Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

         CẢM ĐỀ KHÓA HẠNH ĐƯỜNG 2003

          Cùng chư Huynh Tỷ khắp nơi,

Tụ về Thiên-Lư (1) học noi Đạo mầu.

          Chấp hành điều lệ trước sau,

Siêng năng học hỏi để trau thân ḿnh.

          Tu hành khổ hạnh đinh ninh,

Ngọc không mài giũa có minh bao giờ?

          Học thời không có bến bờ,

Nên ta không thể hững hờ học tu.

          Tu mà không học: tu mù,

Mù th́ ai lại công phu theo ḿnh.

          Ngày mai trời lại b́nh minh,

Học tṛ nay đă vào ḿnh Thiên-ân.

          Đàn anh dạy dỗ ân cần,

Những mong Huynh, Tỷ góp phần tương lai.

          Nay đà trách nhiệm lên vai,

Chúng ta đều đă cảm ngay trong ḷng.

          Linh sơn cốt nhục t́nh thâm,

Thương Thầy, mến Đạo, phương châm nằm ḷng.

          Muốn đem sở đắc phổ thông,

Làm cho thiên hạ, non sông thái b́nh.

          Ḷng tuy đă có đinh ninh,

Nhưng tài, đức, hăy hỏi ḿnh lại coi.

          Xin thưa rằng có ít oi,

Cho nên cần phải vun bồi sớm trưa.

          Thân mang trọng trách không vừa,

Thế Thiên hành hóa THẦY đưa ghi ḷng.

          Vào đời độ chúng lập công,

Coi chừng chúng độ hết mong thoát trần.

          Nh́n ḱa cửu nhị Nguyên-nhân,

Ngày xưa lănh lệnh Ơn Trên độ đời.

          Trải bao nhiêu kiếp luân hồi,

Vào trần mê mải quên nơi phản hồi!

 * * *

       Gương xưa đó người ơi nên nhớ,

       Ghi vào ḷng rằng chớ lăng xao,

               Nh́n ḱa Thiên-phục mặc vào,

Thần, Tiên tái thế khác nào là đây.

       Thân đă rạng tâm y mới đáng,

       Tâm thân tṛn như ánh trăng trong,

               Rán lo độ chúng trần hồng,

Người người tu niệm thoát ṿng tử sanh.

       Đời th́ vẫn cạnh tranh chém giết,

       Tâm không lành thù ghét lẫn nhau,

               Biết bao máu lệ tuôn trào,

Cạnh tranh chém giết không bao giờ cùng.

       Sắp gây cuộc hăi hùng trước mắt,

       Nên Đạo Trời có mặt kỳ ba,

               Công b́nh, bác ái đem ra,

Khuyên đời tu niệm kẻo mà diệt vong.

       THẦY giáng thế thật không như trước,

       Dụng huyền cơ từng bước lập thành,

               Cao-Đài Chơn-Đạo chỉ rành,

Thiên-phong, Chức-sắc, h́nh danh của Thầy.

       Cho nên nói thay Trời là vậy,

       Thực hành đi ḱa hăy Thiên-phong,

               Làm sao cho cảnh trần hồng,

Phục hưng Thánh-Đức là mong của THẦY.

 

Nam Mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

 

Trúc Sơn

 

(1) Thiên-Lư = Thiên-Lư Bửu-Ṭa

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh