Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO

 

Đàn 4/3 Mậu-Thân (1-4-1968)

__________

(Tiếp điễn:)

Thi:

NHỊ chấp gươm linh xuống cơi trần,

LANG du ngoạn cảnh biết bao lần,

HIỂN vang một thuở thanh b́nh tả,

THÁNH Phật đồng lai ngự cơi trần.

      NHỊ-LANG HIỂN-THÁNH, mừng chư nho sĩ. Giờ linh, Ta hạ trần tả Kinh. Vậy chư nho sĩ an tọa nghe Ta truyền.

Văn động đ́nh:

       Mấy mươi năm Đạo Trời khai mở,

       Nghiệp chúng sanh mau gỡ dứt lần,

              Từ đây sẽ gặp Tân-Dân,

Sửa sang đẹp đẽ muôn phần tốt xinh.

                     Đạo phục b́nh,

                            Đời nghiêng ngửa,

                                   Bởi nhục vinh.

       Bởi nhục vinh thường t́nh thay đổi,

       Đến thác rồi tấn thối ra chi,

                     Đạo đắc tŕ,

                            Đạo ư chánh,

                                   Đạo khả tri.

              Khả tri hai chữ Tam-Kỳ,

Tô bồi đạo-đức kịp kỳ Long-Hoa.

              Cơ quan là máy sâu xa,

ít người triêm nghiệm th́ ra khó tường.

                     Hội tứ phương,

                            B́nh chủng loại,

                                   Sửa phong cương.

       Phong cương thay đổi cơ đời tận,

       Hết lúc suy vi đến thạnh hành,

              D́u nhau kết bạn em anh,

Liên dây ái chủng thật hành Đạo Tiên.

              Cớ sao ḷng phức măi phiền,

Cầm cơ máy Tạo chỉ truyền chúng dân.

       Năng un-đúc tinh thần lo liệu,

       Tâm tu chỉnh thoát bến mê tân,

       Mê tân sóng bủa lao xao xuyến,

       Giông tố thuyền trôi ắt khốn nàn.

              Giờ linh Lăo giáng trung đàn,

Khuyên trong chư sĩ bảo toàn đức tin.

              B́nh-Minh Đại-Đạo lo in,

Công nầy rất lớn nam tin, nữ tường.

                     Câu văn chương,

                            Triết-lư Đạo,

                                   Để phô trương.

       Phô trương trong lúc nhơn sanh khổ,

       Giải nạn cho đời buổi loạn nghiêng,

              Loạn nghiêng ḷng phải cho yên,

Đức tin vững đạt Thần Tiên trợ cùng.

                     Trống đổ thùng,

                            Chuông vội giục,

                                   Tỉnh đời chung.

       Đời chung một Đạo đừng chia rẽ,

       Đạo biết thương yêu, Đạo mới mầu,

              Vinh hoa tước lộc công hầu,

Thể như bóng nguyệt gác đầu vội chinh.

                     Tạo đức tin,

                            Nghĩ phận ḿnh,

                                   Chớ than phiền.

       Chớ than phiền muộn, lơi tâm Đạo,

       Khó đến Thiên-Đường buổi dứt hơi,

              Vân du ngoạn cảnh vui chơi,

Mang bầu nhựt nguyệt ḍng khơi tự t́nh.

              Thảm thương cho đám quần sanh,

Biết bao cái khổ, khó đành từ nan.

                     Cũng một đàng,

                            Kinh Thánh dạy,

                                   Đạo cho an.

       Cho an trước ghét, sau thương bấy,

       Bác Đạo rồi đây lại phải tu,

              Lần tay tính đă bao Thu,

Chưa đầy ngũ-thập đường tu ảo-huyền.

              Hỏi sao ḷng phức măi phiền,

Xây nền Đại-Đạo mối giềng tầm phăn.

              Đỏ đen chỉ sợi xích thằng,

Mà ràng buộc măi lăng-xăng nợ trần.

       Ăn-năn nay vẫn c̣n chưa muộn,

       Thức tỉnh đời ôi! đợi quá lâu,

              V́ đời Lăo phải lo âu,

Sao đời chẳng sợ về câu luân hồi?

                     Lại buông trôi,

                            Không toan liệu,

                                   Để lo ngồi?

       Lo ngồi cho rảnh thân nhàn nhă,

       Chẳng có thương yêu gọi chút t́nh,

              Giờ nay vâng lịnh tả Kinh,

Khuyên trong nho sĩ giữ ǵn luật Tiên.

              Sau đây Thầy sẽ qui nguyên,

Chọn nhơn sanh lại chỉ truyền giáo dân.

 

Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh