Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO

____________

THÁNH TỰA

(18 - 2 Mậu Thân)

Thi:

THANH thanh nhựt nguyệt chiếu trùng Thiên,

PHONG vơ danh lưu hạ thế tiền,

ĐỒNG đạo tiếp nghinh ban Thánh bửu,

TỬ lai báo hỷ lịnh Hoàng-Thiên.

      Tiểu-Thánh mừng chư Thiên-mạng tam ban đàn tiền, đắc lịnh tiếp khai. Chiếu sắc Mẫu-Từ triệu Ngũ-Sắc Tường Vân, năm vị thay mặt đến Bửu-Điện trung đàn hầu lịnh.

      Khi tiếp lịnh, nam nữ tam ban đều tọa vị bế quan để tiếp lằn điễn quang của Từ-Phụ ban bố nghe. Khi tiếp lịnh, ba hồi chuông tỏ ḷng kính trọng.

      Vậy Tiểu-Thánh báo đàn, tiếp lịnh. Thăng...

(Tiếp điễn:)

Thi:

NGOẠN cảnh trần gian xuất chiết vương,

NỮ thai cẩm tú điểu phi thường,

PHẬT năng nhơn xuất trung kỳ bổn,

TÔN Giáo hoằng khai độ tứ phương.

      Ngă NGUƠN-THỈ THIÊN-TÔN CHƯỞNG-GIÁO, mừng chư hiền đồ.

      Giờ chót chư hiền đồ được tiếp nghinh Long-giá ban hành Thánh Tựa. Tôn-Sư vận dụng báo đàn để Phật Tiên ngự thế hoàn thành Kinh bửu.

      Vậy Tôn-Sư xuất ngoại, tiếp lịnh Từ-Phụ hạ trần. Thăng...

(Tiếp điễn:)

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

TÁ DANH CAO-ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

      Thầy các con! Cha linh hồn mừng chung các trẻ. Vậy các con an tọa định thần nghe Thầy ban sắc.

      Này các con! Các con có biết Thầy lao khổ v́ các con chăng? Đạo bất quá nhơn tâm chi sở dục, mà các con buồn trách đến Thầy.

      Nay giờ chót, Thầy ban cho các con quyển Kinh “B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO”. Các con tầm nội dung chơn lư mà thừa hành. Các con vẫn biết: Lời xưa Thầy đă tiên-tri: “Đạo không thành, tiên-tri phải hoại; Đạo không thành là tại các con.”

      Nay, Thầy ban cho các con ân huệ tại trần, những con đă thừa hành sứ mạng. Các con đă biết: giữa thời cuộc phong ba trào lưu chinh đổ, đó là bởi máy Thiên-Cơ. Thầy ước mong cho các con: Từ đây đă thẳng vào đường quang minh chánh đại th́ mới mong hấp thụ nơi cơi hư linh. Chữ “B̀NH” là giữa lúc sáng khai mối Đạo, con đang gặp buổi thạnh hành, sau sắp chinh nghiêng, rồi sẽ đến lúc huờn nguyên nhứt bổn. Bởi câu:

Chơn giả nan phân vô thế lộ,

Công hành đa thiểu vị nhơn cao.

      Chữ “MINH” có nghĩa là:

Thanh Phong nguyệt chiếu Cơ-Quan đại,

Yểu-yểu chơn như bất khả truyền.

      Vậy giờ chót, Thầy giải bày Thánh Tựa, sau chư Tiên lai đàn diễn tả. Các con tiếp lịnh, Thầy hồi Bạch-Ngọc. Thăng...

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

      (Tiếp điễn:)

NGUƠN-THỈ CHƯỞNG-GIÁO

      Tôn-Sư báo đàn, tiếp lịnh Tam-Giáo hạ trần. Tôn-Sư điễn hồi Tiên cảnh. Thăng...

      (Tiếp điễn:)

Thi:

THÔNG lư cơ quan mối Đạo Cao,

THIÊN nhiên dĩ định có sai nào,

GIÁO dân chủng loại xem buồn bă,

CHỦ một Tiên-Ông hỏi mấy màu.

      Mừng chư hiền đồ.

Bài:

       Ngồi động báu xem Kinh Chơn Thánh,

       Lại phút đâu lịnh Thánh-Chỉ truyền,

              Tá cơ giáng bút đàn tiền,

Phê Kinh Đại-Đạo sĩ hiền khá xem.

       Lăo ngao ngán đỏ đen thế sự,

       Thuở Phong-Thần đôi chữ rạnh bia,

              Hữu căn mau trở lộn về,

Vô duyên quanh quẩn tư bề khổ thân.

       Đạo Kinh sám muôn phần bày tỏ,

       Ngán cho đời chẳng có tuân theo,

              Quá giang chưa khỏi buông lèo,

Đắm ch́m bể ái, nước bèo linh đinh.

       Nay mừng gặp B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO,

       Chỉ con đường chánh giáo năng tu,

              Từ đây liên tiếp mùa Thu,

Thạnh hành Đạo-Đức đường tu vững vàng.

      Tiếp lịnh. Tôn-Sư điễn hồi Tiên cảnh. Thăng...

(Tiếp điễn:)

Thi:

B̀NH định nhơn tâm dụng pháp mầu,

MINH truyền thế giới luyện đơn châu,

ĐẠI đồng chủ nghĩa triều nguơn hội,

ĐẠO đức thanh cao đạt lư mầu.

      LƯ LĂO TỬ, Tôn-Sư mừng hàng đệ tử.

Bài:

       Ngồi luyện thuốc trường-sanh bất-lăo,

       Kế phút đâu Nguơn-Thỉ thỉnh già,

              Giáng đàn mừng hội Long-Hoa,

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO diễn ra khắp cùng.

      Tiếp lịnh. Tôn-Sư điễn hồi Tiên cảnh. Thăng...

(Tiếp điễn:)

Thi:

B̀NH đẳng nhân-sanh buổi đạo nầy,

MINH truyền Chơn-Giáo khắp Đông Tây,

ĐẠI đồng phán đoán B́nh-Linh hội,

ĐẠO đức năng tu sẽ gặp Thầy.

      Ngă KHỔNG-PHU-TỬ, chào chư đồ đệ.

Bài:

              Cơ quan nay đă triết minh,

Hội đồng Thánh Phật tả Kinh đôi hàng.

       Xem nhơn loại Đạo tràng đâu tá,

       Kế thiện-căn sa ngă tinh thần,

              Nh́n xem Thập-Nhị Long-Vân,

Nhơn-sanh hao hết tám phần c̣n hai!

       Đành nỡ để ngơ tai bít mắt,

       Để đi theo ngă tắt đường quanh,

              Thiên-cơ mấy kẻ lo hành,

Buông trôi Đạo cả phải đành nguy nan.

      Tiếp lịnh. Tôn-Sư phản hồi thượng cảnh. Thăng...

(Tiếp điễn:)

Thi:

B̀NH cơ Đạo chẳng có bao lâu,

MINH nguyệt sáng soi quả địa cầu,

ĐẠI giác chơn-như cơ tái lập,

ĐẠO truyền bủa rải khắp năm châu.

      SĨ-ĐẠT-TA, Bần-Đạo mừng chư chúng sanh đẳng đẳng.

Bài:

       Cơ Đại-Đạo từ đây khai hoát,

       Khuyên chúng sanh chay lạt rèn trau,

              Sửa tâm chơn chánh mau mau,

Chớ mê vật chất sa vào hiểm nguy.

       Đạo tuy khổ vô vi bao sá,

       Cơ hữu h́nh khảo cả chúng sanh,

              Biết bao nhiêu kẻ tu hành,

Biết bao nhiêu kẻ lợi danh bỏ Thầy.

       Cơ phổ hóa Đông Tây hiệp tái,

       Lúc suy vi trở lại thạnh hành,

              Lần tay xem thử nhơn sanh,

Để coi đạo đức tu hành bấy nhiêu.

      Tiếp lịnh CHÍ-TÔN hạ thế. Tôn-Sư phản hồi Cực Lạc. Thăng...

(Tiếp điễn:)

HUYỀN-KHUNG-CAO THƯỢNG-ĐẾ

      Thầy mừng chung các trẻ! Các con an tọa nghe Thầy tả:

Bài:

       Đạo sắc chuyển từ niên Giáp-Tư,

       Máy cơ quan Thầy chỉ cho Chiêu,

              Để đem phổ độ dắt d́u,

Cho nhơn sanh đặng bái triều Tiên-Ông.

       Qua Bính-Dần vừa xong mối Đạo,

 Chiêu, Kỳ, Trung, Sang, Thảo, Hoài, Minh,

              Thiên-Cơ chuyển vận th́nh ĺnh,

Tắc, Cư phụng sự TỔ-Đ̀NH TIỀN-GIANG.

       Đạo sắc chuyển chưa an nhơn loại,

       Thầy chuyển Chiêu lập phái CHIẾU-MINH,

              Phùng Ca lănh lịnh Thiên-Đ́nh,

Lập MINH-CHƠN-LƯ phục b́nh ngũ-chi.

       Ngày Đại-Đạo Tam-Kỳ chưa vững,

       Cơ rẽ chia kẻ đứng người đi,

              Trang, Tương thọ sắc lịnh th́,

Lập cơ CHỈNH-ĐẠO kịp kỳ Hoa-Long.

       Đạo gặp buổi long đong gay gắt,

       Hỡi này con tai mắt của Thầy,

              Vận hành cơ Đạo chuyển xây,

Nhơn-sanh hấp thụ Đạo Thầy tràn lan.

       Thiệu với Phát măi đang toan tính,

       Thấy chinh nghiêng lo chỉnh cơ quan,

              Đem về nơi chốn Hậu-Giang,

Lập MINH-CHƠN-ĐẠO có Quang trợ vào.

       Thầy nghĩ đến biết bao chua xót,

       Cũng chung nhành trái ngọt trái chua,

              Đem gieo hạt giống nên mùa,

Chín sau cùng trước hơn thua rộn ràng.

       Ṭng, Ty thấy cơ quan nguy biến,

       Nh́n chúng sanh một kiểng nhiều quê,

              Tính đem mối Đạo gom về,

TIÊN-THIÊN thành lập bốn bề phổ thông.

       V́ nhơn nguyện Thiên tùng độ chúng,

       Nào hay đâu tiêu chuẩn quí quyền,

              Đạo Thầy vừa mới vẹn yên,

Bộ, Thanh lănh lịnh lập riêng TRUNG-H̉A.

       Thêm Nhuận, Ruộng truyền ra rẽ phái,

       Thầy lụy sa nhơn-loại biết bao,

              TÂY-TÔNG Tài cũng đem vào,

LIÊN-ĐOÀN ĐÀI-GIẢN một màu BẠCH-Y.

       Thầy chuyển vận trường thi nguơn hội,

       Cho chúng sanh sớm tối lo toan,

              CAO-ĐÀI HỘI-GIÁO sắc ban,

Phượng, Thơm lănh lịnh lập tràng thi công.

       Nơi TỔNG-HỘI Quế, Long nhơn nguyện,

       Thiên cũng tùng nhơn chuyển ra sao?

              Qui nguyên đậm nét tô màu,

Cũng trong Đại-Đạo Thiên-Tào chấm công.

       Thầy nhắc đến gan đồng chua xót,

       Mà sao con đắng ngọt măi chia,

              Con ôi! lớn nhỏ mau về,

Qui-nguyên căn bổn đề huề như xưa.

       Thầy ân xá tam-thừa chế giảm,

       Hỡi con ôi! lănh đạm dứt đi,

              Vẻ-vang hai chữ Tam-Kỳ,

Sao rằng Đại-Đạo măi th́ tiểu tâm?

       Đạo tính đă nhiều năm th́ có,

       Sự hành vi chưa rơ đầu đuôi,

              Để cho con phải bùi ngùi,

Lao tâm tiêu trí bao hồi đó con.

       Chuông cảnh tỉnh boong-boong giục thúc,

       Trống Lôi-Âm tiếng giục mê trần,

              Làm sao minh-đức tân-dân?

Chỉ ư chí thiện tao tân cộng-ḥa.

       Vậy mới đẹp ḷng Cha một thuở,

       Sao đáng trang nên Sở qui Tần,

              Để ra giúp ích lợi dân,

Đạo giàu đức mạnh tu thân vững vàng.

       Nay Thầy đă đôi hàng phân giải,

       Học B́nh-Minh lẽ phải ghi xương,

              Đem ra thi thố khoa trường,

Đức tài vĩnh viễn an khương tấn hành.

       Đạo càng chuyển nhơn-sanh càng khổ!

       Nên tầm phương phổ-độ lưu thông,

              Đến ngày phán đoán đại đồng,

Thước khuôn Thầy nắm, con hồng chốt then.

       Thấy cuộc thế đỏ đen ham muốn,

       Nào đỉnh chung lôi cuốn trong trần,

              Lo sao là hạng con dân,

Buông trôi Đạo cả lănh phần đớn đau.

       Nhắc từ khúc gan xào ruột héo,

       Dạy từ câu mấy nẻo tang thương,

              Đạo Thầy không phải qua đường,

Chính Ṭa Tam-Giáo gom trường ứng thi.

       Thầy v́ quá từ-bi, bác-ái,

       Hết tiếng khuyên lẽ phải đường ngay,

              Diễn phô hai chữ Cao-Đài,

ớ con phấn khởi có ngày nên danh.

       Nay giờ chót thật hành chơn lư,

       Dạy các con suy nghĩ cho xa,

              Nước non đạo-đức chung nhà,

Dân là dân quốc, Đạo là Đạo chung.

       Măi riêng rẽ băo bùng chích măi,

       Cho rằng ḿnh đó phải đây không,

              Nền Thiên-Đạo chuyển Đại-Đồng,

Ngọn cơ Thầy điểm gạn ḷng công phu.

       B́nh-Minh Đạo đường tu giọi bóng,

       Chiếu khắp nơi lộng lộng phương Nam,

              ớ con chớ gọi hoa-đàm,

Tỏ khêu ngọn đuốc lên làm Phật Tiên.

       Con lao khổ Thầy yên sao đặng,

       Con dại khờ Thầy chẳng thương sao?

              Thấy vầy Thầy động ḷng đau!

Công-phu một thuở tương rau hết rồi.

       Sớm đi đứng nằm ngồi than thở,

       Con mang câu nặng nợ trăm hằng,

              Trong đời con luống ở ăn,

Đẩy xô níu kéo c̣ng trăn tội tù.

       Tầm đạo-đức cần tu quí giá,

       Vàng ch́m nơi biển cả ai tầm,

              Trong đời mấy bực tri âm?

Thế gian mấy kẻ hữu tâm mấy người?

       Sớm than khóc, chiều cười vui thú,

       Vậy con cho là đủ đời con,

              Nào là nước, nào là non,

Tiếng khen thế sự là con ma đời.

       Biết đạo-đức đừng rời tâm chí,

       Dầu đớn đau bao ví than-van,

              Đạo tâm nơi cơi Thiên-Đàng,

Chùa cao cột lớn, Phật vàng chớ ham.

       Bậc Thượng-Thừa dù nam hay nữ,

       Để tâm Không hai chữ vô-vi,

              Âm thinh sắc tướng làm chi,

Hữu h́nh hữu hoại, có khi ră rời.

       Đạo muôn sách do nơi tâm điểm,

       Rèn tinh anh tháo luyện cho nhuần,

              Khươi đèn Thái-Cực sáng trưng,

Thượng-Thừa con hăy khá tuân lời Thầy.

            Giă từ, Thầy hồi Bạch-Ngọc. Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh