Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO

 

Đàn Tư thời, ngày 30 tháng 2 Mậu-Thân (28-03-1968)

____________

NGUƠN-THỈ CHƯỞNG-GIÁO

      Tôn-Sư mừng chư hiền đồ! Khá thành tâm tiếp lịnh. Tôn-Sư báo đàn, thượng ỷ. Thăng...

(Tiếp điễn:)

ĐỘNG-Đ̀NH-HỒ TIÊN TRƯỞNG

      Tôn-Sư mừng chư đồ đệ, ban ân tọa thiền nghe Tôn-Sư tả Kinh.

Thi:

ĐỘNG ḷng nhớ đến đám quần-sanh,

HỒ điệp đời mê bă lợi danh,

ĐẠI giác ban ra ǵn mối Đạo,

TIÊN Ông giáng dạy khá thi hành.

Thi:

B́nh-Minh Đại-Đạo đă hoằng khai,

Khuyến thế lo tu để kịp ngày,

Sớm đứng ra vào khen cụm trước,

Chiều ngồi lui tới ngợi cḥm mai.

Thung-dung thong-thả mây giăng gộp,

Ngày tháng bơ-vơ thỏ ngậm đoài,

Thế sự không tâm lưu luyến ái,

Ḿnh ta đạo-đức mặc cao bay.

Thi:

Cao bay trăm tuổi có chăng là,

Cái khổ tử sanh, cái nạn già,

Quanh quẩn ở trong ṿng nửa sáu,

Bôn xu, dường thể bóng th́u qua.

Vân du Nam Bắc không phiền muộn,

Ngoạn cảnh trần gian thế giái là,

Cái bước phong trần xem ngắn ngủi,

Phủi tay ḍng nước lánh can-qua.

Thi:

Can-qua lánh tục học Nhan-Hồi,

Biển ái thuyền qua lượn sóng nhồi,

Bầu nước đai cơm tâm đổng đẳng,

Câu thi lối phú dạ hằng ngui.

Không nghe tiếng tục cho rằng điếc,

Chẳng thấy tài danh ấy lại đui,

Thường bửa thung dung đôi bó củi,

Tự-do thong-thả đứng đi ngồi.

Thi:

Đi ngồi thong-thả một ḿnh ta,

Ngao ngán cho thân tuổi sắp già,

Dưới bóng tùng che chim luyện líu,

Trên bàn thạch động mấy cḥm hoa.

Cờ Tiên lúc hứng vầy nên bạn,

Rượu Thánh hồi vui lại xướng ca,

Phú quí công hầu xem ngán nhỉ?

Khuyên nhau tu niệm lánh phồn-ba.

Thi:

Phồn-ba các trẻ giởn chơi nhau,

Cái khó hèn sang với cái giàu,

Của quí Thạch-Sùng bao thế nă,

Gương hiền Sào-Phủ lại càng cao.

Dấu xưa tích cũ c̣n nêu sử,

Tỉnh thế đời nay chẳng khác nào,

Cuộc thế xây vần xem áy-náy,

Tâm cho thanh bạch dạ đừng xao.

Thi:

Đừng xao-lăng tánh ớ chư nho,

Biển ái khuyên nhau hăy rán ḍ,

Từ-Hải nghênh-ngang trong bốn cơi,

Trương-Lương dâng dép há danh tho.

Đời hay bịa đặt, đời tai biến,

Đạo phải ch́u theo, Đạo rán ṃ,

Một kiếp sanh tồn như chớp nhoáng,

Phủi tay trả sạch rảnh thân tṛ.

Thi:

Thân tṛ nặng nợ gánh quần thoa,

Mối Đạo Trời khai nước Thánh ta,

Hai chữ cang-thường dằn khúc nước,

Một câu trung-hiếu dựng muôn nhà.

Chở bao nhiêu Đạo thuyền không khẳm,

Bằng mấy lời vang, bút chẳng tà,

Cân cả ḷng nhơ muôn thói bạc,

Trời gần chẳng phượng, phượng Trời xa.

Thi:

Trời xa tâm vẫn có bao nhiêu,

Dắt bạn đồng song hứng cảnh chiều,

Sớm trắng ḷa in trên mặt nước,

Chiều ầm như sóng bủa đ́u-hiu.

Vang tai nghe rơ đời than-thở,

Liếc mắt vừa xem thế sự tiêu,

Ba bốn khuyên ai lo niệm Phật,

U ơ chi nữa thoát tiêu-diêu.

            Vậy Tôn-Sư ban ân tiếp lịnh, Tôn-Sư điễn hồi thượng giới...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh