Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO

 

Đàn 4/3 Mậu-Thân (1-4-1968)

__________

      NGUƠN-THỈ CHƯỞNG-GIÁO, Tôn-Sư mừng chư hiền đồ, thành tâm tiếp lịnh Chí-Tôn hạ trần. Tôn-Sư điễn hồi thượng cảnh...

(Tiếp điễn:)

Thi:

GIÁO hóa đàn con buổi hạ-nguơn,

CHỦ tâm Thầy định khuyến con sờn,

NGỌC Kinh chỉ dụ đôi lời giải,

HOÀNG nghiệp gỡ lần tiếng thiệt hơn.

      Thầy ban ơn lành chung cho thế gian.

      Nầy các con! Đời sống tạm các con c̣n nhiều chưa hối hận. Những con tài th́ c̣n lận đận, lắm thương ôi!

      Trường thiên hận Thầy giải bày khúc nôi cho con Ta tường ta thán.

      B́nh-Minh Đại-Đạo ra đời th́ đời phải tường cách vật, rơ trí tri. Hỡi các con! Thầy vận điễn quang d́u dắt các con, đưa tay báu đỡ nâng con c̣n ch́m trong bể ngạn. Các con đă rơ tri cơ cuộc tường-quang vân hiện. Thầy vận chuyển Lục-Long hạ thế, ngự ngọn linh cơ kề cận các con. Các con nên hiểu: giữa thời cuộc cô đơn lẻ phận, nhựt-lạc tan du, thân trơ trọi chương tŕnh đổ nát, nơi tâm linh con khó đạt bí mầu. Các con thử nghĩ: cuộc vui say nơi cơi trần của các con có là bao mà làm cho thân xác con phải tiều tụy tinh thần. Các con nào học cao, thấy xa hiểu rộng, các con cũng hiểu câu: “Lương điền vạn khoảnh nhứt nhựt nhị thăng”, có chi vui sướng mà ham hố đó con.

      Các con đă lập thân hành Đạo mà các con không tầm suy nghĩ-ngợi để đem nạp Thầy cho ác quỉ! Con cái như vầy có đáng trách không? Trong đời, quí nhất là Đạo; học đạo tề gia, lập thành quốc chánh, học đạo tề gia, lập đạo trị quốc; đó là con đường quang minh chánh đại. Thầy ước mong cho các con đạo tâm nên thực hành chánh pháp để hy sinh thi thố mối Đạo Thầy trường tồn vĩnh viễn cho nền Quốc-Đạo, đó là Thầy lập cho các con. Vậy các con an tọa nghe Thầy dạy:

Phú lối văn:

     Trong nền Đại-Đạo Tam-Kỳ nghiêng ngửa,

     Hỏi có con nào ra gánh sửa thay mặt cho Thầy?

     Nh́n từ Nam, Trung, Bắc, Đông, Tây,

     Ngảnh lại kỹ con của Thầy mà c̣n chưa tin trọn Đạo.

     Ôi! Cha đă hiền mà con không ngay thảo,

     Cha đă lành mà con không hiếu đạo bổn phận làm con.

     Thầy lụy rơi dạ ngọc héo von,

     Đă độ thế không nệ tấm thân mỏi ṃn c̣ng lưng chích gối.

     Con măi măi đường tu giả dối,

     Thiểu công phu, tội lỗi biết bao hằng,

     Gặp mặt nhau luận Đạo lăng xăng,

     Vắng một lát, dạ tính mưu thần chước quỉ.

     Con hữu chí nghe lời Thầy nên suy nghĩ,

     Đạo đức tṛn th́ mới phỉ đẹp ḷng già,

     Sống nơi trần vui đôi câu vinh nhục với phù hoa,

     Mà con măi mê sa nơi đường lục đạo.

     Giờ linh Thầy đến đàn dạy các con từ tiếng khuyên dặn bảo,

     Mà các con chưa thấu đáo cuộc tiêu trưởng dinh hư.

     Gió Đông Nam tỏa phất ngọn cờ,

     Đàn thanh tịnh Thầy vạch thiên-cơ dạy các con từ kẽ răng chơn tóc.

     Nghĩ cuộc thế nay cười mai khóc,

     Mà các con sao măi vùi lấp cái điểm linh quang?

     D́u dắt nhau lên tận cơi Thiên-Đàng,

     Đường tu niệm là nấc thang tiến hóa.

     B́nh-Minh Đại-Đạo Thầy vừa phê lịnh tả,

     Phóng muôn đường trăm ngă Thầy đă dặn ḍ con,

     Ôi thôi rồi! b́nh tan gương vỡ, sự thế chẳng chi c̣n,

     Thân cô quả héo von cũng tỷ như vượn ĺa non cành trơ chiếc lá.

     Vậy các con mau hồi tâm bươn-bả,

     Hầu trở lại chốn cũ đạo-đức tô bồi.

     Cả tiếng kêu nam, nữ các con ôi!

     Thầy là Chúa-Tể càn-khôn mà Thầy bỏ ngôi báu không màng nơi Linh-Tiêu-Cực.

     Giấc say ngủ của các con mơ màng chưa chịu thức,

     Sẵn chén thuốc thần th́ con mau uống phức đặng trả cái nghiệt oan khiên.

     Gió Đông-Nam sóng bủa nhận thuyền ch́m,

     Cơn giông tố mà các con ngồi êm đềm sao không kinh hăi?

     Đạo ra đời th́ đời khổ măi,

     Đạo sửa đời th́ đời phải gặp tai biến bao la,

     Một mai th́ con thảo sẽ gặp mặt Cha,

     Thoát bể ái con khỏi rên la phiền phức măi.

     Nă-Phá-Luân gương c̣n nêu lại,

     Ngang dọc đời rồi thân bảy thước cũng đâu c̣n,

     Bực hiền nhân muôn thuở vẫn c̣n,

     Thầy tỏ vẽ chữ Đạo son, các con tua học lấy.

 

Thi bài:

              Lấy lời dạy bảo các con,

Con tua giữ vẹn ḷng son thảo hiền.

       Ngày thanh tịnh đàn tiền giáng bút,

       Dạy các con trong đục thi hành,

              Thầy khuyên con chớ cải-canh,

Thầy mong con chớ chia manh rẽ quyền.

       Nắng lửa táp, ngửa nghiêng náo nhiệt,

       Mưa dầu chan, con biết cùng không,

              Nạn tai khắp cả trần hồng,

Biết bao nỗi khổ cho ḷng đớn đau!

       Miễn là trẻ tương rau hẩm-hút,

       Đợi ngày cùng trong lúc nguy nan,

              Thần Tiên sẽ độ lên đàng,

Gió to sóng lớn thuyền càng sợ chi.

       Đạo tách tẽ nhiều chi lắm ngă,

       Mấy mươi năm rạng cả Cao-Đài,

              Khắp cùng Nam Bắc ai ai,

Mà không rơ tiếng Cao-Đài là danh.

       Cơ phổ-độ nhơn sanh khai hoát,

       Nay đến kỳ tan tác lo tu,

              Rèn ḷng tô điểm công phu,

Luyện Thần bữa bữa, đường tu vững vàng.

       Con trần tục cơ quan khó rơ,

       Máy nhiệm mầu con có hiểu đâu,

              Sao qua áo mặc khỏi đầu,

Bao nhiêu quanh-quẩn, dăi-dầu, khổ-lao.

       Bước một bước, sửa trau một bước,

       Được một ngày một thước cho tṛn,

              Ǵn ḷng giữ vẹn phận con,

Tinh thần trau luyện ḷng son đợi chờ.

       Thuyền đậu tận nơi bờ rước khách,

       Phải lần theo đạp vách trần ai,

              Xuống thuyền Bát-Nhă chèo gay,

Lướt qua bể ngạn đức tài vẹn xong.

       Đạo khắp chỗ phổ-thông giáo-lư,

       Để con ta nghiệm kỹ suy tường,

              Chung nhà là một chữ thương,

Ơn Thần nợ Thánh phải bươn lo đền.

       Tiếng gạnh để tuổi tên muôn thuở,

       Sao rằng cho rỡ-rỡ lưu danh,

              Trái cân chơn lư thật hành,

Chờ ngày Xuân đến trái cành đượm tươi.

       Sống một kiếp hỏi bao mươi tuổi,

       Đến thác rồi cũng phủi tay trơn,

              C̣n ba hơi thở tranh hơn,

Dứt ba hơi thở cũng huờn đất không.

       Sanh cơi thế long-đong tai nạn,

       Về cảnh Tiên kết bạn vui vầy,

              Nghêu-ngao dạo khắp Đông, Tây,

Giáng thăng giáo Đạo mặt nầy tự do.

Thi:

Đàn trung, Kinh Thánh đă phân tṛn,

Khuyến thế ǵn nhau giữ phận con,

Một kiếp tương rau muôn kiếp hưởng,

Theo Thầy cho chóng bước bon-bon.

            Thầy ban ân lành các con. Thầy hồi Bạch-Ngọc. Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh