Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI TÍN HỮU CAO ĐÀI

* * *

Ngọc Huệ Chơn

Hai mươi năm qua, quê hương ta đang ngập tràn đau thương tang tóc, tiếp liền với cảnh đói rách lầm than. Nh́n khắp mọi nơi, bao trùm một màu đen ảm-đạm. Nhưng than ôi! Dễ ǵ t́m được ḍng máu như ḍng máu của đức chúa Jésus?

Người tu hành khổ-hạnh trong các tôn-giáo, có ai t́m ra chăng sự khổ-hạnh của các vị chơn tu?

Có ai t́m ra chăng sự khổ của đức Phật Thích-Ca cứu thế?

Đứng trước hoàn cảnh ấy, dầu Đời hay Đạo, chúng ta thường có những ưu-tư dồn dập vào trí năo. Ta phải làm sao? và sẽ làm sao?

Trước cảnh thiên-tai quốc-nạn, ai có năng-lực nào san bằng cảnh hỗn-độn của trần-gian?

Theo cảm nghĩ của bỉ nhân, chỉ có Thượng-Đế mới xoa-dịu được cảnh lầm-than của trần-thế.

Mà Thượng-Đế ở đâu? Thượng-Đế Chí-Tôn thường dạy các môn-đệ Cao-Đài rằng:

“Thầy là các con – các con là Thầy”

- Thượng-Đế hằng ngự trong muôn loài vạn vật. Nếu nhơn loại chịu sống theo lời dạy của Thượng-Đế, với bản tánh Thiên phú với Chơn-tánh Thiên ban th́ không cần phải t́m kiếm đ̣i hỏi nơi đâu một năng-lực để mưu cuộc Thái-ḥa an-lạc.

- V́ thương chúng sanh nên Thượng-Đế khai đạo tại thế gian, cốt ư là đánh lên tiếng chuông linh để nhắc nhở nguyên-căn sớm tĩnh giấc mê để quay về “Quê xưa vị cũ” và ư-thức trách-vụ của ḿnh trong sứ-mạng “Thế Thiên hành hóa”, đem đạo-lư phổ-truyền cùng khắp nhân-gian để mọi người cùng hiểu cùng tu cùng học, hầu trau giồi bản-nguyên Chơn-tánh đă bị vùi-lấp bởi bụi hồng dầy đặc phủ che..

Từ xưa tới nay, khi nghe nói đến Đạo th́ một số lớn người ta h́nh-dung ngay tới cảnh chùa-chiền, thánh-thất hay màu áo nâu ṣng, hoặc những thể-tướng từ một tôn-giáo nào đó bày ra. Rồi một khi trên bước hoạn-đồ thế sự, gặp phải những trở-ngại, những chồn-chân, họ bèn giủ áo thường nhân để khoát lên ḿnh một manh áo nhà tu và tôn thờ vị Giáo-Chủ Thần-Linh tùy theo tín-ngưỡng mà hành-giả nhập môn. Họ thấy Đạo là chỗ đó.

Rồi đến chừng, trong tôn-giáo đó có xảy ra băng hoại nào rồi họ cho đạo là không tốt, Đạo không mang lại cho đời người một chút mầm sống nào. Họ thất-vọng và ĺa bỏ manh áo mà họ tôn thờ để sống với đời sống không Đời không Đạo. Một khi mà quan-niệm sai lệch quá xa về Đạo và Tôn-Giáo đối với Đời.

Thượng-Đế thường nhắc nhở: “Tôn-Giáo th́ có rất nhiều nhưng Đạo th́ chỉ có Một”

Mà Đạo vẫn là Đạo. Đạo được phổ cập đến nhơn gian để sinh-tồn hay không là do sứ-mạng của Tôn-Giáo. Ví như: Đồng bằng có tiếp nhận được nước hay không là do những đường kinh, những con rạch dẫn từ sông sâu biển cả vào.

Sứ mạng của Tôn-Giáo là đem nhân-tố sinh-tồn đến cho nhơn-sanh, nhưng có sự va-chạm tỵ-hiềm giữa các tôn-giáo, nên sứ-mạng ấy chẳng những không thực-hiện được mà trái lại đă gây ra sự đổ vở tinh-thần cho dân-tộc nhơn-loại

Phần lớn nhơn-loại ngày nay đang đánh mất niềm-tin ở tôn-giáo. Sự mất mát niềm tin ấy làm cho người sống không thỏa-măn nên họ phải t́m kiếm một cái ǵ để cho cuộc sống không phải bơ-vơ, mặc dù họ không thỏa-măn bất cứ một chủ-thuyết nào, một tư-tưởng nào.

Thiêng-Liêng đă thường dạy:

- Bởi có nhiều trẻ con mù chữ nên mới tạo trường học để dạy dỗ.

- Bởi nhân-dân bịnh hoạn ốm đau nên dưỡng-đường, bịnh-viện mới được cất lên để điều trị và chăm nom sức khoẻ.

- Bởi nhân-dân gặp nhiều thiên-tai chiến-họa nên đoàn cứu-tế xă-hội phải đến để giúp đở hàn gắn những vết thương đau.

- Bởi loài người hung-ác bạo-tàn, xấu-xa tội lỗi nên tôn-giáo được xương-minh để dắc-d́u dạy dỗ con người trở lại con đường thuần-lương thiện-mỹ.

Nhưng hỏi ai là người sứ-mạng để phổ-hóa đạo Trời?

Phải chăng sứ-mạng của dân-tộc được chọn trong buổi đời mạt-pháp này là những người không phân biệt tôn-giáo, thấu-triệt chơn-lư của đạo Trời, phát-huy đạo-đức, chấn-hưng đạo-nghiệp để đem lại quốc-thái dân-an?

“Hoa mai nào mà không trổ ở mùa Đông giá lạnh?

Người sứ-mạng độ đời nào mà chẳng chường mặt ra ở lúc thế-sự loạn-ly, nhơn-tâm thất-tán?

Trách-vụ cam-go chỉ giao cho người có chí-khí, có một ḷng hy-sinh.

(STTG – Kỷ-Dậu, tr. 76-78)

Nói đến sứ-mạng nầy không phải bảo đem ra tranh-tài với những tôn-giáo bạn để mong cho tập thể ḿnh, danh-nghĩa ḿnh được đề cao, được rạng-rỡ trên trường thế-giới, rồi sanh ra nghi-ngờ, tỵ-hiềm lẫn nhau, nhưng sứ-mạng này phải vượt lên trên tất cả những thường t́nh..

Sứ mạng nầy cũng không phải đề-binh trận-mạc, vào tử ra sanh như hai bà Trưng-Triệu thuở xưa, hay phá-trận-đồ, đấu-phép thần-thông như Khương-Thái-Công tướng-phủ nhà Châu, mà sứ-mạng này chỉ dụng đức cảm-hóa muôn dân, đem tài phổ-độ quần-chúng, để hết tâm trí phục-vụ chánh-nghĩa. “Nếu không làm được th́ chẳng những Đời Đạo phải chịu biến-chuyển chinh-nghiêng mà các sứ-mạng cũng phải chuyển-luân lên xuống”. Đây là lời Ơn Trên thường nhắc-nhở các môn-đệ trong đạo Cao-Đài.

Chúng ta không thể không “bi-quan trước t́nh-trạng dầu-sôi lửa-bỏng, mà phải b́nh-tĩnh để mang tư-tưởng Thuần-Chơn, mang t́nh-thương duy-nhứt từ Thượng-Đế chan-ḥa trong những tập-thể khác để khiến cho họ ư-thức được sứ-mạng của chính ḿnh, của chính mỗi người, của chính mỗi tôn-giáo đều mang lại cho người trần-tục một nhân-tố sinh-tồn theo lẽ “Đạo Thuần-Chơn”.

Chúng ta rất hạnh-phước được sinh-trưởng nhằm thời kỳ Hạ-Nguơn Mạt-Kiếp này, có đức Thượng-Đế Chí-Tôn khai Đạo và chư Phật-Tiên gần-gũi dạy dỗ, dụng đủ h́nh thức giác-ngộ, túc tiếng c̣i-linh để cảnh-tĩnh nhân-sinh như tiếng c̣i mục-tử gọi đàn chiên trong buổi chiều-tà xế bóng.

Những đàn chiên ngoan-ngoăn nghe theo tiếng c̣i, dầu ở phương nào cũng quày trở về bầy. Nhưng cũng có những con chiên c̣n mê ăn cỏ non rồi tách-bầy lạc-đám, đến khi giựt ḿnh th́ bóng hoàng-hôn đă bao-phủ cả bầu trời, lúc đó đàn chó sói bao vây, thế rồi, không làm sao thoát khỏi nanh-vút của kẻ bạo-tàn!

Đất nước Việt-Nam ta c̣n trong ṿng đại-nạn, chúng sanh nói chung, dân-tộc Việt-Nam nói riêng, chưa hoàn-toàn hiểu Thượng-Đế. Đó là một trở ngại rất lớn cho bước tiến của nhơn-sanh, nhưng không phải v́ thế mà người hướng-đạo thối-bước ngă-ḷng, chùn-chơn trước cảnh-ngộ bi-đác ấy. Hăy sống trọn vẹn cho đức-tin trung-chánh, đem sự an-lạc về cho những người anh chị em dưới tầm tay của Thượng-Đế.

Những ai là người có sứ-mạng hoằng-hóa Đạo Trời nên hiểu rằng ḿnh đang làm việc cho Thượng-Đế, cho nhơn-sanh, cho thế-hệ ngày mai, không phải những ǵ trở-ngại thiển-cận, những nghịch-cảnh khảo-đảo rồi thối chí ngă ḷng.

Một đoàn người thức suốt đêm đông, khi nghe sức chịu-đựng trong đêm trường đă uể-oải, đó là điều báo hiệu cho một ngày mai tươi-sáng sắp đến. Hăy vui mà tiến, hiệp mà thành, tin để đoạt cho kỳ-được công-quả trọng-đại ấy, mọi chướng-ngại trong thế-gian chỉ là những khí-cụ sắc-bén để rèn luyện ung-đúc, do tay thợ tạo đă chấp-định để đưa người đời trở nên bậc Thánh-Hiền Tiên-Phật.

Bằng không, ngược lại, vẫn tiếp tục lầm-lủi trên đường gió-bụi mịt-mờ, t́m những ánh-sáng trong mộng-tưởng và nô-lệ cho vật-chất, lẽ tất nhiên cũng được hưởng hoặc chịu trong luật điều-hành của những thành-bại thạnh-suy vinh-nhục ấy thôi. Nhưng đó chỉ là những mắt khoen sắt của quỉ Vô-Thường đang đặt trong cơi nhân-loại mà người thế-gian tự tṛng tay chơn ḿnh vào trong từng khoen một.

Ta thường nghe các đấng Thiêng-Liêng dạy bảo rằng “Phải đem Đạo cứu Đời – hay Giác-Tha, nói theo nhà Phật”, nhưng thử t́m xem làm thế nào để giúp Đời hoặc Cứu-Thế trong lúc mà ḷng con người c̣n quá tàn-ác vô-nhân.

·  Trong lúc đất-nước quê-hương bị giày xé, nhân-tâm ly-tán,

·  Trong lúc nhà tan cửa nát, nhân-dân phải chịu cảnh ăn-đậu ở-nhờ, không nơi nương-tựa hoặc không biết vận-mạng của dân-tộc ḿnh ngày mai sẽ ra sao!

·  Trong lúc khoa-học càng ngày càng tiến-bộ, muốn cướp quyền Tạo-Hoá,

·  Trong lúc vật-chất dẫy-tràn, là những miếng mồi ngon quyến-rủ con người thiên về duy-vật hiện-sinh.

Đứng trước cảnh ấy, người có Sứ-Mạng phải làm ǵ?

·  Có phải cần đến đoàn binh hùng tướng mạnh, cơ-khí tối-tân để làm phương-tiện duy-nhứt san bằng cuôïc chiến, hay

·  Xuất kho Thạch-Sùng để cứu-trợ những người hoạn-nạn thiếu nhà, thiếu áo, thiếu cơm?

·  Nếu chỉ nhắm vào phương-tiện đó th́, thế-gian này được bao nhiêu người đem Đạo giúp Đời?

·  Nếu nói rằng đem binh-hùng tướng-giỏi để làm phương-tiện san bằng cuộc chiến, đó chỉ là triết-lư cấp-thời để giải-quyết một sự kiện nhứt-thời mà quên tiên-liệu những đốm lửa c̣n ngấm-ngầm núp dưới lớp tro tàn bị đàn-áp để chờ ngày hoặc cơ-hội thuận-tiện nào đó bùng lên.

Đức Quan-Thế-Âm Bồ-Tát có dạy rằng:

“Đem tiền-của, thực-phẩm để nuôi dưỡng đám cô-nhi bạc-phước qua khỏi cảnh đói rách là điều phước-thiện. Nhưng nếu không đem đạo-lư dạy dổ dẫn dắt chúng để trở nên người lương-thiện giúp-ích cho Đạo hoặc cho Đời th́ chưa chắc ǵ việc phước-thiện ấy được toàn-thiẹân toàn-mỹ. Rồi trong tương-lai, khi chúng lớn lên nó làm theo sở-thích mất dạy để trở thành du-thủ, du-thực. Như vậy, việc đem Đạo cứu Đời không những chỉ có một phiến-diện vật-chất hoặc sức-lực để thành công mà phải cần đến nội-tâm mới là quí-giá.

Tùy hoàn-cảnh, khả-năng, tùy sở-hữu, sở-trường của ḿnh để đem Đạo giúp Đời mà ai cũng có thể làm được. 

Một lời nói hữu-ích sẽ cứu-mạng người không cần đến quyền-lực của-cải.

Một lời nói phải thời đúng lúc sẽ thay đổi cả một cuộc-diện vĩ-đại.

Một cách nh́n tŕu-mến cũng có thể gây được bao nhiêu thiện-cảm, thành được đại sự.

Một cái nh́n khả-ố, có thể vong-mạng một đời mà không cần ǵ đến gươm, dao, súng đạn.

Một cái nh́n biểu-lộ tâm từ-bi bác-ái, sẽ là một an-ủi vô biên cho người sa-cơ bất-hạnh!

Thế cho nên, người có một tâm Đạo, dầu hàng hướng-Đạo hay hàng tín-hữu, hằng ngày phải kiểm-điểm: Ư Nghĩ – Lời Nói – Việc Làm của ḿnh cho nghiêm-khắc, mới có thể phục-vụ Đạo Trời.

Bĩ-nhơn là tín-đồ Cao-Đài, mỗi ngày mấy lược qú trước Thiên-Bàn, tâm hướng về các đấng Thiêng-Liêng thành-tâm cầu-nguyện.

Anh và Chị là người Công-Giáo, mỗi ngày, trước khi đi ngủ, đọc kinh trước tượng Chúa.

Anh và Chị là người Phật-Tử, mỗi ngày đốt nhang đănh-lễ các đấng chư Phật.

Riêng chúng tôi, người tín-hữu Cao-Đài thành-tâm khởi sự thời-cúng bằng câu “Đạo gốc bởi ḷng thành tính hiệp” và chấm dứt bằng kinh Ngũ-Nguyện. Đó là chúng tôi đă xác-nhận trước Thượng-Đế cái trách-nhiệm của ḿnh trong sứ-mạng đem Đạo độ Đời ra sao.

Vậy Đạo là ǵ?

- Là con đường sáng mà người tín-đồ phải đi đến để hiệp-nhứt với các đấng Thiêng-Liêng.            

- Là Bản-Thể của vũ-trụ tối-cao tối-thượng.

- Là Nguồn-Sống của vạn-vật chí-linh.

Do đó mà các bực Thánh-Triết Hiền-Nhân mới dám xả-thân để cầu Đạo, đem hành-động Đạo-Đức nghĩa-nhơn gây uy-tín trong nhơn-gian để hiệp về con đường Đạo là “Nguồn Sống”

  Biết rằng thâu-phục được nhơn-tâm là điều rất khó, nhưng nhơn-tâm là yếu-tố quan-trọng mà sự nhiệt-tâm, ḷng thành-tín, đức-độ hoà-hiệp lại là yếu-tố căn-bản. Nếu Đạo mà thiếu ḷng-thành, tín-nhiệm, thiếu hiệp-ḥa th́ khoan nói đến đạo-đức. Khi ḷng không Thành, th́ làm sao hành-đạo cho có uy-tín với nhơn-gian. Uy-tín đă mất th́ ai dám đến “hiệp với ḿnh”, làm sao kêu gọi bạn-bè trở về với Đạo để hồi về Bản-Nguyên.

  Thế cho nên, Chí-Tôn và các Đấng Thiên-Liêng hằng nhắc-nhở thôi-thúc các bậc tín-đồ nên “Hiệp-Ḥa”, kết đoàn nhau để lập thành một tập thể đạo-đức. Ví như:

  Giữa đêm trường dày-đặc tăm-tối của cuộc đời đầy tham-vọng tội lỗi, có một đoàn người thấp lên ngọn đèn “Chơn-Lư” để đem lại ánh-sáng dẫn dắt đoàn lữ-hành vượt qua đêm tối. Chúng ta đừng ngại rằng một ngọn đèn le-lói không thấm-tháp ǵ cho đêm trường dày-đặc, nhưng ít nhứt nó cũng có một điểm sáng soi-rọi một diện-tích nào đó.

  Nếu được 10 ngọn đèn, 100 ngọn đèn,1.000 ngọn đèn hiệp lại th́ chắc-chắn sẽ phá tung màn đêm đen tối đó. Cuộc đời nầy đầy sa-đoạ, đầy tham-vọng, cho nên một lời nói đạo-đức kêu gọi giữa đám đông tội lỗi không thấm-thía vào đâu, nhưng nếu lúc đó, có nhiều người, trăm ngàn người đồng-thanh gióng lên tiếng trống, gióng lên tiếng chuông, cùng đem giáo-lư truyền-bá phổ cập khắp chốn trên nhân-gian, từ cái xă-hội nhỏ bé là gia-đ́nh được biết Đạo, đến một quốc-gia có một quốc-sách đạo-đức và nhiều quốc-gia có nhiều quốc-sách đạo-đức, giáo-dân vi-thiện th́ xă-hội loài người sẽ hưởng cảnh an-lạc thái-ḥa trong t́nh-thương của Thượng-Đế.

Xuyên qua vấn đề nêu trên, ta mới thấy nổi bậc sứ-mạng của người nơi thế-gian nầy, nhứt là tín-đồ các tôn-giáo. V́ xă-hội loài người, muốn được an-lạc thái-ḥa th́ phải xuất-phát từ mỗi cá-nhơn con người lương-thiện, đến tập-thể con người lương-thiện. Chớ an-lạc thái-ḥa không bao giờ có ở nơi con người và tập-thể thiếu đạo-đức, thiếu t́nh-thương.

Thường th́ người tín-hữu, khi đến chùa thất, nhà thờ để nguyện cầu xin cho được sự thái-ḥa an-lạc, nhưng an-lạc thái-ḥa đâu phải từ trên trời ban xuống, mà an-lạc thái-ḥa có được phải do nơi ḷng người tạo nên và chính nơi cái tập-thể loài người vùng lên để thể-hiện mới có. Do đó mà, người tín-hữu Cao-Đài phải tâm niệm câu kinh “Đạo gốc bởi ḷng thành tín-hiệp” làm kim-chỉ-nam cho việc hành-đạo, lănh-đạo nhơn-sanh và để kết-thúc một thời cúng, chúng ta đă nguyện 5 câu:

1/- Nhứt nguyện Đại-Đạo hoằng-khai: Hoằng khai là ǵ?

Là “phát-triển”, là “khai phóng”,“mở-rộng”, từ cơ-sở đến giáo-lư cho quảng-đại quần chúng hiểu biết và làm theo. Chớ không có nghĩa là đóng-khung trong h́nh-thức nhỏ hẹp như một Hội-Thánh, một Thánh-Thất, để cho một thiểu-số tín-hữu Cao-Đài mà dám gọi là Đại-Đạo hoằng-khai. Muốn Hoằng-Khai cho chúng sanh biết được Đạo th́ phải đi qua trung-gian của thiên-hạ, tức là con người, là những ai có trọng-trách Thế-Thiên Hành-Đạo.

Thế-Thiên Hành-Đạo không dành riêng cho hàng Chức-Sắc, Chức-Vụ ở phẩm vị cao, mà bất cứ ai là người có tâm thành v́ Đạo, nhận-thức được lư Đạo, đều có thể hoằng khai với bất cứ h́nh thức nào.

- Đối với bản thân ḿnh: Không hủy-hoại tinh-thần hay thể xác bằng những “vật-dục sở-tế, khí-bẩm sở câu”. Có vậy mới đúng theo lẽ Đạo.

- Đối với gia-đ́nh: Xử sao cho đúng với giai tṛ trách-nhiệm của mỗi địa-vị, như người con đối với cha mẹ, người chồng đối với vợ, người đàn-bà đối với chồng. Đó là đúng theo lẽ Đạo.

- Đối với xă-hội nhân-quyền: Là phải lấy ḷng Nhân, Trung, Nghĩa để xử-thế, tiếp-vật, không gây thù chuốc oán, chỉ đem t́nh-thương của con người ban rải cho mọi người. Đó là Đạo.

Và hơn nữa, đem Chơn-Truyền Pháp-Nhiệm của Đấng Cha Lành gieo rải cho toàn cả sanh-linh, để tiếp nhận hầu trở về với lẽ sống tự nhiên. Nhân-Bản của Chơn-Như Phật-Thể.

Vạn-vật sanh thành bởi cái Đạo bao trùm dưỡng-dục quần-sanh rất đầy đủ và tự nhiên, không mong cầu sự tán-thưởng và ca-tụng. Ví như: Ḍng nước, từ biển cả luân-lưu vào sông ng̣i, suối rạch. Chổ nào trủng-thấp không có nước, tức th́ nước sẽ êm-đềm chảy tới.

Là người tín-đồ Cao-Đài, phải noi theo hành-động của Trời mà làm theo hành-động của Trời. Khi đă làm được rồi tức là đă thể-hiện “Hoằng-khai được Đạo rồi vậy

2/- Nh́ nguyện phổ-độ chúng-sanh:

Phổ-Độ là mở rộng ra cùng khắp, không phân biệt màu da, chủng-tộc và tôn-giáo nào.

Cũng như phổ-truyền giáo-lư Đại-Đạo cũng không dành riêng cho lớp người nào, cho một tôn-giáo nào. Làm sao cho ai ai cũng đều hiểu được và làm được, mục-đích và chủ-trương của Đại-Đạo.

Miễn sao cho ai ai cũng am-tường Thiên-Ư, học hỏi đạo-lư, tận-tụy với sứ-mạng phổ-thông và say sưa với mục-đích truyền-bá mối Đạo.

3/- Tam nguyện xá tội đệ-tử:

Lời nguyện nầy nói lên sự thú nhận là ḿnh đă nhiều kiếp, nhiều đời đă gây nhiều tội lỗi và nghiệp xấu nên đứng trước Thiên-bàn cầu-xin Thượng-Đế giải trừ tội lỗi, nghiệp-chướng tiền-khiên và lời nguyện này cũng dạy người tín-hữu phải có đức-độ khoan-dung tha-thứ mọi lỗi-lầm từ kẻ khác đối với ḿnh để thể-hiện ḷng bác-ái vô biên của Thượng-Đế.

Ḿnh có tha-thứ lỗi-lầm của kẻ khác th́ ḿnh mới có thể giác-ngộ để d́u-dẫn họ trở lại con đường chánh-giác và Thượng-Đế mới xá tội tiền-khiên của ḿnh.

4/- Tứ nguyện Thiên-hạ thái-b́nh:

Nguyện cầu cho thiên-hạ thái-b́nh là thể-hiện tấm ḷng công bằng, không muốn người giết hại người do ḷng tham-dục cuồng-loạn. Nếu mỗi người đều mong được an-lạc thái-ḥa tức là không muốn đem đến sự chết-chóc cho kẻ khác.

Phát xuất từ ḷng thương vật, người tín-hữu Cao-Đài muốn mọi người được an hưởng cảnh thái-b́nh lạc-nghiệp, mà những cảnh đó không phải do ai đem đến bố thí, mà chính nhơn-loại tự tạo lấy cho ḿnh qua 3 đức tánh: Công-B́nh – Bác-Ái – Từ-Bi. V́:

Công-B́nh: Nho-giáo chủ-trương những ǵ ḿnh không muốn th́ đừng làm cho người khác.

Bác-Ái: Đạo Lăo chủ-trương Bác-Ái là ḷng thương như người thân trong gia-đ́nh, dầu kẻ ấy là thù địch với ḿnh.

Từ-Bi: Của Đạo Phật do bởi ḷng trắc-ẩn trước nổi khổ đau của người khác để t́m phương ban  vui cứu khổ cho họ.

5/- Ngũ-Nguyện Thánh-Thất an-ninh: Thánh-Thất ở đây không có nghĩa chật hẹp ở ngôi Thánh-Thể thờ Đức Chí-Tôn, mà Thánh-Thất ở đây là nơi mà các vị Thánh-Nhân thảo-luận mọi việc theo Thánh-Ư để thi-hành Thánh-Sự đúng theo tôn-chỉ của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ

Là những người tín-hữu hằng ngày thảo-luận lo âu cho việc làm theo Thánh-Ư, mở-mang Thánh-Tâm để thực hành Thánh-Sự. Tuy c̣n mang nhục-thể nhưng hành-động với ḷng Trời, thuận theo ḷng người, ích-lợi cho nhân-sinh. Đó là “Thánh” tại phàm rồi, chỉ e cho rằng ḿnh ở trong nhà Thánh mà ư c̣n phàm-phu tục-tử, ḷng c̣n hờn-giận ghét-ghen.

Thế cho nên, muốn cho “Thánh-Thất an-ninh” th́ ta phải đi cho đúng đường lối chánh-nghĩa. Có vậy sức sống đạo-đức mới vùng lên, mới thực-thi câu “Thế-Thiên Hành-Hoá”

Một nước Việt-Nam đă có nhiều tôn-giáo, hấp-thụ lư-tưởng đạo-đức từ Đông sang Tây, nếu mỗi đoàn-thể hành đạo theo mỗi tôn-giáo, lo gầy-dựng sự nghiệp cho lớp người đang lên để tiếp-tục sự-nghiệp đạo-lư, th́ lo ǵ dân-tộc Việt-Nam nầy thiếu người sứ-mạng.

Nhưng tiếc thay! Cảnh tương-tàn tương-sát vẫn c̣n tiếp diễn triền-miên th́ sứ-mạng “đem Đạo vào Đời” c̣n nhiều cam-go nặng nhọc, nhứt là sứ-mạng của Thiêng-Liêng giao phó cho chúng ta mà ở xă-hội đầy vật-chất cám-dổ nầy, mà công việc không phải một sớm một chiều là xong mà nó đ̣i hỏi bao nhiêu thời-gian, tâm-trí, bao nhiêu kiên-nhẫn thử thách, bao nhiêu tâm-thành và ư-chí.

Lúc mới khai-đạo, Đức Chí-Tôn đă ban cho ta mỗi người một chiếc “Giáp-Thần” và huấn-từ rằng “Nầy các con, đời là một nơi có nhiều cám-dổ để thử thách ḷng người, các con đừng mê đời quá rồi xem bộ thiết-giáp là thường rồi khinh mà bỏ. Hể bỏ thiết-giáp là xa rời Đạo-Đức, tức là xa Thầy đó. Đôi khi con tưởng là con đi đúng làm đúng, nhưng con lầm to!.

Chiếc giáp-thần này cụ-thể-hóa bằng bộ đạo-phục bạch-y mà chúng ta đang mặc.

Màu trắng là ǵ? Là màu trong sạch, nhưng cũng là màu dễ lấm dễ dơ, dễ thấy. Nhỉn vào bộ đồ trắng người ta rất dễ đánh-giá cái người đang mặc nó. Khoát lên người cái màu trắng, hằng ngày nhắc nhở ta hăy nh́n vào nó để giử tâm-hồn, lời nói, việc làm phải đạo-đức trong trắng như màu trắng của đạo-phục của ta.

Để thực-thi sứ-mạng Thượng-Đế giao phó, Chúa Jésus đă nói rằng :

« Ta có bao giờ ngự trên ngai vàng của vua Do-Thái. Chính cái ngai vàng của David vùi chôn David. Mà Tâm-tư của nhơn-sanh mới là cái ngai vàng bất diệt. »

Giao cho dân-tộc Việt-Nam cái sứ-mạng Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, Đức Chí-Tôn khuyên dạy ta rằng:

« Thầy không mượn lâu-đài chùa-thất,

Mượn ḷng con chơn-thật mà thôi!

Không chức-sắc, không vị-ngôi,

Mà c̣n khổ-cực, c̣n hồi gian-nan.

 

Xin tạm kết luận :

Dân-tộc Việt-Nam là dân-tộc được Thượng-Đế chọn để đem Đạo vào Đời.

Nhưng được chọn là một việc, c̣n có hành-tṛn sứ-mạng đó hay không là một việc khác.

Sứ-mạng này không trao riêng cho một người nào, một tôn-giáo nào, mà là sứ-mạng chung cho những ai là người mang ḍng máu Việt, nói bằng ngôn ngữ Việt. Chúng ta hăy nh́n thẳng vào hoàn-cảnh để cương-quyết bắt tay vào việc hoằng-hóa độ đời, tùy theo khả-năng và hoàn-cảnh. Nếu chẳng được vậy th́ hậu-quả rất tai hại. Th́ đây chúng ta hăy nh́n về dĩ-văng trong một thời xa xưa, lối 2.000 năm qua, bên trời Âu có nhiều khối dục-vọng va-chạm với nhau tạo nên những cảnh tương-tàn tương-sát.

Trong cảnh máu đổ thành sông, xương chất thành núi đó, Đức Thượng-Đế v́ thương chúng sanh cho Chúa Cứu-Thế ra đời để san bằng những bất-công của xă-hội. Nhưng dân Do-Thái không làm tṛn sứ-mạng của Chúa mà trái lại. Cho nên Luật Thiên-Điều rất công-minh :

- Không một phần thưởng nào không ban cho đứa con khôn-ngoan.

- Không trừng-phạt nào không ban cho đứa phản lại Ư-Thánh của Bề-Trên.

V́ thế mà dân Do-Tái phải bị lưu-vong trên bao nhiêu năm.

Đất nước quê-hương Việt-Nam chúng ta ngày nay, cũng trong cảnh đau-thương tang-tóc.

Chính Đức Cao-Đài đă giáng điển-linh đem « Ánh Đạo-Vàng » để cứu rổi nhơn-sanh.

Vết xe cũ của dân Do-Thái khi xưa là một bài học cho ta để cố gắng làm sao trở nên những đứa con hiếu-thảo của Đấng Cha Trời.

Vậy th́, trên đường Thiên-Lư, với chiếc giáp-thần của Thầy Mẹ ân ban, ta hăy quảy gánh lên đường, đem theo hành-trang là « Chơn-Lư » và « T́nh Thương » của Thượng-Đế

Giáo-Lư Cao-Đài không là lư-thuyết suông, mà nó phát xuất từ tâm-linh của người hành-giả giữa nhân-sinh. Ví như ngọn đèn trong đêm tối. Biết rằng trên hoạn-đồ khó khăn trơn-trợt, ma quỉ thường ŕnh-rập t́m những chổ sơ-hở của các bậc chơn-tu, nhưng dù trong hoàn-cảnh nào, Thượng-Đế cũng ban điển lành toàn vẹn nơi ḷng chúng ta trên mọi bước đường, nếu việc làm của chúng ta tha-thiết v́ Thầy v́ Đạo.

Đừng chán-nản, đừng mặc-cảm con người ḿnh nhỏ bé như hột cát so-sánh với sa-mạc, cũng đừng ngại e cho ḿnh là hột sương-mai đối với trùng-dương nơi biển cả, mà chúng ta, mỗi người có nhiệm-vụ làm sáng tỏ cái Đạo để mọi người nh́n vào đó cùng ḥa cùng-tiến, cùng Đồng-Nhứt Vô-Thường.

Để kết-thúc bài viết hôm nay, bĩ nhân xin mượn một đoạn văn của Đức Mẹ Diêu-Tŕ sau đây để cùng nhau suy-ngẫm.

“Nầy các con ơi! Các con hăy thực sự thương yêu, bảo-vệ lẫn nhau, dù kẻ ở chân trời, người góc biển mà tinh-thần ḥa-hợp bất-diệt của các con sẽ là bức tường thành vạn-năng vững-chắc để cho sanh-linh ẩn-núp trong cơn nắng lửa mưa dầu.

Nếu v́ lư do tiểu-tiết nào đó mà chểnh-mảng sứ-mạng. Mẹ e cho sứ-mạng cứu-cánh không hoàn-thành th́ các con khó tránh được luật Thiên-Điều đó con!”

Ngọc-Huệ-Chơn kính bút

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh