Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

BÁT BỘ CHƠN KINH

 

 QUYỂN THỨ TÁM

 

Hớn Vơ triệt Tam Tần Bá Thục,

Quốc thái b́nh muôn vật hưởng nhàn;

Trên đầu đội chữ trung cang,

Ngực ghi Nghĩa khí Thánh Hoàng tạc phê.

Đời thái b́nh sum sê ṭng bá,

Chim thoát lồng nọ cá vượt sông;

Côn trùng điểu thú quốc hồn,

Hưởng đồng ơn cả Lạc Hồng an tha.

Năm tháng ngày mưa gió thuận hoà,

Trung nghĩa đoàn gian nịnh bất tồn;

Nhà nhà muôn họ đồng tôn,

Núi non tươi nhuận qui thôn phước đồng.

Mỗi Thần miếu ân hồng vơ lộ,

Trên trời thanh mây bố năm màu;

Hương trời sắc nước lao xao,

Rồng chầu hổ phục bệ trào mạng chơn.

Các thành ải phước ơn Chúa Tể,

Từ bé thơ chí kẻ lăo thành;

Trăm họ đặng hưởng công danh,

Phân làm hai ngă biên rành nữ nam.

Ngă Từ Bi Già Lam ấn chứng,

Lúc an cư ḥa thuận đệ huynh;

Vị nào lánh cơi triều đ́nh,

Lưu ly bồ liễu góc h́nh luyện chơn.

Th́ Thánh Thượng phê ơn ấn chứng,

Vịnh cốc nương tạm hứng Niết Bàn;

Dời chơn về cảnh Tư sang,

Non ṭng  đảnh bá thanh nhàn quả quang.

Ngả Trần Thanh giàu sang vinh hiển,

Hưởng lộc vua công chiến trận đồ;

Ngọc phù châu đái cơ mô,

Cung phi mỹ nữ tuỳ hồ vịnh thi.

Hưởng lộc nước trùng vi nghĩa chí,

Đấng anh hùng tri kỷ hai đàng;

Bước lên th́ sẵn có thang

Tạm nơi trung thế có thoàn chực đưa.

Chừng b́nh phục thượng thừa chế giảm,

Tự quyền người phước đạm hy sanh;

Muốn làm một vị công danh,

Thánh Hoàng hạ bút phê rành hai phan.

Nay ḷng đội Thánh Hoàng chín thuở,

Cảnh Nam Bang rỡ rỡ quốc gia;

Ngũ châu nhứt chủ an hoà,

Trắng, xanh, vàng, đỏ cũng là đồng tôn.

Xét kỹ lại giọt hồng huyết đỏ,

V́ luân thường xiêu đổ tranh giành;

Đến nay đại phước Châu Thanh,

Trị v́ trên dưới an ninh một bề.

Đầu trăm lạy Đông Tề chư tướng,

Cảm lê dân tá phước lập đời;

Dân an nước thạnh năm nơi,

Cửa nhà thành lũy tỏ ngời giăng giăng.

Đầu khấn bái Tây đàn Thánh Phật,

Đức Háo sanh muôn vật gội nhuần;

Luân thường sửa khúc Tân dân,

Đại đồng truyền bá cân phân ơn Trời.

Đầu vọng ngưỡng bắc vơi Thiên Địa,

Cuộc chiến tranh triệt vía thâu hồn;

Thập bát măi quốc cầu vinh,

Thành tŕ lạc nghiệp khương ninh mọi bề.

Đầu khẩn lễ Nam Tề văn vơ,

Công Thiên Tào Bắc Đẩu rộng sâu;

Muôn ơn từ tạ khấu đầu,

Đông, Tây, Nam, Bắc ngơ hầu tạ ơn.

Trấn bốn vị Đại Thần bốn hướng ,

Nay hoàn thành thọ hưởng danh phong;

Chơn Kinh Bát Bộ Đại Đồng,

Hoạ đồ chủ nghĩa vẽ ṿng tận tâm.

Vậy từ đây phăng tầm bước đến,

Khuyên nữ nam triều mến giống ḍng;

Chơn Thần chiếu sắc thọ phong,

Muôn nhà trăm họ phước đồng gội ơn.

 

- CHUNG -

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh