Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO

 

Đàn Tư thời, ngày 30 tháng 2 Mậu-Thân (28-03-1968)

____________

(Tiếp điễn:)

 

      THÁI-ẤT THIÊN-TÔN, Tôn-Sư mừng chư hiền đồ, b́nh thân tịnh tọa nghe Tôn Sư tả:

Phú lối văn:

     Tá linh điễn độ trần ngâm nga đôi lối phú,

     Đem văn chương khuyến nhủ dắt d́u bạn cũ lên tận con đường.

     Đuốc Cao-Đài soi rạng khắp bốn Trời phương,

     B́nh-Minh Đại-Đạo trương buồm qua bể ngạn.

     Tâm vững đạt đừng cho ngao ngán,

     Bước tu hành hăy rán phận cho vuông tṛn.

     Sống trong trần nào là dân dă với tôi con,

     Đến khi thác c̣n làm con ma đời nhiễu hại.

     Xót kẻ thế nên Lăo phân đôi lời trái phải,

     Vậy chúng sanh mau thừa thăi cái cuộc trần,

     Đạo hoằng khai độ thoát bến mê tân,

     Đức mở rộng d́u lần người chí sĩ.

     Cái cảnh khổ của đời toan sắp lụy,

     Mau d́u dắt nhau thẳng chỉ đến Tây-Phương,

     Chốn Tiên bang mở hoát cửa Thiên-Đường,

     Nơi địa-ngục không đường mà sao c̣n lầm lũi?

     Thấy cuộc thế vừa bi-ai vừa tủi,

     Ngán cho đời ngắn-ngủi sự đời,

     Trương buồm loan tách dặm ḍng khơi,

     Qua bỉ-ngạn vui chơi ngoài thế giái.

     Khuyên chúng sanh tu đừng canh cải,

     Lạc chơn-truyền của Đại-Đạo trật Thiên-cơ,

     Thấy cuộc đời đứng tủi buồn ngơ,

     Xem thế sự ngồi trơ như gỗ chạm.

     Nào là tửu sắc khí tài chôn nhau cả đám,

     Nào thất-t́nh lục-dục nó đưa vào khám mê-man,

     Thấy như vầy Lăo luống chạnh ḷng than!

     Nên Lăo lai đàn ngâm chơi đôi đoạn phú.

     Trước kia Lăo cũng là người ở trong vũ-trụ,

     Nhờ kiếp tu nên thiêu hủy cái xác phàm,

     Ngôi Phật Tiên ai cũng muốn lên làm,

     Mùi chung-đỉnh măi đeo đuổi túi tham, mà lên làm Phật Tiên sao đặng?

     Thuốc dă tật bịnh lành th́ thuốc đắng,

     Muốn làm Phật Tiên mà công phu không dày dặn,

     Làm sao mà đoạt đặng máy Thiên-cơ?

     Xem chúng sanh sao ngáo-ngáo ngơ-ngơ,

     Thối bước Đạo ơ-hờ tuồng như khờ như dại.

     Xưa Thuấn-Đế muốn nhường ngôi lại,

     Ngặt v́ DO nhẫn nại chẳng chịu tước công hầu,

     Hứa-Do đem các việc đuôi đầu,

     Sào-Phủ rơ bèn cỡi trâu lên ḍng nước.

     Suy kim cổ ai là người tài ba thao lược,

     Đến nỗi nầy mà chưa hấp thụ được mối Đạo Huỳnh!

     Bến Ô-Giang Hạng-Sở liều ḿnh,

     Câu đểu-giả mà Giái-Tử-Thôi phải lụy ḿnh nơi rừng ṭng bá.

     Ai là người trí thức chưa mau chơn quày quă,

     Hầu tránh cả cái nạn phong sương,

     Mến tương rau là mến cảnh Thiên-Đường,

     Mùi thực nhục ấy vào phương hỏa-ngục.

     Tiếng châu ngọc đă tiêu ṃn cọ bút,

     Lời triết-minh trong đục, mấy kẻ tri tường?

     Vận Niết-Bàn bủa khắp bốn Trời phương,

     Khêu đuốc tuệ của Trương-Lương làm gương cho hậu thế.

     Lăo xót bấy cho đời bao xiết kể,

     Cạn văn từ mà đời chưa để đặng nơi ḷng,

     Lăo ước mong: chư đạo hữu cố công,

     Bởi ít ai đặng như ḷng người thuở trước.

     Đường náo-nhiệt a lũi-lầm vô bước,

     Nẻo Tiên-bang nào hưởng được hạnh phước thanh nhàn,

     Sớm chiều trưa đang say ngủ mơ-màng,

     Tiên Thánh Phật đă kêu vang mà chưa chịu thức!

     V́ vật chất ở ăn giành giựt,

     Khiến gây nên cuộc chiến tranh, mạnh th́ c̣n hiếp bức kẻ yếu ngu hèn.

     Thấy ánh trăng đành nở phụ đèn,

     Hứng gió mát lại chê khen nơi quạt thế.

     Cảnh đàng qua Tây-Vức khuyên mau về kẻo trể,

     Cuộc sống đây phải chịu nào củi quế với gạo châu,

     Nghĩ thân tầm ngày đêm măi luống trông dâu,

     Đến khi thác rồi th́ tơ đâu dùng cho xă-hội.

     Xưa Tử-Lộ biết ḿnh rằng lỗi,

     Ai chỉ cho th́ cải hối xiết chi mừng.

     Chư hiền xem lại con chim ưng,

     Không ai nuôi dưỡng nó mà tự-do các rừng xanh bay dạo.

     Ḱa gà ở trong chuồng kề sẵn bên nước gạo,

     Mà cái sự chết c̣n chưa thấu đáo định ngày giờ!

     Giờ linh lặng-lẽ như tờ,

     Lăo vâng Thánh-Chỉ của Chưởng-Giáo Thiên-Tôn giáng đôi giờ khuyên thế sự.

 

Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh