Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Cảm tác Hạnh Đường

Rời khỏi trường thi nhớ bạn hiền,

Thiên Lư Bửu Ṭa giống cảnh Tiên,

Đêm đêm thanh tịnh chuông cảnh giác,

Ḷng tôi nao nức nhớ liên miên.

 

Lễ Sanh Ngọc Mắt Thanh

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh