Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

BÁT BỘ CHƠN KINH

 

 

Bát tú khai môn chiếu thạch kỳ

Bộ đài vơ sĩ hộ công phi

Chơn truyền thủy hỏa trừ  tai ách

Kinh kệ pháp khoa đoạt phẩm vi.

 

TỰA

 

      Bát Chơn Kinh bửu linh ngọc bản,

      Chiếu thạch Long Vương tạn phong vân;

           Thần thiên linh pháp Long Thần,

Xá châu Ngọc thố vương hầu ngọa dân.

      Bửu Đồ Thơ chiếu phân tam cảnh,

      Độ Huỳnh Long chúa Thánh Thanh Quân;

           Kiêm chân Bát Bộ Đài Quan,

Phụng thừa Thiên Mạng chỉnh đàng nghiêm quân.

      Truyền thế lực tam tuần khai thế,

      Cửu Đài Môn tạo chế minh truyền;

           Tam Hoàng Ngũ Đế phát nguyền,

Tam gian hiệp nhứt đảo huyền sanh linh.

      Nên vơ trụ linh chinh hoàn vũ,

      Hội chơn linh lạc chữ Đại đồng;

           Trung gian xuất hiện cuồng phong,

Thiên La Bát Tú thủy hồng độ tai.

      Án Thiên Vương quả đài Đại Việt,

      Thâu ngũ châu pháp triệt thần thông;

           Minh Sư đoàn thể đảo bồng,

Tứ gian ngũ chuyển huyền công mật truyền.

      Lịnh Thượng Phụ phát miền cứu thế,

      Ngũ hành thâu trừ kế yêu vương;

           Ngũ Lôi thọ sắc Ngọc đường,

Khử trừ điện súc biên cương rọi đàng.

      Quyền Di Lạc chủ ban Đại hội,

      Hội Long Hoa giềng mối tam nguơn;

           Thân kim, mộc, thạch, thanh sơn,

Án Chân Linh Tử ngọc đờn vịnh thi.

      Quyền Thái Thượng nhị kỳ Giáo Chủ,

      Đến hạ nguơn minh chú pháp truyền;

           Tam nguơn thời thế truyền hiền,

Bản đồ Bạch tự chí thiền măn phi.

      Văn Khổng Thánh huyền vi trừ khử,

      Xuất Thánh Nhơn bạch tự qui nguyên;

           Thần Kỳ ánh lộ Thiên Tiên,

Đê đầu vọng khấu phước hiền Việt Nam.

      Quyền Thái Bạch phạt răn trừng tội,

      Kiêm Giáo Tông chủ hội B́nh linh;

           Linh đơn nhỏ bịnh ngục h́nh,

Khẩn nguyền luân chuyển Trời chinh nguyệt hồng.

      Nhựt đă trở về đông nhựt chiếu,

      Quan Thế Âm huyền diệu linh mầu;

           Án thâu Bát Bộ ngũ châu,

Khai môn tập luyện công hầu lịnh ban.

      Quan Thánh Quân thanh long trừ khử,

      Thâu long thần thần súc sắc ban;

           Thanh long chiếu diệu hào quang,

Châu tinh thất đẩu bửu toàn linh thiêng.

      Bản Đồ Thơ lịnh truyền Tam cơi,

      Tớt (?) đồng bào t́m cơi thiện chơn;

           Huỳnh Đ́nh luyện bộ Đài sơn,

Phục b́nh lạc nghiệp phụ ơn Vương Hoàng.

 

(Ngày mùng 1 tháng Sáu Giáp Tuất, Hồng Quân Lăo Tổ cho)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh