Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Ngày 7 tháng 7 năm 2003

Nam Mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

Kính thưa Ngài Giáo Sư,

Kính thưa Ngài Giáo Hữu,

Kính thưa Ban Giảng Huấn,

Ngu muội Phạm Thị Lắm rất vui mừng và khích lệ được diện kiến quư Đại Huynh, Đại Tỷ và quư Hiền Huynh, Hiền Tỷ, Hiền Đệ, Hiền Muội bảy ngày trong khóa Hạnh Đường.

Đây là những ngày Long Vân Đại Hội có một đàn hạc trắng từ bốn phương trời bay về đông đủ để hầu dưới chơn Thầy Mẹ cho t́nh huynh đệ tỷ muội ruột thịt kết thành một khối đại linh quang của Đấng Hóa Sanh nơi Đền Bạch Ngọc.

Phạm Thị Lắm xin cúi đầu bái phục quư Đại Huynh, Đại Tỷ tài cao đức trọng, quư ngài như ánh nhiên đăng soi sáng! Mỗi câu giảng dạy của quư ngài như giọt nước ma ha cam lộ rót vào ḷng ngu muội. Đạo muội đây xin tạc dạ tri ơn.

Xin Đại Huynh, Đại Tỷ đi trước dẫn đàn em nối bước theo sau.

Nam Mô Diêu-Tŕ Kim-Mẫu Vô-Cực Đại-Từ-Tôn.

Đạo muội xin chơn thành cảm tạ quư Đại Huynh, Đại Tỷ trong khóa Hạnh Đường năm 2003.

Lễ Sanh Phạm Hương Lắm

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh