Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

BÁT BỘ CHƠN KINH

 

 QUYỂN THỨ BẢY

 

Nay đệ tử thượng tŕnh b́nh phục,

Khẩn Trai Tiên đưa bực Thiên Thơ;

Cúi đầu tạ lễ huyền cơ,

Cúi đầu từ tạ lụy rơi dầm dề.

Đưa Thượng Phụ năo nề giọt lệ,

Đưa Hồng Quân xiết kể rơi châu;

Đưa ngài Di Lạc năo sầu,

Đưa ngài Thái Thượng rơi châu tạ từ.

Đưa Khổng Thánh cung hư an tịnh,

Đưa Kim Tinh trọn lịnh Giáo Tông;

Đưa ngài Hớn Thọ lệ hồng,

Đưa Quan Bồ Tát đau ḷng xiết bao.

Đưa Thiên Vương hồi trào Thánh Thượng,

Đưa Thần Sơn Thần Tướng phản hồi;

Đưa Thần Hải Đảo lai ngôi,

Phong Thần Bổn Cảnh phục hồi Thánh ban.

Đưa Vạn Thánh Tiên ban thành lễ,

Đưa Đại Đồng tứ bể an thành;

Phong thưởng mỗi vị công danh,

Cúi đầu bá bái lạc thành Long Hoa.

Ơn Trời Đất cứu ta khỏi khốn,

Nh́n Đông Tây an ổn thái b́nh;

Thầy Ta từ giă Ngọc Kinh,

Trần thành buồn thảm lượng minh công đồng.

Nay bờ cơi Tây Đông ranh rấp,

Cả ngũ châu biện đặt chủ quyền;

Đê đầu từ tạ Vạn Tiên,

Chính đời Vương Bá ḷng thiền cách phân.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh