Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Những ḍng lưu niệm Hạnh Đường 2003

Giáo Sư Thượng Thành Thanh: Cảm tưởng Khóa Hạnh Đường

Đỗ Biên (Lễ Sanh Thượng Biên Thanh) T́m đến Hạnh Đường - Cảm nhận sau khóa Hạnh Đường

Phạm Thị Lắm (Lễ Sanh Phạm Hương Lắm) Những lời cảm tạ

Lương Thị Nguyệt (Quyền Lễ Sanh Lương Hương Nguyệt) Cảm tưởng

Nguyễn Văn Mắt (Lễ Sanh Ngọc Mắt Thanh) Cảm tác Hạnh Đường

Phạm Văn Thu (Lễ Sanh Thái Thu Thanh) Cảm đề khóa Hạnh Đường 2003

Cao Lương Thiện (Truyền Trạng Huệ Tánh) Họa vận: Cảm nhận Khóa Hạnh Đường

Nguyễn Tấn Linh (Lễ Sanh Ngọc Linh Thanh) Đôi ḍng cảm nghĩ

Cảm tưởng của các Huynh Tỷ trong đoàn Thiên Khai Huỳnh Đạo Lư Huyền Thông

Thư mời của phái đoàn Thiên Khai Huỳnh Đạo Lư Huyền Thông

Vơ Văn Hoàng (Lễ Sanh Thái Hoàng Thanh) Cảm tưởng

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh