Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO

 

Đàn 4/3 Mậu-Thân (1-4-1968)

__________

(Tiếp điễn:)

Thi:

ĐẤU hội Long-Hoa biết mấy lần,

CHIẾN chinh Phật, Thánh, các Tiên, Thần,

THẮNG oai danh Lăo đều kiêng phục,

PHẬT pháp qui theo học luật tân.

      Lăo Tôn mừng chư nho, an tọa nghe Lăo ngâm đôi câu khúc vịnh.

Vịnh khúc:

Xuân Thân tuyết phủ màn u ám,

Giáng bút đề thơ vịnh ít hàng,

Non nước một màu xem đượm lịch,

Thủy tinh cẩm tú chiếu trùm soi.

Thần Tiên thăng giáng thường lên xuống,

Một phút đấu vân Lăo đến đàn,

Bặt-bặt mưa phùn tuôn rải-rác,

Minh-minh nắng hạn giọi vàng-vàng.

Hỏi ai có biết gương nầy nhỉ,

Chúa một cơi trần Động Thủy-Liêm,

Sớm chẳng yên thân v́ nỗi khổ,

Chiều không rảnh trí sắp toan già.

Thần-Châu Đông-Thắng t́m phương thuốc,

Học Đạo Bồ-Đề hiệu Tổ-Sư,

Bất diệt, bất sanh, vô lăo tử,

Thiên thu vạn kiếp chết bao là.

Năm trăm năm khổ c̣n chưa đủ,

Thức tỉnh nhờ ơn của Phật Bà,

Bước Đạo tu hành, ta vẫn khổ,

Độ Huyền-Trang ấy ở Trung-Hoa.

Ghe phen yêu quái đều kiêng mặt,

Mấy thuở tà tinh dám khuấy Già,

Lâu đến đàn tiền đâu có muộn,

Mừng Kinh quyển chót diễn Long-Hoa.

            Nhựt thực nhị thăng, dạ manh thất xích,

Ai ôi! nho sĩ hiểu chăng là,

Quyết đem nhơn thế gồm chung một,

Cảnh cũ người mau khá đổi thay.

            Nhựt xuất Đông phương, thiêu hành nguyệt dứt,

            Nguyệt cung tinh đoạn, xạ nhựt phong đô,

                 Vạn bang cơ ngẫu...

                 Thống nhứt san hà...

Cơ quan tối đại nhơn tài thức,

Hiệp tốn phùng nhiêu nghiệp quốc gia.

Chơn lư cao thâm, chơn lư diệu,

Ngôn từ Đài bản đạt khôi khoa,

Điểu tri kỳ phi, năng kỳ ngư,

Vô năng tri kỳ Long-Vân.

Thế sự nhược huờn khám bất phá,

Phàm nhơn ngă tiếu ngộ Kinh-Kha,

                 Ta vẫn biết con chim bay, con cá lội,

          Ta chẳng luận con Rồng ở ẩn trên mây bay luyện thấp cao.

          Thiên-cơ Ta vẫn thông mà Ta không dám tỏ...

            Vậy tiếp lịnh, Ta điễn hồi Lôi-Âm Cổ-Tự. Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh