Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

BÁT BỘ CHƠN KINH

 

 QUYỂN THỨ NHỨT

 

Hóa ngũ bộ khoán Thiên khử Địa,

Bát bộ chơn hồng tỉa lê dân;

Hạ nguơn chiếm bảng Phong Thần,

Thần thông tam cơi Đại đồng hy sanh.

Luyện thuần thục ngũ hành Tam Bửu,

Cầu Minh Hoàng xuất cứu toàn linh;

Kim Châu Bát Tú ngục h́nh,

Nam Tào Bắc Đẩu, Vương Tinh hạ trần.

Chuyển lâm sơn phong vân thủy hỏa,

Toán tiên tri điềm lạ châu sa;

Thành tŕ Đại Việt ngân hà,

Cửu linh môn bế đợi ba lịnh truyền.

Chuyển càn khôn trở liền nháy mắt,

Nguyện chơn linh chớp nháng hành tŕnh;

Án khai Chơn Vơ tam thinh,

Ngọc Dương Quang Tự lộ tŕnh nhung thương.

Lê, Nguyễn tái hội Vương Vơ Trị,

Bắc, Đông quyền thập nhị khai thiên;

Thần kỳ phán đoán kiếp truyền

Hô phong hoán vơ núi nghiêng biển g̣.

Động Đ́nh Hồ chồng đo chất chứa,

Án Thần Hoàng hộ chữa Đài môn;

Văn ban vơ khúc thanh tồn,

Hồng Mông mẫn đạt quốc hồn sử sanh.

Thâu thế giái hiệp thành chánh giáo,

Thâu Ngũ Lôi kiếp đáo trận tiền;

Thâu Thần Bổn cảnh chứng miên,

Thâu Vương Thập Điện đáo tiền Long Vương.

Án trừ khử trung ương trấn nhậm,

Án Châu Linh bốn chấm ng̣i son;

Án linh Tinh tú Thần Non,

Án linh Thần Hải Thần Cồn đáo lai.

Thâu Bát Quái Ngọc Đài Châu Việt,

Nguyện Thượng Thiên trù diệt yêu vương;

B́nh phục bốn hướng tám phương

Phước đồng nhứt chủ trị vương Đại Đồng.

Đệ tử nguyện Nam, Đông, Tây, Bắc,

Chuyển huyền cơ đỡ ngặt dân hiền;

Muôn nhà trăm họ đảo điên,

Khấn đầu vọng bái Vương Hiền trị an.

Cửu Đài Môn ngày vàng cao trống,

Cả hoàn cầu sở vọng chúa minh;

Cửu long luôn giáp Chiếu minh,

Chờ ngôi Thiên Đế thượng tŕnh Triều Ca.

Cầu bá tánh mưa ḥa gió thuận,

Nguyện Huỳnh Long cám hứng Thuấn Nghiêu;

Lập nên thất thập nhị triều,

Đài Thần Văn Vơ mộ chiêu anh tài.

Nhờ phước rộng Cao Đài Thượng Phụ,

Phê chơn linh làm chủ quốc gia;

Điểm linh nhựt nguyệt bửu ṭa,

Thần thông biến hóa ngũ ṭa bửu châu.

Trừ tả đạo loạn đầu Triệt Giáo,

Trừ Tam Thiên chơn Đạo tranh vương;

Ngũ Lôi thọ mạng nộ cường,

Thủy Long vưng chiếu phun sương năo nề.

Nguyện ngũ long rỗngtrổi giọng,

Lịnh Tam Thanh sấm gióng ứng hành;

Huỳnh Long thọ chỉ chầu thành,

Xích long khởi động lướt tranh chơn thần.

Châu Long ẩn đài vân cứu thế,

Bạch Long giang tứ bể linh đinh;

Thanh Long thần kiếm triều đ́nh,

Hắc long chơn mạng Thánh minh phục ḥa.

Họa Tam Thiên trấn đà bốn hướng,

Niệm Huỳnh Đ́nh định chưởng đế thương;

Hậu tiền trung hiệp chủ đường,

Đê đầu vọng thỉnh Chiêu Vương hoàn thành.

Cầu thất thập Vương Tinh đoái tưởng,

Cầu tam thanh mở rộng hồng ân;

Đoái nhờ phước trận tam quân,

B́nh phục lê thứ hộ thân miên trường.

Cầu Thất Đẩu Tinh Vương tá thế,

Nguyện Nam Tào đồ đệ chứng tri;

Án khử Bát Thánh hộ tŕ,

Nguyên nhơn cửu nhị Phục Hy tích truyền.

Vọng cửu khúc Huỳnh Liên hạ thế,

Chơn linh mau lập kế phát truyền;

Nguyện cầu Thất Đổng Bát Tiên,

Khẩn cầu Đại Thánh Tề Thiên hạ trần.

Độ đệ tử khỏi ṿng hoạn hoạ,

Nguyện chơn kinh bảy đá ră tan;

Tướng sơn binh thủy Thần Hoàng,

Trục thâu tam cơi đáo tràng luyện binh.

Trục Long Thần hiệp tinh thần khí,

Trục chơn linh hiệp lư thân phàm;

Thanh Long nhờ phước Già Lam,

Đă thần mong ngưỡng luận đàm Thái Công.

Nguyện chín vị sao đồng hạ thế,

Triệt binh rồng tướng hổ ra oai;

Nguyện chơn mạng xuất động đài,

Long hoa bát bửu Thiên Thai tá trần

Trấn bốn vị Đại Thần bốn hướng,

Hoạ chủ phù tuất chưởng kinh châu;

Hoạ niệm Thái Ất chực chầu,

Thiện Tài Đồng Tử xá châu Long Kỳ.

Hoá Thái Cực lưỡng nghi đồ trận,

Hoá Châu linh hoạ chấn ranh phù;

U-minh nhựt xuất Bát Du,

U minh Thiên Địa niệm phù Thái dương.

Thâu nhựt nguyệt Tịnh đường Bát tú,

Triệt âm dương niệm đủ bảy ngày;

Long Hoa chiếu ánh Sơn Đài,

Thái dương ánh dọi hao ngoài chính phân.

Nay đệ tử nguyện cầu Thánh Thượng,

Nhờ Hồng Quân rộng lượng phê châu;

Long xa đệ tử chực chầu,

Bản đồ vô tự ngơ hầu chính ngôi.

Nguyện Tam Giáo phục hồi hải địa ,

Nguyện cơi bờ bốn phía rấp ranh;

Nguyện cầu lễ thứ an thành,

Muôn nhờ lượng cả phước thanh muôn đời.

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh