Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

ĐẠO CAO ĐÀI: MỘT CON ĐƯỜNG H̉A HIỆP

 

Tác giả: HT. BS. Bùi Đắc Hùm

(Bản dịch từ “CaoDai, a way to harmony”)

______  

Chúng sanh có khuynh hướng say mê vật chất và sanh nghịch lẫn nhau để tranh giành quyền lợi, bạc tiền, danh vọng vật chất và cũng v́ sự khác biệt Tôn Giáo, phong tục, đă gây ra chia rẽ vợ chồng, anh em, bè bạn.

V́ vậy Đức Chí Tôn mới dùng huyền cơ diệu bút mở ra một nền Đạo mới tại Việt nam vào năm 1926 với nguyên lư: Vạn Giáo Nhất Lư, hay là mọi Tôn Giáo đều là Một, cùng một nguồn gốc Đấng Thượng Đế, cùng một Nguyên lư, và là những h́nh thể “Hữu h́nh” của cùng một Chân lư.

Cao Đài nghĩa là cái Đài cao, nơi Thượng Đế ngự. Chữ Cao Đài được dùng để làm danh xưng của Đức Chí Tôn “ Đức Cao Đài” và cũng là danh xưng của mối Đạo mới “Đạo Cao Đài”.

 

Danh xưng chánh thức của Đạo Cao Đài là “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”.

 

- Đại Đạo là một mối Đạo lớn, bao gồm tất cả mọi Tôn Giáọ Chữ Đạo có hai nghĩa:

Một nghĩa chánh là mối Đạo Vô vi; là con đường dẫn chúng sanh đến sự hiệp nhứt cùng Đức Chí Tôn. Nghĩa thứ hai là Tôn Giáo, là h́nh thể, cấu trúc hữu h́nh của mối Đạo Vô vi

-Tam Kỳ là lần thứ ba: Nói như vậy là phải có Kỳ thứ nhứt và Kỳ thứ nh́.

Thật vậy, nền Đại Đạo được hoằng khai lần thứ nhứt qua các Sứ giả sau đây:

Nhiên Đăng Cổ Phật khai Ấn Độ Giáo (một h́nh thức Đạo Phật), Thái Thượng Đạo Quân khai Đạo Tiên, Vua Phục Hy khai Nhân Đạo, Moses khai Thánh Đạo (Dưới h́nh thức Do Thái Giáo).

Và lần thứ nh́ nền Đại Đạo được hoằng khai qua các Sứ giả tiếp nối:

Đức Thích Ca Mâu Ni trùng tu Phật Đạo, Đức Lăo Tử trùng tu Đạo Tiên dưới h́nh thức Lăo Giáo, Đức GiêSu, Mohamed trùng tu Đạo Thánh dưới h́nh thức Đạo Thiên Chúa và Đạo Hồi, Đức Khổng Tử trùng tu Nhơn Đạo dưới h́nh thức Đạo Nho.

Và lần thứ ba, chính Đức Chí Tôn dùng huyền cơ diệu bút đích thân mở Đạo Cao Đài để đem tất cả mối Đạo Đông Tây trở về sự ḥa hiệp với nhau, hay là quy Tam Giáo hiệp Ngũ Chi.

Phổ Độ là cứu vớt tất cả mọi sanh linh, không phân biệt.

Đạo Cao Đài được chính thức khai mở (đăng kư) vào năm 1926. Khi mở Đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn có dạy rằng: “Thầy chưa giáng cơ lập Đạo tại nước Nam, chớ chư Thần, Thánh, Tiên, Phật dùng huyền-diệu nầy mà truyền đạo cùng vạn quốc” (TNHT/Q1/trang 51/Ấn bản Nhâm-tư/1972),

 

Thật vậy, trước đó vào năm 1862, Đạo Bahai được mở tại Ba Tư; năm 1875, Đạo Thông Thiên học được Helena Blavatski mở tại Newyork; năm 1893, Đại Hội Tôn Giáo toàn cầu được mở tại Chicago; năm 1900, Đại Hội Quốc tế về Lịch sử Tôn Giáo được tổ chức tại Paris; năm 1939 Radhakhrisnan bắt đầu giảng dạy khoa Tôn Giáo đối chiếu tại Đại Học Oxford.

 

Tại sao Đạo Cao Đài? Thêm một Tôn giáo nữa? Nhân loai hiện không có đủ Tôn giáo sao?

 

Thật ra th́ nhân loại đang có quá nhiều Tôn giáo riêng rẽ nhiều đến nỗi những Tôn giáo ấy cạnh tranh kỳ thị, hiềm khích lẫn nhau đến nỗi gây nên thù hận, chiến tranh giữa người và ngườị Chính v́ vậy mà Đức Chí Tôn đă phải đến để đem nhiều nền Tôn Giáo trở về ḥa hiệp với nhaụ

Đức Cao Đài dạy rằng:

“Vốn từ trước Thầy lập ra Ngũ Chi Đại Đạo là:

Nhơn Đạo

Thần Đạo

Thánh Đạo

Tiên Đạo

Phật Đạọ

Tùy theo phong hóa của Nhân loại mà gầy Chánh Giáo, là v́ khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, th́ Nhơn loại duy có hành Đạo nội tư phương ḿnh mà thôi. C̣n nay th́ nhơn loại đă hiệp đồng, Càn khôn dĩ tận thức, th́ lại bị phần nhiều Đạo ấy mà nhơn loại nghịch lẫn nhau, nên Thầy mới nhứt định Qui Nguyên Phục Nhứt.”

 

Lịch sử Đạo Cao Đài

 

Năm 1920, Đức Chí Tôn dùng huyền cơ diệu bút độ Ngài Ngô văn Chiêu, lúc Ngài làm quan Phủ đảo Phú Quốc. Lúc đầu không ai hiểu ư nghĩa hai chữ Cao Đài là ǵ.

Đức Chí Tôn mới giải thích Cao Đài là cái Đài cao, nơi Đức Chí Tôn ngự và dùng hai chữ Cao Đài để tượng trưng Đức Chí Tôn. Và sau nầy hai chữ Cao Đài dùng làm tên của nền Tôn Giáo mới.

Đức Cao Đài dạy Đức Ngô văn Chiêu rằng “ Mọi Tôn giáo đều là Một và sứ mạng của Đạo Cao Đài là qui Tam Giáo hiệp Ngũ Chi hay nói cách khác, đem những mối Đạo của Thế gian về với nhau trong sự ḥa hiệp. Đức Chí Tôn c̣n dạy Ngài Ngô văn Chiêu dùng Thiên Nhăn để thờ và cũng là biểu hiệu của Đạo Cao Đài. Sau đó vào năm 1924, Ngài Ngô văn Chiêu được đổi về Sài G̣n. Nơi đây, Ngài truyền dạy cho những người có căn cơ Pháp môn Thiền định do Đức Chí Tôn truyền dạy.

Cũng ở tại Sài G̣n, vào năm 1925, phong trào cầu Cơ rất thịnh hành, có một nhóm công chức thường họp nhau để xây bàn cầu Cơ. Lúc đầu có vong linh của thân nhân các vị hầu đàn về, sau đó có các chư Tiên, chư Phật giáng Cơ dạy Đạo. Sau rốt, có một vị Tiên Ông xưng danh là AĂÂ, giáng Cơ làm thơ họa vận.

V́ cầu Cơ bằng cách xây bàn rất chậm chạp bất tiện, Đức AĂÂ dạy Chư vị hầu đàn dùng Ngọc Cơ thay thế để có thể viết chữ mau lẹ hơn. Ngọc Cơ được đan bằng vỏ tre, với cán cây dương liễu, đầu chạm h́nh chim loan, cây cọ bằng mây dùng để viết chữ xuống mặt bàn Cơ. Đến đêm 24-12-1925, Đức AĂÂ giáng Cơ cho biết Ngài là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, bấy lâu nay mượn tên AĂÂ để độ dẫn chư đệ tử vào đuờng Đạo. Ngài thâu Chư vị hầu Đàn làm Đệ tử và giao phó phận sự truyền Đạo Cao Đài tại phương Nam. Trong số Chư vị hầu đàn có Quư Ông Phạm Công Tắc, Cao Quỳnh Cư, Cao Hoài Sang, Trương hữu Đức và Nguyễn Trung Hậu.

Thánh Ngôn đêm 24-12-1925.

“Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền,

Vui ḷng tu niệm hưởng ân Thiêng.

Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế,

Ngàn tuổi muôn tên giữ tron biên”

“ Đêm nay 24-12, các con phải vui mừng v́ là ngày của Ta xuống trần dạy Đạo bên Thái Tây. Ta rất vui ḷng mà đặng thấy Đệ tử kính mến Ta như vậy. Nhà nầy sẽ đầy ơn Ta. Giờ ngày gần đến, đợi lịnh nơi Ta. Ta sẽ làm cho thấy huyền diệu đặng kính mến Ta hơn nữa”

 

Nguyên Lư Đạo Cao Đài

 

“Vạn Giáo Nhất Lư” hay là mọi Tôn Giáo đều là một, có cùng một nguồn gốc, một Nguyên lư và là những phản ảnh khác nhau của cùng một Chơn Lư.

Có người có thể hỏi rằng làm sao mà mọi Tôn Giáo có thể là Một được trong khi bề ngoài từ nghi thức sinh hoạt, luật lệ đều khác nhau?                       

Tiếng Việt dùng chữ Đạo với hai nghĩa: Đạo với ư nghĩa là Đại Đạo là Vô vi với mục đích hướng dẫn chúng sanh về hiệp nhứt cùng Đức Chí Tôn.

Đạo với ư nghĩa là Tôn giáo là h́nh thức bề ngoài với nghi lễ, luật lệ khác nhau. Nếu nh́n theo ư nghĩa Tôn giáo th́ mọi Đạo đều có muôn vạn h́nh tướng khác nhau.

Nếu nh́n vào khía cạnh Vô vi th́ muôn Đạo đều là Một.

 

Thử xét những quan niệm về Đức Chí Tôn của những Tôn giáo khác nhau.

Đạo Cao Đài quan niệm rằng Khí Hư Vô sinh ra Đức Chí Tôn và Ngôi của Đức Chí Tôn là Thái Cực. Thầy phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi (Âm và Dương) và từ đó tạo ra Càn Khôn Thế giới. Âm Quang th́ lạnh lẽo tối tăm (TNHT., trg 190, 1972) mịt mờ không sanh không hóa.

C̣n Dương Quang th́ ấm áp sáng sủa. Nơi nào ánh Dương Quang rọi đến th́ Âm Dương kết hợp tạo nên Càn Khôn Thế giới trong đó Dương là Chủ của phần Vô h́nh (Chơn Linh, Chơn Thần) c̣n Âm là mẹ của phần hữu h́nh.

Theo Tiên Giáo, Đức Lăo Tử có dạy rằng:

“ Có vật hỗn độn mà nên, sanh trước Trời Đất, yên lặng trống không, cô đơn tột bực, không đổi thay, nhưng Đấng ấy luôn luôn đến cùng vạn vật và được coi như là Mẹ Sanh của vạn vật. Ta không biết tên, gượng gọi đó là Đạo” (Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sanh. Tịch hề, liêu hề, độc lập bất cải châu hành nhi bất đăi, khả dĩ vi thiên hạ Mẫu. Ngộ bất tri kỳ danh cưỡng tự chi viết Đạo).

Đạo sanh Một

Một sanh Hai

Hai sanh Ba

Ba sanh van vật.

(Đạo sanh nhứt, Nhứt sanh Nhị, Nhị sanh Tam, Tam sanh vạn vật).

 

Phật giáo gọi là Đấng Bất Sanh, Bất diệt, gọi là Bharmakaya, là Chân Lư Tuyệt đối, là cơi Vô vi. V́ cho Đạo và con người là không có ǵ cả nên người thế gian hiểu lầm cho rằng Phật Giáo không công nhận Thượng Đế.

Nhưng thật ra các Tôn Giáo phương Tây cũng có đồng quan điểm cho rằng Thượng đế là Hư vô.

 

Do Thái Giáo gọi Đấng Sáng Tạo là Elohim là một trạng thái vừa hữu giác vừa vô giác, vừa hữu cảm vừa vô cảm hay nói cách khác là trạng thái Hư vô và trạng thái Hư vô đến từ trạng thái hổn độn.

 

Đạo Thiên Chúa th́ cho rằng “Trước khi có Trời Đất th́ đă có Đạo. Đạo ở cùng Đức Chúa Trời và Đạo là Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời tạo ra muôn vật.”

Thượng Đế là nguồn sáng, soi sáng khoảng trống tối tăm.

 

Hồi Giáo th́ cho rằng: Thượng Đế (Thánh Allah) là nguồn sáng của Trời và Đất. Nội Giáo của Hồi Giáo (Sufism) quan niệm Thượng Đế là chân lư duy nhất gọi là Huệ, Ánh sáng, T́nh Thương yêu, Hư Vô.

 

Đạo Bà La Môn cho rằng Thượng Đế là Linh quang đem ánh sáng cho muôn loài. Năng lực nguyên thủy là Đấng Brahman. Đấng Brahman th́ vô thỉ, vô chung, siêu tuyệt.

 

Đạo Sikkhism gọi Thượng Đế là Chân Lư, là ánh sáng của muôn loài.

 

Khổng Giáo cho rằng: Trời có nói ǵ đâu mà bốn mùa xây chuyển, vạn vật sanh sôi nẩy nở. Trời có nói ǵ đâu?

 

Đức Cao Đài dạy rằng:

“Khí Hư vô sanh ra có một Thầy, c̣n mấy Đấng Thầy kể đó ai sanh? Ấy là Đạo.  Các con nên biết nếu không có Thầy th́ không có chi trong Càn Khôn Thế giái nầy, mà nếu không có Hư vô Chi khí th́ không có Thầy.”

 

Khi giải thích ư nghĩa của Thiên Nhăn, Đức Cao Đài dạy rằng:

Mắt là chủ của ḷng (Nhăn thị chủ Tâm)

Hai nguồn sáng (Âm và Dương) là chủ tể (Đấng Tạo hóa sanh ra Trời Đất và Vũ trụ).

Thật vậy hai luồng Âm quang và Dương quang tương ứng với Âm điện tử và dương điện tử là yếu tố tạo thành vũ trụ (Lưỡng quang Chủ tể).

Ánh sáng là Thần (Quang thị Thần)

Thần là Trời (Thần thị Thiên)

Trời là Ta vậy (Thiên giả Ngă giả).

 

Tóm lại, Đức Chí Tôn được mọi Tôn giáo công nhận là đến từ Hư vô, hay chính là Hư vô và được gọi với nhiều tên khác nhau: Hư Vô, khoảng không, Nguồn Sáng, Linh Quang, Huệ Quang, T́nh Thương Yêu, Chân ngă, Đại Ngă, Đấng Tuyệt Đối, Đạo, Thái Cực.

 

C̣n việc tạo thành Vũ trụ, Đức Chí Tôn dạy rằng: “Khi tạo nên Càn Khôn Thế Giới rồi, Thầy lại phân tánh Thầy mà sanh ra van vật là: Vật chất, Thảo mộc, côn trùng, thú cầm gọi chung là Chúng sanh. Chi chi hữu sanh cũng do bởi Chơn linh Thầy mà ra. Hễ có sống ắt có Thầy. Thầy là Cha sự sống. Thầy là các con, các con là Thầy.”

C̣n muôn vật trong Càn khôn Thế giái đều có từ Âm và Dương. Tùy theo tỉ lệ Âm Dương mà con người được ở cơi cao hay thấp. Những linh hồn tinh tấn có nhiều Dương quang th́ nhẹ nhàng khinh thoát sẽ được ở cơi nhẹ nhàng yên tĩnh tốt đẹp sáng tươi (Có thể gọi là Thiên Đàng).

C̣n linh hồn sa đọa th́ nặng trược có nhiều Âm hơn Dương sẽ ở cơi thấp tối, nặng nề lạnh lẽo (Có thể gọi là Địa ngục)

Về phương diện Tâm linh, mọi chúng sanh đều thọ điểm Linh quang từ Đức Chí Tôn (Mà người đời gọi là Lương Tâm). Điểm Linh quang ở trong ḷng của con người.

Về phương diện vật chất, muôn vật đều có một thể xác hữu h́nh cấu tạo bởi Âm Dương (Âm điện tử và dương điện tử).

 

Chẳng những Tôn Giáo có cùng một quan niệm về Đấng Tạo hóa và sự tạo Thiên lập Địa, khoa học cũng có cùng một quan điểm. Khoa học cho rằng Vũ trụ được tạo thành từ Hư vô và câu chuyện Tạo Thiên lập Địa được bắt đầu như sau:

“Một ngày kia, khi chưa có không gian và thời gian, thời gian không phải là một ḍng vô tận từ quá khứ cho tới tương lai mà là dính liền với không gian nhất là vật chất và trọng lực. Không ai có thể bàn cải ǵ trước khi có hiện tượng Big Bang v́ lúc ấy chưa có thời gian. Hiện tượng Big Bang xảy ra 13 tỉ năm về trước: Từ Hư Vô, một yến Linh quang nhỏ bé cực kỳ chói sáng hiện ra vô cùng nóng và bên trong khối lửa ấy là không gian. Cùng với không gian là ḍng thời gian. Và không gian hợp với thời gian để tạo thành Vũ trụ.

Khi mới được tạo thành, Vũ trụ sơ sinh vô cùng nóng quay quần trong bức xạ cực mạnh. Công thức nổi tiếng của Einstein E=MC2 cho rằng năng lực và vật chất có thể hoán chuyển lẫn nhau từ thể nầy qua thể kia.

Trong thời kỳ phôi thai nầy, các tia phóng xạ vô cùng mănh liệt biến thành vật chất dưới h́nh thức nguyên tử với Âm điện tử và Dương điện tử.

Hiện nay, đại học Standford cũng vẫn c̣n tiếp tục các thí nghiệm để tạo thành vật chất từ các Âm điện tử và Dương điện tử.

Như vậy, khoa học cũng đă tiến tới kết luận rằng Đấng Tạo Hóa đi từ Hư Vô và ở dưới h́nh thức Linh Quang và Vũ trụ được tạo thành cũng là Linh Quang.

Khoa học cũng cho thấy rằng vật chất dù trông ra như bất động vô tri giác, nhưng trong cấu tử nhỏ bé nhất của nó cũng có những nguyên tử với các Âm điện tử chuyển động không ngừng. Phải chăng trong vật chất vô tri cũng có sự sống?

Khi Vũ trụ được lập thành, các tầng Trời gồm những Tinh cầu, tùy theo tỉ lệ Âm dương mà có quả trược, quả thanh, quả nặng, quả nhẹ. Tinh cầu nào có nhiều Dương quang th́ nhẹ nhàng ấm áp nằm ở trên cao gần với Đức Chí Tôn. Quả nào nhiều Âm quang th́ ở vùng lạnh lẽo tối tăm nặng trược ở từng thấp nhứt của Vũ trụ. Linh hồn con người cũng vậỵ Linh hồn nào có nhiều Dương quang với những đức tính tốt đẹp cao thượng sẽ được nhẹ nhàng về cơi trên.

Linh hồn nào nhiều Âm quang trọng trược với nhiều lục dục thất t́nh tham sân si sẽ trở nên nặng nề và sẽ ở những tinh cầu ở cơi thấp. (Địa nguc).

Lục dục thất t́nh như nhiều chiếc áo choàng. Càng choàng nhiều áo lục dục thất t́nh linh hồn càng nặng th́ sa vào cơi thấp. Linh hồn nào bỏ được các chiếc áo khoát lục dục thất t́nh th́ trở nên nhẹ nhàng và sẽ được về cơi cao hơn (Hay là Thiên Đàng)

Khi con người ở thế gian c̣n mang xác phàm th́ Thiên Đàng hay Địa Ngục đều ở trong ḷng của ḿnh. Khi làm điều tốt, ḷng thấy nhẹ nhàng như thể được về cơi Tiên.

Khi làm điều tội lỗi ḷng thấy nặng nề ray rứt khổ sở chẳng khác nào ở Địa ngục.

Trong thời gian tại thế, Đức Phật và Chúa GiêSu há chẳng như ở Thiên Đàng?

Nếu con người biết tu Tâm dưỡng Tánh kềm chế lục dục thất t́nh trở về nội Tâm t́m thấy sự yên tĩnh, trống không, không bị ràng buộc bởi thị phi thế sự, tức là đă như là được về cơi Niết Bàn.

Phần đông triết lư Đông phương cho rằng Trời có chín cơi. Đạo Cao Đài được dạy rằng Trời có 12 cơi. Ngoài 9 cơi Trời Tạo hóa do Đức Diêu Tŕ Kim Mẫu chưởng quản, c̣n có 3 cơi Hư vô là Hỗn Nguơn Thiên, Hội Nguơn Thiên và Hư Vô Thiên tương ứng với thời Hổn độn đến thời Hư Vô, trước khi tạo Thiên lập địa (Thời kỳ Tiên Thiên). Trong thời kỳ nầy chỉ có Ngôi Thái Cực.

Sau khi Ngôi Thái Cực phân định Âm dương (Thời kỳ Lưỡng Nghi, Đức Diêu Tŕ Kim Mẫu dụng khí Âm dương để tạo nên Càn Khôn Vũ trụ với 9 từng Trời Tạo Hóa (Thời kỳ Hậu Thiên). Chín từng Trời nầy do 9 Vị Nữ Phật chưởng quản dưới quyền của Đức Diêu Tŕ Kim Mẫu.

Thiên Cung xuất vạn linh tùng pháp

Hiệp Âm Dương hữu hạp biến sanh

. . . . . .

Chủ Âm quang thường tùng Thiên mạng

. . . . . .

Âm dương biến tạo Chơn Thần

Lo cho nhơn vật về phần hữu vi. . .

Do đó sau khi chết, Đạo Cao Đài tổ chức 9 Cửu để làm lễ Cầu siêu. Mỗi cửu cách nhau 9 ngày để cầu nguyện cho Linh hồn qua được 9 cơi Trời. Hai trăm (200) ngày sau Cửu thứ 9 là lễ Tiểu Tường để cầu nguyện cho Linh hồn lên được cơi Hư vô Thiên. Và sau đó 300 ngày, là Lễ Đại Tường để cầu nguyện cho Linh hồn được về cơi Hỗn Nguơn Thiên (Từng Trời Hổn Độn).

 

Tóm lại, khoa học và Tôn Giáo đă gặp nhau trên quan niệm về cấu tạo của Tạo Hóa và Chúng sanh và về sự đồng nhứt thể của Trời Đất cùng vạn vật.

“Trời và người đồng thể Linh quang”.

Chỉ có một điều là Linh Quang của Đức Chí Tôn th́ chí Dương, chí Thánh, chí Thiện, c̣n Linh quang của con người th́ bị bao phủ bởi màn Vô minh, nằm sâu trong xác thịt thân phàm đầy rẫy thất t́nh lục dục.

Nếu con người biết Tu tĩnh Tâm hồn giảm bớt Âm quang, phá được màn Vô minh của Tham, Sân, Si, lục dục thất t́nh th́ chắc chắn sẽ t́m được Phật tánh, Chân Như Bản thể hay là được hiệp Một cùng Đức Chí Tôn trong ḷng của ḿnh.

Trong Đạo Cao Đài, phương thức tu Tâm, luyện Tánh gồm có cầu nguyện, thiền định, ăn chay, làm lành, lánh dữ. Tất cả những phương thức nầy làm cho ḷng con người càng được nhẹ nhàng thoát tục gội nhuần điển Dương quang.

Về phương diện siêu h́nh th́ mọi Tôn Giáo cùng khoa học đều gặp nhau trên một quan điểm.Nhưng về phương diện thực tế và phương thức hành Đạo, có thể những nghi thức có khác nhau nhưng nguyên tắc căn bản cũng vẫn là Một.

 

Mọi Tôn Giáo đều có cùng một ngôn ngữ để thông cảm với nhau. Đó là t́nh Thương Yêu và sự Công B́nh.

 

Đạo Bahai có dạy: “T́nh thương yêu là ánh sáng soi đường trong tối tăm kết chặc Trời và Người.”

Đừng trao cho kẻ khác gánh nặng mà ḿnh không muốn gánh vác. Đừng làm cho kẻ khác những ǵ ḿnh không muốn làm cho ḿnh.

Chúng sanh đều là lá của một cội cây và là những giọt nước của cùng một Đại dương”.

 

Phật Giáo:

“Điều toàn mỹ thứ 9 là T́nh Thương yêu. V́ nước mát làm cho mọi người đỡ khát đồng đều và rửa sạch con người như nhau không phân biệt kẻ tốt người xấu.  V́ vậy đối với kẻ thù hay đối với bè bạn, ta nên đối đăi với họ như nhau với cùng một T́nh Thương Yêu.

Đừng làm cho kẻ khác những ǵ làm chính ḿnh đau đớn.

Linh hồn của vạn vật là cùng một thể, một thể chung cho tất cả..

Đức tính thiên nhiên của Linh hồn là bất sanh và bất diệt.”

 

Đạo Cao Đài th́ dạy rằng:

“Các con là cơ thể của sự Thương Yêu

Thiên Thượng Thiên hạ, Bác Ái Công b́nh

Thầy là các con, các con là Thầy”

 

Đạo Thiên Chúa có dạy:

“Thượng Đế là t́nh thương yêu. Ai sống trong t́nh thương yêu là sống trong Thượng Đế.

Đừng làm cho kẻ khác những ǵ ḿnh không muốn cho ḿnh.

Có một thể xác, một linh hồn, một Đấng sáng tạo, Một niềm tin, một Thượng Đế ở trên tất cả và trong tất cả”

 

Đạo Bà la Môn:

“Chân Đạo là t́nh thương v́ Thượng Đế yêu cả muôn loài dù lớn dù nhỏ.

Hễ ḿnh đau, đừng làm đau kẻ khác.”

 

Hồi Giáo:

“Ta không phải đến để trừng phạt kẻ phản bội mà là để yêu thương loài người.

Không ai có thể cho rằng ḿnh có Đức tin thật sự nếu ḿnh không mưu cầu cho người Anh em của ḿnh những ǵ ḿnh mong muốn cho chính ḿnh.

Thượng Đế ở khắp nơi dù Đông hay Tâỵ.”

 

Do Thái Giáo:

"Yêu người láng giềng như yêu ḿnh.

Đừng làm cho kẻ khác những ǵ ḿnh không muốn cho ḿnh.

Hởi Dân Tộc Isreael, Đấng bất diệt là Thượng đế, là Đấng duy nhứt. Đấng bất diệt của muôn loài là Đức Thượng Đế ở trong tâm khảm của con người."

 

Lăo Giáo:

“Hăy dùng T́nh Thương yêu để đo lường t́nh bè bạn.

Muốn cai trị thế gian, hăy thương người như thương ḿnh.

Ta cùng Trời Đất đồng sinh,

Ta cùng muôn vật đều là Một

Unity and Diversity Council:

Chúng ta đều là con cái của Thế gian.

Mọi người đều là Một.

Tôn giáo th́ nhiều. Đạo chỉ có Một.”

 

Bái Hỏa Giáo: (Zoroastrianism)

“Thượng Đế yêu cả muôn loài. Trả lại, người phải yêu Thượng Đế.

Đời chỉ đẹp khi ḿnh đừng làm cho người khác những điều không tốt cho ḿnh.

Linh hồn người tốt được thảnh thơi nơi cơi thọ”

 

Các dẫn chứng trên đă chứng tỏ rơ ràng rằng Tôn giáo đều có cùng một Nguyên lư, một Nguyên lư quan trọng nhất cho kiếp sống của con người.

 

Ngoài ra xét về sự tương quan giữa Trời và Người, phần đông các Tôn giáo cũng cùng gặp nhau ở một quan điểm chung, tin tưởng rằng con người ai cũng có Trời Phật ở bên trong.

Con người gọi Đấng cao cả bên trong của ḿnh là Lương Tâm, thần Lương Tâm. Trên thực tế, ai cũng có một linh hồn hay là Chơn linh do Thượng Đế ban cho.

 

Đạo Bái Hỏa gọi là Tiểu Linh quang.

Ấn Độ Giáo gọi là Chơn Tâm.

Phật Giáo gọi là Phật Tâm.

Lăo giáo gọi là Thiên Tâm.

Thiên Chúa giáo gọi là Linh hồn.

Thần Đạo (Shinto) ở Nhựt gọi là Rei.

Islam gọi là Nafs-e-mutamannah.

Cao Đài gọi là Tiểu Linh quang.

 

Đức Cao Đài dạy rằng “ Khi lập Càn Khôn Thế giái rồi, Thầy phân tánh Thầy mà sanh ra vạn vật là vật chất, thảo mộc, thú cầm và nhân loại gọi là Chúng sanh. Vậy các con đủ hiểu rằng mỗi vật hữu sanh nơi thế gian đều do Chơn linh Thầy mà ra. Có sống ắt có Thầy. Thầy là Cha sự sống và Thầy là các con, các con là Thầy.”

 

Ấn độ Giáo có dạy rằng: “Khi con người dẹp bỏ hết phàm Tâm (ham muốn), dục vọng th́ sẽ gặp được Đấng Chí Tôn ( Brahman)

Người nào thấu hiểu được sự vinh diệu của Chân Tâm bên trong cái xác phàm giả tạm, sẽ nhận thức được rằng con người là một với Đức Chí Tôn (Brahman), đấng Chúa Tể và Tạo hóa của muôn loài."

 

Chân nhân nhỏ tựa ngón tay,

Nằm trong tâm khảm muôn loài thụ sinh.

Tâm thần trí lự bao quanh,

Ai mà biết được trở thành Thần Tiên.

(BS. Nguyễn văn Thọ dịch).

 

Lăo giáo dạy rằng:

Tâm là Đạo, Đạo là Tâm

Trở về nội Tâm th́ t́m thấy Đạo

Con người có thể hiểu được cả thế gian

Mà không cần bước ra khỏi cửạ

Con người có thể hiểu được cả Vũ trụ

Mà không cần nh́n ra khỏi khung cửa sổ.

Thật ra càng đi xa, càng thấy ít

Thánh nhân chỉ cần nh́n vào nội Tâm,

T́m được Chơn như bản thể.

Là thấu hiểu được mọi chuyện ở Thế gian.

(Đạo Đức Kinh)

 

Đạo Thiên Chúa dạy: “Chỉ có một Đức Chúa Cha ở trên tất cả và ở trong tất cả “(Eph 4:6)

“Nước Trời ở trong ḷng người”. (Luke 17:21)

Con người là nhà của Thượng Đế. Đức Thượng Đế ở trong ngôi nhà của Người.” (1 Cor 3:16)

Dù chưa có ai thấy được Thượng Đế, nhưng nếu con người thương yêu nhau, sẽ cảm nhận được Thượng đế trong ḷng của ḿnh và t́nh thương của Người trong ta nẩy nở mạnh thêm. Ngài đă chiết Chơn linh của Ngài và đặt để trong Tâm khảm con người như một bằng chứng hùng hồn rằng con người luôn sống với Thượng Đế và Thượng Đế luôn ở trong ta.” (I John 4:12-13).

 

Phật dạy rằng:

“Ta là Phật đă thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành”.

“Chúng sanh đều có Phật tánh trong ḷng”

“Tâm tức Phật, Phật tức Tâm”

 

Hồi Giáo dạy:

“Thượng Đế ở gần con người hơn tĩnh mạch cổ của người” (Koran 50:16)

hăy trở về nội Tâm, người sẽ t́m thấy Thượng Đế” (Sufism)

“ Ta thấy Thượng Đế bằng mắt của ḷng.

Ta hỏi: Người là ai ?

Thượng Đế trả lời: Người”

(Martin Lings. What is Sufism 1995).

 

Đức Cao Đài dạy:

Thầy là các con, các con là Thầy.

 

Nhiên Đăng Cổ Phật thị Ngă.

Thích Ca Mâu Ni thị Ngă,

Thái Thượng Nguơn Thỉ thị Ngă

Kiêm viết Cao Đài.

 

Phật Trời, Trời Phật cũng là Ta

Nhánh nhóc chia ba cũng một Già.

Thích Đạo Gia Tô tay chưởng quản

Thương dân xuống thế độ lần ba.

 

Thật là diệu diệu huyền huyền,

Trời Người có một chẳng riêng khác ǵ.

 

Con là một Thiêng liêng tại thế.

Cùng với Thầy đồng thể Linh Quang

Khóa ch́a con đă sẵn sàng,

Khi vào cơi tục khi sang Thiên đ́nh.

 

Đạo là Ngôi Nhất Nguyên Chủ tể,

Đạo cùng là đồng thể vạn linh.

 

Rằng ta là một cái Tâm chung,

Rộng lớn bao la ở khắp cùng.

Tuy chẳng có Ta mà vẫn có,

Có Ta, Ta vẫn cái Tâm chung.

 

Thật là tuyệt vời khi thấy mọi Tôn Giáo gần gủi nhau như vậy! Nếu ta để th́ giờ nghiên cứu tận tường mọi Tôn Giáo, nghiên cứu thâm sâu vào cốt lơi thực sự (Bỏ qua những h́nh thức khác biệt bề ngoài), ta sẽ cảm nhận rằng mọi Tôn Giáo đều là Một.

 

Trong t́nh thế hiện tại của Chúng sanh, mọi Tôn giáo đều đua nhau tranh giành ảnh hưởng, Đạo Cao Đài chỉ mong muốn trao cho Chúng Sanh một Thông Điệp duy nhứt: “VẠN GIÁO NHỨT LƯ” hay là: “Mọi Tôn Giáo đều là Một, một nguồn gốc, một Chơn Lư và chỉ là những phản ảnh khác nhau của một Chơn Lư duy nhứt”.

 

Để tóm tắt qua những quan niệm của những Tôn Giáo khác nhau, ta thấy có những điểm chung sau đây đúng với quan niệm Vạn Giáo Nhứt Lư:

- Mọi Tôn Giáo đều bắt nguồn từ một Đấng Thiêng Liêng.

- Mọi Giáo Lư đều dựa trên Nguyên Lư: T̀NH THƯƠNG YÊU và SỰ CÔNG B̀NH.

- Mọi Chúng sanh đều là con cùng một Cha.

- Chúng sanh có thể được giải thoát trở về hiệp nhứt cùng Đức Chí Tôn qua các phương thức tu hành trở về nội Tâm.

-         Ở hiền gặp lành.

 

Mục đích cao thượng của Đạo Cao Đài: Nhơn Đạo Thái B́nh - Thiên Đạo Giải Thoát.  

 

Nhơn Đạo Thái B́nh:

Hướng dẫn Chúng sanh đến một nền Ḥa b́nh Thánh đức dù thuộc bất cứ Tôn giáo nào. Đạo Cao Đài không có tham vọng kêu gọi mọi người bỏ Đạo của ḿnh v́ quan niệm rằng mọi Tôn Giáo đều là một ( Như câu: Nhiên Đăng Cổ Phật thị Ngă, Thích Ca Mâu Ni thị Ngă, Thái Thượng Nguơn Thỉ thị Ngă, kiêm viết Cao Đài). Chỉ có một hy vọng khiêm tốn là Chúng sanh cởi mở xem nhau như anh em cùng một nhà, cùng một Đấng Cha Trời, cùng đi trên một đoạn đường lữ thứ để rồi cùng về hiệp Một với Đức Chí Tôn.

Nếu Chúng sanh cởi mở được, để th́ giờ nghiên cứu những Tôn giáo khác, để th́ giờ t́m hiểu làm quen với người anh em Chúng sanh đồng hành, đối thoại cởi mở với nhau tất nhiên ḿnh sẽ có dịp hiểu nhau hơn, nh́n nhau qua những khía cạnh đẹp đẽ hơn, và sự hiểu biết lẫn nhau là một công cụ tốt đẹp và hữu hiệu nhất để dẹp bỏ những hiềm khích và củng cố t́nh bè bạn.

Ngoài ra, ai cũng có một xác thân vật chất. Tục ngữ Việt Nam có câu:” Một Tâm hồn trong sạch trong một xác thân tráng kiện.” Con người cần hiệp chung lại với nhau thành lập những tổ chức từ thiện để phục vụ giúp đỡ người trong cộng đồng về phương diện vật chất. Có được như vậy, dù thuộc mọi sắc dân nào, dù thuộc mọi Tín ngưỡng nào, con người cũng chỉ nh́n thấy nhau như Anh em một nhà, sống chung nhau trong nền Ḥa b́nh Thánh đức.

 

Thiên Đạo Giải Thoát:

Hiện tại Chúng sanh cũng có một số ít có khuynh hướng trở về nội Tâm. Liên Hiệp Quốc có thành lập một Thiên Đường ở New York để đón tiếp mọi người không phân biệt sắc dân và Tôn giáo để cùng nhau trở về nội Tâm để được hiệp Một cùng Đức Chí Tôn.

Mục đích tối hậu của Đạo Cao Đài cũng là trở về với Vô vi. Ngày đầu mở Đạo, Đức Chí Tôn có dạy:” Đạo vốn Vô vi, nhưng Thầy dùng hữu h́nh để dẫn các con tới Vô vi.”.

Tại địa phương, sự thành lập Tịnh Thất là một biện pháp để đưa mọi Chúng sanh thuộc mọi Tôn Giáo về cùng một mái nhà để cùng đi trên con đường Thiên Đạo giải thoát.

 

HT. Hum D. Bui, M.D.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh