Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

BÁT BỘ CHƠN KINH

 

 QUYỂN THỨ BA

 

Hóa diệu pháp phạt chinh thập bát,

Hóa đền đài luyện thập cửu ngôi;

Hạnh Huỳnh trương phất trống hồi,

Chung thinh đổ lịnh đuốc mồi giăng giăng.

Thượng Đại Kỳ Thần đăng chiếu giá,

Phát Tam thinh điềm lạ binh thương;

Chơn linh tá lập cột rường,

Thành Nam rạng tỏ đền Vương chói loà.

Nh́n thế thống lụy sa chưa định,

Xin thượng nhơn trung nịnh phân rành;

Biển kia mà nổi đá xanh,

Non kia thuyền bách phi hành an danh.

Hắc hổ ra tiến hành trừ khử,

Đoạt nam toan khắc chữ tự do;

Khuyên chư Thiên mạng dặn ḍ,

Tánh luyện quân tử lường đo từ lời.

Phụng chơn tâm thấu nơi Bạch Ngọc,

Từ Mạng Minh quân khóc dân rên;

Gia Tô giọt máu lập nền,

Cao Đài Vương Phụ nối nền sông Tôn.

Thâu vạn triệt côn lôn thần hội,

Thâu long giang cửu khối long oai;

Tiêu đầu lạng ngạch trừ tai,

Trừ yêu ngoại giáo triệt loài súc ma.

Án cửu gươm linh toà chớp chớp,

Án thất triều khí hợp hoàng công;

Càn khôn chủ tể công đồng,

Oai linh ứng hiện linh pḥng đỡ ngăn.

Lục nhỉ khử kỳ hồng Bạch Tự,

Bản kiêm châu phụng sứ lai triều;

Đông Phương Sóc triệt hiu hiu,

Đầu non nghe lịnh Thần triều cấp lai.

Vẳng ba hồi linh oai khánh đổ,

Vọng Lôi Âm Ngọc Thố thành châu;

Thập Bát Tinh Tú hạ chầu,

Linh tiên Bích viện sùng âu triệu Thần.

Pháp linh diệu trương hành Ngọc lộ,

Chiếm Bản đồ điển bố Thần quang;

Trừ  khử ác khí bạo tàn,

Dân an nước thạnh muôn ngàn lượng sâu.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh