Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO

 

Đàn Ngọ-thời, ngày 29 tháng 2 năm Mậu-Thân (nhằm 27-3-1968)

____________

(Tiếp điễn:)

NGĂ THẦN-OAI VIỄN-TRẤN QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN

      Ta vâng lịnh tả Kinh. Ta mừng chung tam ban an tọa.

Tiếp thi bài:

       Bộ Xuân-Thu nằm ḷng vẹn giữ,

       Sống phải lo cư xử cho tṛn,

              Đối cùng với nước với non,

Sao ra nghĩa khí ḷng son một màu.

       Lăo cũng biết ơn Tào trọng đăi,

       Nên Lăo lo giữ ngăi vẹn toàn,

              Một ḷng chánh khí trung can,

Đệ huynh thảo thuận không màng tử sanh.

       Nhắc tích xưa hùng anh quân tử,

       Sống phải lo cư xử với đời,

              Sáu mươi ba tuổi ṃn hơi,

Quyết đem thân thể trải nơi chiến trường.

       Gẫm cuộc thế nhiều phương tranh đấu,

       Rốt cuộc rồi ai dẫu cao bay,

              Dẫu nằm trên đống tiền tài,

Quá thân đau đớn có ngày suy vi.

       Lăo nhắc đến nhiều khi đau đớn,

       Sống trong trần nhơ bợn lắm ru,

              Lăng-xăng thân cũng chôn bùn,

Líu-lo cho lắm ngày cùng cũng không.

       Gẫm cuộc thế trần hồng khổ hải,

       Gặp Đạo rồi quấy phải đừng phân,

              Sớm hôm mơ Thánh chuông Thần,

Từ-bi niệm Phật chuỗi lần khỏe ru.

       Đường cương tỏa sương mù tuyết bủa,

       Chốn phồn-ba mây tủa khói giăng,

              Nước non chi lắm rộn ràng,

Lao tâm tiêu trí khổ nàn hỡi ai!

       Nương ánh sáng Cao-Đài đi tới,

       Dù khổ lao thân gởi cho Thầy,

              Miễn đừng vướng nợ trần ai,

Khổ tâm một lúc muôn ngày hiển vang.

       Chớ b́ Lăo quá quan trảm tướng,

       Chớ phân th́ Lăo chẳng trường chay,

              Sát nhân hại vật làm oai,

Lăo đây trí đủ đa tài ghe phen. (Cười!)

       Xem các đệ chưa quen trung-tín,

       Lại cái tâm chẳng định nơi nào,

              Một ḷng kết nghĩa vườn đào,

Không hề quên bạn, nỡ nào quên dân!

Thăng...
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh