Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO

 

Đàn Tư thời, ngày 30 tháng 2 Mậu-Thân (28-03-1968)

____________

(Tiếp điễn:)

      HẢI-TRIỀU THÁNH-NHƠN, Tôn-Sư mừng hàng đệ tử! Tôn-Sư ban ân lành, an tọa nghe Tôn-Sư diễn tả:

Trường thiên:

       Thanh thanh lặng lẽ như tờ,

Lăo vâng Thánh-Chỉ đôi giờ tỏ phân.

       Mừng đời gặp hội Long-Vân,

Thảm cho sanh chúng khổ gần kề bên.

       Sống vầy sống chịu đạn tên,

Mà c̣n ham hố chi nền quốc gia.

       Sớm hôm đạo-đức ta-bà,

Giáng thăng vui thú ngâm ca hưởng nhàn.

       Lần tay xem thử cơ quan,

Chiến tranh nạn ách chưa an bấy chầy.

       Khuyên ai kíp bước theo Thầy,

Nắm dây liên ái như vầy chung vui.

       Nh́n xem thế giới ngùi ngùi,

Bao lằn hắc khí tối thui mịt mờ.

       Cảnh Tiên lặng lẽ như tờ,

Bóng trăng soi nước lờ-đờ tỉnh say.

       Hỡi hàng đạo hữu là ai,

Hiến thân gánh Đạo Cao-Đài thủy chung.

       Ngày sau an hưởng thung dung,

Một ngày lao khổ vui cùng mấy Thu.

       Sớm hôm đạo đức lu-bù,

Thoát ra cho khỏi cá cù quẩn quanh.

       Gần bùn sen chẳng hôi tanh,

Vỏ the ruột quí cam-sành đó ai.

       Dạ ǵn giữ một đừng hai,

Bạc như vôi trắng xanh rày lá ni.

       Mừng thay gặp Đạo Tam-Kỳ,

Từ đây sẽ đặng phúc th́ hạnh viên.

       D́u người chí thiện hữu duyên,

Thoát ly trần thế, dứt miền trần ai.

       Phóng rành một lối đường ngay,

Bản đồ gạch sẵn khuyên ai tỏ tường.

       Đỏ đen xanh trắng là đường,

Đen như than đước, đỏ dường lửa kia.

       Thiện căn sớm bước trở về,

Hồng trần xanh tím bộn-bề biết bao.

       Lọc lừa sắt, kẽm, ch́, thau,

Cội gạo nhẹ tấm nổi phao trấu càng.

       Hôm nay Lăo giáng trung đàn,

Tiên tri Đạo phải sảy sàng đôi phen.

       Hễ là gần mực th́ đen,

Sáng trưng v́ bởi ánh đèn kề bên.

       Làm người có tuổi có tên,

Lưu danh hậu thế lập nên Đạo Huỳnh.

       Một là hăy sửa tâm ḿnh,

Hai là thanh bạch trắng tinh ngần-ngần.

       Ba khuyên un-đúc tinh thần,

Bốn khuyên hăy giữ chơn-thần hư vô.

       Năm khuyên trang điểm cơ đồ,

Sáu lo chứa đức đầy hồ tài hay.

       Bảy khuyên hăy giữ trường chay,

Tám đừng sa chí sắc tài mà chi.

       Chín khuyên cố gắng tu tŕ,

Mười khuyên một dạ Đạo th́ chớ lơi.

       Tam-Giang đạo-đức phơi-phơi,

Hiểu thông cơ Đạo máy Trời rành biên.

       Hễ là học Đạo tu Tiên,

Chẳng trang Thần Thánh cũng miền hiền nhơn.

 

Thăng...
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh