Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO II

____________

Văn Pḥng Đại-Đạo * Đàn Khai Kinh

Ngọ thời 15/5 Kỷ-Dậu (29/6/1969)

Pháp Đàn: Mỹ-Thông * Đồng Tử: Bạch-Hoa

* * * * * * *

THÁNH TỰA

_______

Thi:

LIỄU tiền quốc vận tận trung Tề,

NHỨT phiến Yên hề vẹn hiếu quê,

CHƠN pháp Đạo khai dân chí thiện,

NHƠN điều Thiên-luật bút lai đề.

      LIỄU-NHỨT CHƠN-NHƠN, Tôn-Sư mừng chư hiền đồ. Chư hiền đồ thành tâm thanh tịnh để tiếp lịnh Chí-Tôn hạ trần ban Bửu-Kinh. Tôn-Sư thọ lịnh báo đàn để tô bồi công quả.

      Vậy tam ban tiếp nghinh Từ-Phụ. Tôn-Sư xuất ngoại....

(Tiếp điển:)

Thi:

NGỌC chiếu điển quang khắp cơi trần,

HOÀNG khai Thiên-Đạo lập Tân-Dân,

THƯỢNG trung hạ trí tầm chơn-pháp,

ĐẾ ngự đài sen cử bút Thần.

thế Nam-Bang Minh-Đức hiện,

Danh lưu thất ức với toàn dân,

CAO điều tái tạo kỳ Nguơn-Thượng,

ĐÀI chưởng linh căn thoát khổ trần.

      NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ tá danh CAO-ĐÀI giáo Đạo nam phương.

      Thầy các con! Thầy, Cha linh hồn! Thầy mừng chung các trẻ. Vậy các con đàn tiền an tọa nghe Thầy truyền phán.

      Nầy các con! Ngày Kỷ-Niệm Đệ-Nhứt Văn-Pḥng bao điển lành xuất hiện. Thầy ngự chứng ḷng, ban ân huệ cho thế gian, các con đồng chung hưởng lấy. V́ Kim-Mẫu thượng tấu Đền vàng, nên Thầy hạ trần ban ân huệ cho các con nơi Văn-Pḥng, cùng chung con cả một quyển Kinh B́nh-Minh Đệ-Nhị tiếp liên. Đó là Bửu-vật truyền ban vạn đại để cho các con soi vào minh định từ nguồn Đại Đạo sơ khai, đến lúc phân chia chi phái, để làm căn bản lưu truyền hầu đáp lại ḷng hiếu thảo của các con.

      Vậy các con nghe Thầy ban tả đề Kinh.

Thi:

B̀NH tâm dựng lại lúc nghiêng chinh,

MINH-Đức ban ra lập hữu h́nh,

ĐẠI thệ điện tiền c̣n đậm dấu,

ĐẠO Trời khai hoát độ toàn linh.

Chuyển luân tái tạo kỳ Nguơn-Thượng,

Đoạn tuyệt luân hồi phục Tú-Tinh,

Quyển-thác ngh́n xưa c̣n nhớ lấy,

Nh́, Tam, Tứ, Ngũ, Bát hồi minh.

      Vậy Thầy tả đề Kinh cho các con tiếp nhận hầu làm căn cơ trong khi thi hành Đạo-Pháp.

      Chữ B́nh trước kia Thầy đă giăi bày, nay Thầy mô tả lại cho các con tường.

      Chữ “B̀NH” là:

Giục ư thường tại ư tâm trụ,

Bất giục tinh thần động hải tâm,

Nhược thức Thiên cao ư địa hậu,

Minh-Châu xuất hiện tự nhiên tri.

      Chữ “MINH” là:

Nhựt Nguyệt phân minh tại ánh quang,

Âm dương tương cách bất tương quan,

Minh vô khẩu xuất qui tâm dụng,

Minh bất đại-đồng diệt tự minh.

      Vậy Thầy giờ linh ban cho các con đề Kinh, giăi bày đôi chữ để các con t́m thêm nghĩa lư mà thi hành.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ  

(Tiếp điển:)

Thi:

vi điển báu hạ trần gian,

CỰC-Lạc linh cơ chỉ sắc tràng,

TỪ bấy con Ta quanh quẩn thế,

TÔN minh chơn-pháp Mẹ truyền ban.

DIÊU cờ Đại-Đạo nương tay nắm,

TR̀ chí Tam-Kỳ thoát khổ nàn,

KIM thạch đề qua lưu lại thế,

MẪU-Nghi rời giáng điện sen vàng.

      VÔ-CỰC TỪ-TÔN DIÊU-TR̀ KIM-MẪU.

      Mẹ linh hồn mừng các con! Các con tịnh tâm hưởng ân lành Mẹ ban cho các con thế gian đồng hấp thụ. Các con an tọa nghe Mẹ truyền.

      Nầy các con Ta! Ngày Kỷ-Niệm Văn-Pḥng, v́ Kim Tinh thượng tấu qua phần công quả các trẻ đáng nên vào sổ vàng. Mẹ thương các con thượng tấu Phụ-Hoàng ban cho các con tiếp một quyển Bửu-Kinh Đệ Nhị để an ủi ḷng phàm khi các con rọi vào quyển ấy.

      Nầy các con nữ-giới! Mẹ rất thương các con yêu dấu! Mẹ đă tạo ra danh từ Tường-Vân Ngũ-Sắc Lục-Diệu, ban hành cho các con một danh từ trọng đại. Phần nữ-lưu ái-nhi con Ta, bởi v́ phần phái yếu phải lam lụ, phận nữ-nhi mơi chiều phải bị gia đ́nh nội trợ choán hết th́ giờ quí báu để cho các con học Đạo đặng mở khiếu quan theo cho kịp đà nam-giới. Như vậy Mẹ hằng lo cho các con quyển Nh́.

      Sắc lịnh Liễu-Nhứt Chơn-Nhơn báo đàn lập quả để làm tượng trưng cho các con noi dấu.

      Vậy giờ đây Mẹ phân đôi đoạn, con Ta tường tri. Mẹ ban ân lành cho các con. Mẹ ngưng bút.

       Giă từ các con, Mẹ hồi Diêu-Điện. Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh