bản thể Trời Cha,

Ngô-Hoàng-Dư thọ kỳ ba lập thành.

       V́ tư tưởng phát sanh vô định,

       Đành trôi qua v́ lịnh đă truyền,

              Làm sao phục lại bổn nguyên,

Làm sao cấu tạo nhơn duyên Đạo Trời.

       Kỳ phát động khắp nơi xây dựng,

       Trung-Hưng-Ṭa triệu chứng đề qua,

              Trần-Văn-Quế, Vĩnh-Thuật ra,

Lănh phần sứ mạng Trời Cha lập thành.

       Cao-Thượng-Ṭa chánh danh đề diễn,

       Nơi Hậu-Giang diễn tiến điều ḥa,

              Trần-Ngọc-Lân thọ lịnh Cha,

Lập thành Thánh-Thể Kỳ-Ba tại trần.

       Điểm xét lại cựu tân cho đủ,

       Chơn-Lư Hồi-Quán trụ Cao-Đài,

              Nguyễn-Văn-Năm thọ sắc khai,

Trong hồi biến chuyển Cao-Đài phân thân.

       Tu-Di-Đồ nơi trần xuất hiện,

       Bởi ḷng phàm sở nguyện tạo nên,

              Làm sao bảo vệ tuổi tên,

Nguyễn-Văn-Mưu nguyện xây nền Thánh-Cơ.

       Vừa minh định Thiên-Thơ mở hội,

       Khiến ḷng người thay đổi khôn lường,

              Tiên-Thiên Giáo-Hội đề chương,

Đoàn-Văn-Chiêu lănh cột rường nơi đây.

       Mẹ nhắc đến ḷng nầy đau khổ,

       Bởi v́ con một ổ chia nhau,

              Khiến nên cốt nhục pha màu,

Đoạn ra từ đoạn lưỡi dao vô t́nh.

       Nay Mẹ tả B̀NH-MINH kế tiếp,

       Điểm đề danh liên hiệp phái chi,

              Đặng cho con trẻ tường tri,

Trong ngày Long-Hội con qui một nhà.

       Trước Mẹ chuyển Chung-Ḥa Nữ-Đạo,

       Để làm gương cải tạo thuần phong,

              Tiến lên bước thẳng Đại-Đồng,

Nữ-Đoàn Đại-Đạo kỳ công buổi nầy.

       Con một Mẹ, con hay chăng nhỉ?

       Tuy khác nhau ư vị không đồng,

              Uống ăn nào có khác không?

Khác là mỹ vị, không đồng tương rau.

       Nhưng no dạ, dạ nào cũng thế,

       Con khôn ngoan tầm kế giúp nhau,

              Sổ vàng Mẹ đă ghi vào,

Con Ta trần thế, con nào mất đâu?

       Nhưng cao thấp con hầu tu tạo,

       Lập kỳ công hoài bảo cho đều,

              Lời vàng Mẹ đă đề nêu,

Con Ta thẳng bước cho đều Mẹ đây.

       Đời cuối tận nên Thầy mở Đạo,

       Để cho con gỡ tháo rối ḷng,

              Diêu-Điện Mẹ luống chờ trông,

Trông cho con trẻ thoát ṿng trần nhơ.

       Khai Ngũ-Sắc đúng giờ cứu thế,

       Lập Tường-Vân Mẹ hé Thiên-Cơ,

              Lục-Diệu Mẹ luống đợi chờ,

Lập thành Nữ-Đạo con thơ hưởng nhàn.

       Rồi đây Mẹ truyền ban Nam-phái,

       Ngũ-Tường-Quang trọng đại đó con,

              Ngày giờ nhặt thúc đâu c̣n,

Lịnh Trời truyền phán, bảng son đề rành.

       Lời Mẹ dạy, con hành tại thế,

       Thế lập thành Đạo để lưu truyền,

              Con Ta ở chốn trần miền,

Kết thành quả đẹp, con yên ḷng phàm.

       Nên cổi mở tứ tam thế sự,

       Nơi cơi trần vẹn giữ chu toàn,

              Điển lành Mẹ đă rưới chan,

Con Ta trần thế được an thân ḿnh.

       Đồng tiếp điển, điển linh Mẹ rút,

       Chốn trần gian cội phúc con tường,

              Giă từ ngọn bút đề chương,

Diêu-Cung Mẹ trở, tiền đường giă con.

Thăng...

(Tiếp điển:)

Thi:

THƯỜNG ẩn non Tiên để định Thần,

thừa sắc lịnh Mẫu-Từ phân,

NAM-Bang hạnh ngộ cơ hoằng hóa,

HẢI nội nên ǵn giữ lấy thân.

      THƯỜNG-CƯ NAM-HẢI, Bần-Nữ mừng chư hiền đồ, an tọa nghe Bần-Nữ tiếp đề Kinh.

Bài:

       Vưng Thánh-Chỉ Mẫu-Từ phán định,

       Vận điển quang thọ lịnh đàn tiền,

              Nh́n qua sống tạm trần miền,

Kiếp người ngộ Đạo thảo hiền hiếu trung.

       Xưa Thị-Kính vô cùng thảm khốc,

       Từ xuất thân vào học Đạo mầu,

              Giả trai để tránh mắt sâu,

Quyết ḷng tu niệm dăi-dầu có chi.

       Đành cam chịu thây thi nát thịt,

       Chịu dầy bừa tiếng khích hiềm chê,

              Dập bầm thân xác năo nề,

Quyết tâm tu niệm nào hề đổi thay.

       Đành cam chịu mỉa mai chê trách,

       Đến ngày cùng thử thách được tan,

              Đó là quyết định tâm can,

Đời tu trả quả muôn ngàn thế thôi.

       Muốn đạt Đạo trau giồi tâm chí,

       Muốn thành danh chung thủy một đường,

              Muốn về đến cơi Tây-Phương,

Muốn qua Thiên-Trúc chớ vương ḷng phàm.

       Nước Cam-Lồ Già-Lam tẩm tưới,

       Giọt Ma-Ha chan rưới ḷng sầu,

              Xác thân đau khổ chớ âu,

Từ bi cứu chữa mạch sầu tiêu tan.

       Hồn linh đáo Thiên-Đàng ngự trị,

       Cùng chư Tiên phẩm vị hưởng nhàn,

              Khổ trần thân thể khó an,

Tinh thần vững đạt chu toàn vượt qua.

       Nơi Diêu-Điện trăm hoa đua nở,

       Gạc tâm tư vội trở Đài-Sen,

              Cơi trần lập đức đua chen,

Điển linh sáng tỏ hơn đèn vẻ vang.

       Nay lưu lại vài trang ghi nhớ,

       Tả B́nh-Minh muôn thuở lưu đời,

              Ḍng sầu dầu ngập chớ lơi,

Tinh thần vững đạt, Đạo Trời thành công.

Ngâm:

       Măn giờ điển giă Chơn-Đồng,

Cảnh Tiên trở gót, non Bồng dời chơn...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh