Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

BÁT BỘ CHƠN KINH

 

 QUYỂN THỨ NH̀

 

Điện Thanh Hư lập ngôi Thái Bửu,

Nhị bộ chơn truyền cứu thanh đồng;

Đê đầu tấu thỉnh Thiên Công,

Oai linh ứng giá giải  ṿng triệt chơn.

Giọng linh trổi Thất Sơn lảnh lót,

Rỉ rả rơi từ giọt huyết hồng;

Thây phơi tợ núi chập chồng

Linh đao tả hữu chớp hồng giáp giăng.

Thảm bạch giáp hoá hằng hồng giáp,

Nguyện Thượng Hoàng ngự tháp đài linh;

Chúng con vướng lưới ngục h́nh,

Măn kỳ cúi lạy thượng  tŕnh bao dung.

Bố linh điển đỡ cung lánh đạn,

Nh́n ngai vàng chơn mạng vắng hiu;

Đê đầu cung thỉnh bái triều,

Đài Thần văn vơ khắp chiêu oai hùng.

Án yết Đế thập cung lục viện,

Án khai môn thập điện ứng hành;

Án nhựt, nhựt giả hồi minh

Án thân Cửu Khúc chơn tinh, tinh lờ.

Án nguyệt ảnh, nguyệt lờ chơn yếu,

Thâu thiện chơn bao chuyển Thần oai;

Án đông nh́n vắng anh tài,

Ơn nhờ Chưởng Lăo pháp đài tam sơn.

Trấn Ngũ Hổ ngũ long tịch tịch,

Điểm linh phù Hổ xuất khởi tiền;

Thiên Vương Lư Tịnh phụng truyền,

Hoạ niệm chủ ấn vô h́nh hằng sa.

Trừ sái đậu binh tà tướng quỉ,

Điểm Tam Thiên hoạ chỉ đao binh;

Tướng tinh Đại Thánh chứng minh,

Huyền công linh điển trợ h́nh khởi thương.

Châu Liên Tử địch cường tấn bộ,

Bạch Hổ oai thượng lộ phục ngôi;

Đông, Tây, Nam, Bắc đoạt rồi,

An cư lạc nghiệp điểm ng̣i binh đao.

Giọt lụy đổ ḷng đau thiết thảm,

Nay chúng sanh thảm đạm vọng cầu;

Cầu chư Di Lạc huyền âu,

Nguơn ba là thứ Thần châu đức ngài.

Xót đệ tử nghiên đài ngửa lũy,

Thất thập tam niên kỵ Lạc dương;

Mẫu quốc Tấn Tần đôi phương,

Khi trung thất lạc Chiêu Vương ách sầu.

Ḷng Trời Đất nỡ đâu ngồi ngó,

Để dân Nam rất khó sanh tài;

Hiểm eo ép chế sanh nhai

Sưu công c̣ng trói vào tay dân khờ.

Từ Bính Dần con thơ hối ngộ,

Tội muôn xe xin độ tội ngu;

Dưới quyền lại chịu lao tù,

Cha hiền xin cứu trăng thu ánh loà.

Đầu trăm lạy xin Cha Ngọc Đế ,

Mở cửa Trời lập thế Thuấn Nghiêu ;

Lạc cha con lại chích chiêu,

Luân thường tồi bại phần nhiều đó cha.

Xin phê chiếu lộn qua gặp đuốc,

Truông rừng thẳm cha thuộc dắt con;

Tầm nơi đài phụng châu son,

Gặp Vương Hoàng Thượng mất c̣n Quốc gia.

Án Kiết thủy mật đa hạ giái,

Thân huyền linh vào Thái Cực Đồ;

Muôn ơn Lăo Tổ triều đô,

Văn hùng vơ trị Hớn Hồ đáo lai.

Thất thập nhị trần đài hầu tướng,

Nguyện Văn Tuyên xuất hướng Bắc Đông;

Chơn linh cựu trị Hồng Mông,

Phước triều nhỏ phước thọ đồng toàn linh.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh