Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

T́m  đến Hạnh Đường

Tại nơi đây, Thiên Lư Bửu Ṭa

Hạnh Đường khai mở đón thăng hoa

Học viên tham dự già cùng trẻ

Mọi phái, mọi chi chung một nhà.

 

Á, Úc xa xôi đến Mỹ, Âu

Mang theo sở nguyện tiếp Đạo mầu,

Để tâm tu học t́m bửu bối

Hành Đạo tương lai đạt sở cầu.

 

Sở cầu mọi lứa có khác nhau

Già mong tuổi trẻ hăy mau mau

Đem tài, đem sức xây dựng Đạo

Tuổi trẻ ước ao thống nhất đầu (*)

 

Ngày đêm sáng tối học với tu

Chẳng quản khó khăn quyết tiếp thu

Bao nhiêu giáo lư, bao nhiêu hạnh

Đầy ắp trong tâm, chẳng lăng xao.

                                                     Đỗ Biên

                                  Học viên Khóa Hạnh Đường 2003

(*) Đầu: vừa là thành phần lănh đạo các chi phái, vừa là công việc ưu tiên hàng đầu.

 

Cảm nhận sau Khóa Hạnh Đường 2003

                                               Tân Lễ Sanh Thượng Biên Thanh

Qua Khóa Hạnh Đường mở trí, tâm

Củng cố Đức Tin thêm bội phần

Trí sáng xét soi cơ mầu nhiệm

Tâm thành ứng xử độ tha nhân

Thiên Đạo gắng lo bồi hạnh đức

Thế trần giữ trọn vẹn tấm thân

Hành Đạo chủ tâm là phổ độ

Chẳng v́ phẩm tước với danh ân.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh