Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

TINH, KHÍ, THẦN

Ngàn xưa  từ những bộ sách như Tam Đồng Khế, Tính Mệnh Khuê Chỉ, và gần đây nhiều pháp môn lấy từ những căn bản này. Không pháp môn nào, không khởi đầu bằng khẩu khuyết "Luyện Tinh hoá Khí". Chúng ta không phê phán đúng sai mà chỉ góp ư theo trào lưu tiến bộ  của đạo học.

 Ngàn xưa, trong xă hôị đông phương sự việc trọng nam khinh nữ dường như là một sự kiện hiển nhiên. Những tục ngữ như "nữ nhân nan hoá" hay "nhi nữ thường t́nh" nhằm nhận ch́m giá trị của nữ phái. Thậm chí đến ngày nay, nam phái vẫn chiếm ngự hầu hết mọi lănh vực từ văn hoá, xă hội, chính trị đến cả đạo học, tôn giáo trong giới tăng lữ, linh mục, thiền sư....

 Có lẻ v́ vậy khi nói đến "Luyện Tinh hoá Khí", mọi người đều vấp phải là đem Tinh (tinh trùng, sperm, của đàn ông), đốt nóng bằng tâm hoà để thành khí. Thật ra cái ǵ có nước khi bị hâm nóng th́ bốc hơi... nước (Khí ! ?) thế thôi....

 Khi Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ khai minh, giá trị b́nh đẳng của nữ phái đă được đề cao. Nữ phái có thể đạt đến phẩm vị Đầu sư, ngang hàng với phẩm Hồng Y bên Thiên Chuá. Và từ đó qua Tân Luật Pháp Chánh Truyền:

 Tinh (không c̣n mang ư nghiă sperm của đàn ông) mà là phần thế giới Hữu H́nh (thế giới vật chất) như Cửu Trùng Đài chẳng hạn.

 Khí (không c̣n mang ư nghĩa do tinh (sperm của đàn ông) đốt nóng bốc hơi) mà là phần thế giới Bán Hửu H́nh (thế giới tinh thần), như Hiệp Thiên Đài chẳng hạn

 Thần (không c̣n mang ư nghiă do Khí cuả sperm biến vào chân không...) mà là phần thế giới Vô Vi (thế giới tâm linh), như Bát Quái Đài chẳng hạn.

 Như vậy khẩu khuyết mang tính cách giới tính (nam tính), ngàn xưa "Luyện Tinh hoá Khí" phải hiểu rằng làm sao cắt đứt sự nô lệ, dính mắc vào đời sống Hữu H́nh (TINH) (đời sống vật dục sở tế) để bước sang đời sống Bán Hữu H́nh (KHÍ) (đời sống tinh thần).

 Rồi từ đó dần hồi bước sang đời sống Tâm linh (thế giới Vô Vi) tức là Luyện KHÍ hoá THẦN

 Đây là tiến tŕnh hiểu theo phương cách tu tâm dưỡng tánh, thiền định giải thoát. Chớ không bàn luận hay phê phán  việc luyện kim đơn, tạo thánh thai, xuất hồn v.v....

 C̣n dính mắc vào thể xác, vật chất con người không bao giờ đạt đạo giải thoát được. Cái thân tứ đại cuả cát bụi sẽ trả về cho cát bụi. Bận tâm chi cho lắm, vật thể danh, lợi như đám phù vân.

 Chính v́ thế ǵới ngày nay con người từ đông sang tây đă quá đà nô lệ vào hưởng thụ của đời sống vật chất, danh, lợi, tiền, quyền...Từ đó hiểm hoạ tội ác, đồi trụy, bất công, bốc lột, huỷ diệt lan tràn.

 Cao Đài phải chăng đưa ra một lối thoát, cứu rổi cho nhân loại !

(Huệ Tánh Cao Lương Thiện)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh