Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

 

CÔNG B̀NH * BÁC ÁI * TỪ BI

 

 

BÁT  BỘ  CHƠN  KINH

 

Ngày in kinh, mồng một tháng Tám

Năm Giáp Tuất

1934

 

Trích lục, ngày 29 tháng 6 Đinh Hợi

Biên Ḥa ngày 15 Auôt 1947

 

 

KINH ẤN TỐNG KHÔNG LẤY TIỀN

 

Trong lúc tụng kinh này phải ăn chay, và phải đủ nghi lễ: hương, đăng, trà, quả.

 

 

IN LẠI NGÀY 15 THÁNG TÁM ẤT MÙI

Ḥa   Hưng, ngày 4 Juillet 1955

Công NGHIỆP

 

 

 

Tiên Thiên Đại Đạo

-----------

 

BÁT BỘ CHƠN KINH

 

LỜI TỰA ĐẦU

 

Phú lỐi văn

 

Ḱa kẻ thế tranh cạnh mùi thế,

Nọ người trần tranh chốn trần gian;

Hễ hở ra tàn sát bạo tàn,

Mượn gươm thịt giết giống da vàng là người máu thịt.

Nh́n cho kỹ nịnh nhiều trung ít,

Nên suy tồi thế sự dường bao;

Mấy mươi năm giọt máu đồng bào,

Đều thấm chảy theo kẹt đá bao ṿng nước thẳm.

Ôi! Trí thức không đem ḷng động cảm,

Cứ sớm trưa lịch lăm cảnh phù vân;

Bốn cửa thành lấn lấn chen chân,

Cứ mê mẩn theo mùi rượu thuốc.

Người nhiễm vào tâm cang chẳng thuộc,

Người nếm vào lại nuốt máu người;

Vơ trụ ôi! Nào lại đứng cười,

Hỡi quân tử! Sao c̣n giỡn chơi nơi quán sở ?

Nh́n ngũ châu thẹn càng mắc cở,

Kể mà ăn sống đỡ lo hành;

Sống làm sao được bản thạch đề danh,

Sống nhơ nhuốc, nơi ngục h́nh mau tự lấy.

Theo chú ư con đường tin cậy,

Mượn họa đồ là Bát Bộ Chơn Kinh;

Chỉ nguồn sông ngơ lộ thượng tŕnh,

Ai chẳng rơ phải vướng ḿnh nơi huyệt thẳm.

Tay chọc máu miệng càng hứng ngậm ,

Mấy ngàn năm phước rộng phục hồi;

Cái luân thường đem ra giễu thế cười chơi, 

Ôm tiết hạnh ra phơi đàng tống lệ,

Nên Trời Phật động ḷng đau xiết kể

Muốn tận tường xin coi kế tám quyển kinh sau.

 

TrưỜng Canh Lư Thái BẠch cho.

 

(Tiếp  điển:)

THI :

 

Bạch chơn hộ giá đức Từ ân,

Hạc trổi thanh thao réo khách trần;

Đồng sắc Tử Quân ôi! kiếp thế,

Tử sanh tên đạn nại v́ thân.

 

Chào chư Thiên mạng tịnh tâm tịnh đàn tiếp giá Phụ Hoàng cùng Tam Giáo ngự mà chứng kiến quyển “Bát BỘ Chơn Kinh”. Ta xin kiếu...

 

(Tiếp  điển:)

THI:

 

NgỌc châu tiền định “Bát chơn Kinh”

Hoàng thượng phân minh điểm Thánh h́nh

ThưỢng hạ điển quang minh Bát Bộ

Đế Thiên tường tất “Phổ Chơn Kinh”.

(Thăng...)

 

        (Tiếp  điển:)

THI:

 

DI LẠC chứng minh bổn chú đ́nh (thăng)

Tiên chơn THÁI THƯỢNG lộ minh tŕnh (thăng)

Văn Từ KHỔNG THÁNH tam đồng kiến (thăng)

Hớn Thọ QUAN THÁNH thọ chỉ linh (thăng)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh