Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO

 

Đàn Ngọ-thời, ngày 29 tháng 2 năm Mậu-Thân (nhằm 27-3-1968)

____________

NGUƠN-THỈ CHƯỞNG-GIÁO

      Tôn-Sư mừng chư phụng thừa, khá thành tâm tiếp lịnh Tam-Trấn lai đàn tả Kinh. Tôn-Sư điễn hồi Tiên cảnh...

(Tiếp điễn:)

Thi:

Ṭng xuất công ly Tử Đạo truyền,

Nhứt nhơn kiểm điểm phục huờn nguyên,

Phách cơ vô tử tùy nhơn biện,

Đại-Đức Tiên-Ông chỉ diệu huyền.

      Chiết tự khả tri:

      LƯ-THÁI-BẠCH, Bần-Đạo ban ân lành chư phụng thừa.

      Giờ lành Đức Chí-Tôn tả quyển Kinh B́nh-Minh Đại-Đạo, Lăo thừa cơ tỏ vẽ ít hàng.

      V́ phần đông chư hiền hay trách cứ Thần Tiên, cho rằng Thần Tiên phải thua chánh-trị, v́ không cho biết trước điều tai biến để chư hiền có đủ thời giờ thoát thân ngoài thời sự. Nay Lăo triết luận đôi đề: Đạo là Đạo, chánh-trị là chánh-trị, không chi liên hệ mà chư hiền măi hoài cảm. Trong kỳ hạ nguơn, Lăo giáo Đạo nơi Việt-Nam th́ dân Việt-Nam lấy làm hạnh phúc; c̣n thời cuộc biến động, cơ đời đổ vỡ, đó là cơ tiến hóa của Đạo: chư hiền nên tô bồi âm chất, lập công đức cho nhiều để chờ ngày phục vị, chớ nên dụng phàm tâm phiền trách th́ sự tiến hóa của chư hiền trở nên vô bổ vậy.

Bài:

       B́nh-Minh Đại-Đạo qui nhứt bổn,

       Khí Tiên-Thiên hiệp cốn Hư-Vô,

              Từ đây Đạo sẵn bản đồ,

Noi theo cho đúng hư-vô thật hành.

       ớ nhơn sanh đường quanh nẻo tắt,

       Nương náo nhau d́u dắt qua truông,

              Gặp cơn Đạo chuyển chớ buồn,

Thiên thu vạn cổ được nguồn Đạo Tiên.

       Nghe Lăo khuyên đừng phiền phức măi,

       Việc tu hành tà vạy bỏ đi,

              Trước lo công quả hành vi,

Sau lo âm chất kịp kỳ Long-Hoa.

       Sẽ gặp Cha chung nhà trọn Đạo,

       Trai đức hiền, gái thảo lưu trinh,

              Chớ than rằng phận bố ḱnh,

Lăng-xăng rộn-rịp quên ḿnh người tu.

       Uổng công phu mấy Thu chay lạt,

       Rủi một giờ tan nát, nát tan,

              Đêm sầu ngày luống thở than,

Tuyệt vô hy vọng ôm mang nợ đời.

       Máy tắt hơi c̣n phơi thân thể,

       Đến thác rồi hỏi kể ra chi,

              Tu cho trí-huệ hành vi,

Độ nghiệp ngu xuẩn tham si của trần.

       Tu bố thí người cần nhơn đức,

       Độ nghiệp tham giành giựt ở ăn,

              Tu cho tinh tấn trăm hằng,

Độ nghiệp lười biếng thế rằng dại bao.

       Hỡi nhơn-sanh sửa trau tâm tánh,

       Để trở về Tiên cảnh tiêu diêu,

              Sớm phơi nắng buốt mưa chiều,

Hỏi bao nhiêu tuổi chịu nhiều khổ lao?

       Cuộc thế vẫn tả sao cho xiết,

       Gẫm đời c̣n mê miệt phù hoa,

              Áo cơm nợ nước ơn nhà,

Tu sao vẹn vẽ tề gia Đạo Thầy.

       Cuộc xáo trộn Đông Tây Nam Bắc,

       Cảnh khổ này chưa ắt là thôi,

              Trong ṿng hoàn cảnh kéo lôi,

Kẻ tham lam vẫn ưa mồi ngọt ngon.

 

      Vậy phụng thừa, chỉnh tề tiếp lịnh Chí-Tôn. Bần-Đạo điễn hồi Tiên cảnh. Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh