Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

BÁT BỘ CHƠN KINH

 

 QUYỂN THỨ NĂM

 

Án Bửu Đăng triệt hồn Phú Quốc,

Án Cực đồ thâu vật Côn Lôn ;

Án thâu Thế giái Quốc hồn,

Đă Thần bửu  kiếm thanh tồn nghiêm quân.

Hóa vạn tướng vang rân cuồng đảo,

Triệt chơn hồn kiếp đáo trận tiền;

Nghịch mạng Tam Pháp trừ yên,

Hô thâu triệt giáo vào tiền trừ an.

Hội Thượng giới Đại ban chúa tể,

Hội B́nh Linh hội đủ Đại Đồng;

Cả nghe kiểng lịnh hạ sang,

Tốc triệu hạ giái ngũ hàng Long Vương.

Thâu Hà Bá triệt nương Bát Tú,

Hội B́nh Linh hội đủ Đại Đồng;

Côn trùng thảo mộc tánh chung

Long Hoa kết quả yên hùng hội thi.

Đức thắng tài huyền vi chiếm bản,

Tài thắng đức trải đạn xông tên;

Báu linh chất chính đài đền,

Chân ngà thẻ bạc nh́n trên chập chồng.

Chờ ban thưởng hữu công hữu trận,

Chờ ban người nghĩa hận hy sanh;

Chẳng ly một mảy công danh,

Phước đồng thưởng vật tŕ thành khắc son.

Giọt nước thảm ḷng ṃn Thiên mạng,

Ráng nguyện cầu thâu cáng Thanh Long;

Châu linh chơn điển ngọc đồng

Muôn ngàn lỗi trước dạ hồng ăn năn.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh