Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

BÁT BỘ CHƠN KINH

 

 QUYỂN THỨ TƯ

 

Nhà nhà đều sùng âu Thánh Thượng,

Ngặt c̣n chờ Tứ Tướng Tứ Linh;

Ngộ Không đoạt bản Huỳnh Đ́nh,

Ưu thời mẫn thế luật h́nh bóng khơi.

Đầu trăm lạy Đất Trời nghiêng đổ,

May chuyển đời thế hộ Tân Dân;

Gạo châu báu nước lương Thần,

Đêm xông củi quế vịnh lần khắt khe.

Nếm mùi thế chua the chơn điển,

Lư Na Tra kiếp chuyển đằng vân;

Thái Công soạn bản Phong Thần,

Trận đài chín cửa thọ ân Vương Hoàng.

Đầu bái mạng lệ tràng lê thứ,

Ơn Từ Bi nhỏ chữ phê son;

Cửu niên diện bích Thần ṃn,

Trông người chẳng thấy đợi ḥn ḥn tan.

Án Thanh sơn tiêu tàn hoá hải,

Triệt Ngũ châu Tứ đại phụng thừa;

Thập Vương đài các đổng đưa,

Hóa Tam mụi hỏa phát thừa râng râng.

Hội Thủy Triều Long Vân chiếu giá,

Toán tiên tri cụm đá phun châu;

Đấu văn khắp hết điện chầu,

Tam thiêng Lục bá triệu bầu càn khôn.

Triệt Vạn Tiên mê hồn kiếp phá,

Nguyện Kiếm Thần chỉ đá đá tan;

Chỉ nước nước đặc băng ngàn

Chỉ rừng rừng cháy dẹp đoàn binh nhung.

Chỉ thiên hóa vơ hùng phong đổ,

Chỉ Bắc triều ngọa thổ khai thành;

Án Linh Thần kiếm bửu thanh,

Lịnh truyền thái giám dục canh trống hồi.

Nh́n cột đồng trổi ngôi bông trái,

Nh́n ngựa hồng gà gáy ó o;

Nước Nam ắt gặp con đ̣,

Gia vô bế hộ lần ḍ lưu ly.

Đầu vong tấu Huyền Vi Lăo Tổ,

Bố Thần công cứu chỗ da vàng;

Đắng cay gặp lũ bạo tàn,

Phước Trời cao rộng ngỡ ngàng chúng con.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh